Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2023

PDF1.2023 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Korfantów.pdf (393,64KB)
PDF2.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (824,72KB)
PDF3.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (484,44KB)
PDF4.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2023 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek...pdf (26,89MB)
PDF5.2023 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2023.pdf (1,83MB)
PDF6.2023 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych ...pdf (492,85KB)
PDF7.2023 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (753,13KB)
PDF8.2023 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf (373,25KB)
PDF9.2023 w sprawie zasad finansowania w roku 2023 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (2,20MB)
PDF10.2023 w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2023 roku.pdf (6,70MB)
PDF11.2023 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2023 roku.pdf (5,46MB)
PDF12.2023 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2023 roku.pdf (1,55MB)
PDF13.2023 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf (454,54KB)
PDF14.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (556,12KB)
PDF15.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (794,35KB)
PDF16.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Korfantów.pdf (989,74KB)
PDF17.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (445,08KB)
PDF18.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (416,62KB)
PDF19.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (2,87MB)
PDF20.2023 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.pdf (2,33MB)
PDF21.2023 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu ...pdf (1,19MB)
PDF22.2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (436,69KB)
PDF23.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (427,61KB)
PDF24.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (689,41KB)
PDF25.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (426,36KB)
PDF26.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (683,63KB)
PDF27.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (3,02MB)
PDF28.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (2,75MB)
PDF29.2023 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (417,07KB)
PDF30.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (882,52KB)
PDF31.2023 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (328,82KB)
PDF32.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (853,39KB)
PDF33.2023 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (493,76KB)
PDF34.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (387,82KB)
PDF35.2023 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanej instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Korfantowie dz. Nr 843.pdf (325,34KB)
PDF36.2023 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanej instalacji fotowoltaicznej oraz ogrodzenia do fotowoltaiki wraz z furtką przy stacji uzdatniania wody w Korfantowie.pdf (356,45KB)
PDF37.2023 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych.pdf (1,31MB)
PDF38.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (335,39KB)
PDF39.2023 w sprawie przydziału lokalu położonego w Włostowej 47A.1.pdf (180,98KB)
PDF40.2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (379,13KB)
PDF42.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (878,21KB)
PDF43.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (722,58KB)
PDF44.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli ...pdf (943,49KB)
PDF45.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół...pdf (937,70KB)
PDF46.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów oraz kierownika jednostki obsługującej.pdf (401,41KB)
PDF47.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (926,76KB)
PDF48.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (748,07KB)
PDF49.2023 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów lokalu przeznaczonego do wynajmu na czas stosunku pracy.pdf (414,31KB)
PDF50.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,55MB)
PDF51.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1,67MB)
PDF52.2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (715,96KB)
PDF53.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (561,33KB)
PDF54.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (454,72KB)
PDF55.2023 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (490,23KB)
PDF56..2023 w sprawie przekazania w administrowanie odcinka sieci wodociągowej w Korfantowie w kierunku działki 185.3.pdf (373,09KB)
PDF57.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (965,06KB)
PDF58.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (423,92KB)
PDF59.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (759,22KB)
PDF60.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (800,54KB)
PDF61.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1,63MB)
PDF62.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (741,41KB)
PDF63.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (488,09KB)
PDF64.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (516,33KB)
PDF65.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,24MB)
PDF66.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (911,45KB)
PDF67.2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2023 rok na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania ...pdf (1,65MB)
PDF68.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (848,22KB)
PDF69.2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2023 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,64MB)
PDF70.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf (1,67MB)
PDF71.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (788,98KB)
PDF72.2023 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (428,82KB)
PDF73.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (359,76KB)
PDF74.2023 w sprawie przydziału lokalu położonego w korfantowie Rynek 7a.1.pdf (177,12KB)
PDF75.2023 w sprawie użyczenia lokalu położonego w Korfantowie Rynek 6.pdf (403,27KB)
PDF76.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania.pdf (1,27MB)
PDF77.2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2023 rok na realizację zadania w zakresie nauki szkolnictwa wyższego...pdf (1,21MB)
PDF78.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (555,94KB)
PDF79.2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2023 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt...pdf (1,21MB)
PDF80.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (445,13KB)
PDF81.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (572,67KB)
PDF82.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (756,67KB)
PDF83.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1,77MB)
PDF84.2023 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków...pdf (426,37KB)
PDF85.2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korfantów.pdf (598,95KB)
PDF86.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (444,54KB)
PDF87.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (454,89KB)
PDF88.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (820,04KB)
PDF89.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1,72MB)
PDF90.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (331,59KB)
PDF91.2023 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (373,41KB)
PDF92.2023 w sprawie zmiany terminu złożenia ofert oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia ...pdf (357,81KB)
PDF93.2023 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (337,86KB)
PDF94.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,24MB)
PDF95.2023 w sprawie użyczenia wydzielonego lokalu z nieruchomości połozonej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej 4.pdf (496,81KB)
PDF96.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,54MB)
PDF97.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planub finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład ...pdf (1,51MB)
PDF98.2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (961,80KB)
PDF99.2023 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów lokalu przeznaczonego do wynajmu związanego z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem ...pdf (460,10KB)
