Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  zwołuję

XLVII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

          Proponowany porządek obrad:                                                                    

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
  3. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych przedszkoli, dla którego Gmina Korfantów jest organem rejestrującym;
  5. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów;
  6. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych;
  7. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
  8. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie;
  9. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXV/345/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

                                                                                                        /-/mgr inż. Ryszard Duś

 

                                              
Korfantów, 16.11.2022 r.