Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  zwołuję

LIII  sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

Proponowany porządek obrad:            

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z  zadań realizowanych  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie w 2022 roku .  Zapoznanie się z raportem z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korfantów za 2022 rok:
  1. dyskusja i pytania radnych;
  2. przyjęcie raportu z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Korfantów za rok 2022 rok;
  3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2023 roku.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

                                                                                      /-/  mgr inż. Ryszard Duś

                                              
Korfantów, 21.03.2023 r.