PDF100.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego Plac Wolności 1A w Korfantowie na czas oznaczony do 3 lat.pdf (496,36KB)
PDF101.2023 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji ...pdf (384,83KB)
PDF102.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (345,02KB)
PDF103.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (446,35KB)
PDF104.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (738,94KB)
PDF105.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachnku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1,69MB)
PDF106.2023 w sprawie wyzanczenia jednostki organizacyjnej która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej...pdf (521,76KB)
PDF107.2023 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie ul. Targowa 2.2.pdf (224,83KB)
PDF108.2023 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (435,39KB)
PDF109.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (662,57KB)
PDF110.2023 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (322,83KB)
PDF111.2023 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (317,30KB)
PDF112.2023 w sprawie powołania rzeczoznawców.pdf (485,95KB)
PDF113.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (722,86KB)
PDF114.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (391,52KB)
PDF115.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,33MB)
PDF116.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,21MB)
PDF117.2023 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (447,33KB)
PDF118.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (306,27KB)
PDF119.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (153,68KB)
PDF120.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (268,82KB)
PDF121.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (281,78KB)
PDF122.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (986,92KB)
PDF123.2023 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania.pdf (119,55KB)
PDF124.2023 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (118,13KB)
PDF125.2023 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (142,76KB)
PDF126.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (532,94KB)
PDF127.2023 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania on zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Opracowanie miejscowego planu ...pdf (140,23KB)
PDF128.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrotowego Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (286,17KB)
PDF129.2023 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniena zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego ...pdf (148,16KB)
PDF130.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (122,60KB)
PDF131.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (118,60KB)
PDF132.2023 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Opracowanie miejscowego planu ...pdf (155,31KB)
PDF133.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (156,62KB)
PDF134.2023 w sprawie nadania numerów porządkowych lokalom mieszkalnym w budynku przy ul. Reymonta 6 w Korfantowie.pdf (140,94KB)
PDF135.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (125,51KB)
PDF136.2023 w sprawie zmiany specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie pn. Dostawa sprzętu ...pdf (115,89KB)
PDF137.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (949,80KB)
PDF138.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ...pdf (973,40KB)
PDF139.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (201,89KB)
PDF140.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (155,25KB)
PDF141.2023 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (162,60KB)
PDF142.2023 w sprawie zmiany terminu złożenia ofert oraz zmiany specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji ...pdf (124,83KB)
PDF143.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania.pdf (132,99KB)
PDF144.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (944,29KB)
PDF145.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1 005,18KB)
PDF146.2023 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Modernizacja elewacji ...pdf (151,64KB)
PDF147.2023 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie ...pdf (174,03KB)
PDF148.2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (546,55KB)
PDF149.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID.19.pdf (910,49KB)
PDF150.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (191,87KB)
PDF151.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (190,71KB)
PDF152.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (312,07KB)
PDF153.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID.19.pdf (889,09KB)
PDF154.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (989,51KB)
PDF155.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu.pdf (258,97KB)
PDF156.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków ...pdf (127,15KB)
PDF157.2023 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości minimalnych stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Korfantów.pdf (294,95KB)
PDF158.2023 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf (520,85KB)
PDF159.2023 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (152,47KB)
PDF160.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (143,81KB)
PDF161.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (257,64KB)
PDF162.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf (120,50KB)
PDF163.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania ...pdf (126,76KB)
PDF164.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Opracowanie miejscowego planu ...pdf (122,38KB)
PDF165.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji ...pdf (118,71KB)
PDF166.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (198,23KB)
PDF167.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (204,14KB)
PDF168.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (286,36KB)
PDF169.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (983,43KB)
PDF170.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego...pdf (275,05KB)
PDF171.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1 016,72KB)
PDF172.2023 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1 013,90KB)
PDF173.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (156,75KB)
PDF174.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (165,68KB)
PDF175.2023 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie...pdf (141,45KB)
PDF176.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego w Korfantowie przy ul. Reymonta na czas oznaczony do 3 lat.pdf (165,75KB)
PDF177.2023 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie ...pdf (200,94KB)
PDF178.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (131,99KB)
PDF179.2023 w sprawie odwołania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego...pdf (125,38KB)
PDF180.2023 w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie pn. Budowa świetlicy ...pdf (140,22KB)
PDF181.2023 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (150,94KB)
PDF182.2023 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (685,34KB)
PDF183.2023 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (505,23KB)
PDF184.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID.19.pdf (898,85KB)
PDF185.2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (572,90KB)
PDF186.2023 w sprawie przydziału lokalu położonego w Przechodzie ...pdf (162,21KB)
PDF187.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego.pdf (274,79KB)
PDF188.2023 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (494,95KB)
PDF189.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.pdf (277,03KB)
PDF190.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2023 rok.pdf (154,54KB)
PDF191.2023 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie pn. Modernizacja drogi ul.Pocztowej...pdf (143,03KB)
PDF192.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników Część I zamówienia oraz unieważnieniu postępowania w części II zamówienia na realizację zadania pn. Modernizacja elewacji budynku Urzędu ...pdf (142,76KB)
PDF193.2023 w sprawie zmiany terminu złożenia ofert oraz zamiany specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji...pdf (118,66KB)
PDF194.2023 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (138,90KB)