Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/415/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1512)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Korfantów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,55 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m
2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 26,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem garaży – 7,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
1 od garaży – 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,3) od budowli, z wyjątkiem budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1512),
4) od budowli służących wyłącznie zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków – 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1512).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/333/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XLVI4152022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (179,71KB)