Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  zwołuję

 

XLV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 28 września  2022 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

          Proponowany porządek obrad:                                                                    

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza Korfantowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022 roku:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. pytania i dyskusja radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  3. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów;
  5. w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów";
  6. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
  7. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
  9. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                                 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

                                                                                              /-/mgr inż. Ryszard Duś

 

                                              
Korfantów, 21.09.2022 r.