Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  zwołuję

XLVIII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

Proponowany porządek obrad:        

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2023 r. oraz uchwały w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korfantów;
  3. przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Finansowej i Ochrony Środowiska opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
  3. w sprawie upoważnienia Burmistrza Korfantowa do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność lub będących w zarządzaniu Gminy Korfantów;
  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów;
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów;
  6. uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  8. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023 rok;
  9. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023 rok.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

                  

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

                                                                                                        /-/mgr inż. Ryszard Duś

                                              
Korfantów, 06.12.2022 r.