Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/559/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2024 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla fragmentów obrębów Korfantów, Pleśnica, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Włostowa, w gminie Korfantów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 37ec ust. 1 oraz art. 37ee ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977z późn. zm.), Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego, będącego szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Korfantów, Pleśnica, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Włostowa, w gminie Korfantów, będącego załącznikiem do wniosku z dnia 14.03.2024 r.

§ 2. 1. Granice obszaru opracowania zintegrowanego planu inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 określono w projekcie zintegrowanego planu inwestycyjnego dla fragmentów obrębów: Korfantów, Pleśnica, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Włostowa, w gminie Korfantów.

2. Projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dane przestrzenne do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do negocjacji poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej, o których mowa w art. 37ec ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 37ee ww. ustawy, w zakresie projektu umowy urbanistycznej oraz projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego z ramienia Rady Miejskiej w Korfantowie wyznacza się Pana Dariusza Dziedzic.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Ryszard Duś

PDFUchwała Nr LXVI5592024.pdf (19,36MB)