Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ”

Burmistrz Korfantowa

Rynek 4

48-317 Korfantów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORFANTOWIE:

„KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ”.

 

I. Wymagania niezbędne:

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania

1. obywatelstwo polskie

oświadczenie

2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne

oświadczenie

3. wykształcenie wyższe

kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

4. przynajmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej

oświadczenie ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy

5. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

kserokopia dyplomu/świadectwa

6. nieposzlakowana opina

oświadczenie

7. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

kserokopia orzeczenia

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zadań wykonywanych w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 2. umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 3. dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 5. posiadanie prawa jazdy kategorii „B”.

 

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie (Ośrodka) oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych zadań wynikających z przepisów prawa prowadzonych w Ośrodku;
 3. prowadzenie polityki kadrowej ośrodka w tym zatrudnienie i zwalnianie pracowników, ustalanie wysokości wynagrodzeń itp.;
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym Ośrodka;
 5. organizowanie pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej;
 6. pełnienie nadzoru merytorycznego nad pracą pracowników i kontrolowanie dokumentacji prowadzonej przez pracowników;
 7. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;
 8. współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych;
 9. przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania Ośrodka;
 10. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących działalności Ośrodka;
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Korfantowa, zgodnych z kompetencjami i zakresem działalności Ośrodka.

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom ukończenia studiów);
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru);
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 8. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie ul. Reymonta 4 – parter, (budynek 2 kondygnacyjny, przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy).
 2. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 3. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.
 4. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korfantowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VII. Sposób naboru:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie Rynek 4 (sekretariat Urzędu pok. Nr 8) z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORFANTOWIE” w terminie do 14 dni od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Z każdym z kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
 4. Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oceniać będzie posiadaną przez kandydatów wiedzę z zakresu: pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Procedura naboru i ocena wiedzy kandydatów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Zarządzeniu Nr 120/2022 Burmistrza Korfantowa z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.
 6. Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.korfantow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Rynek 4, 48-317 Korfantów.
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą o treści:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Korfantowa, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty aplikacyjne, niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 14) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Klauzula informacyjna:

            Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 154/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 14.05.2018 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie informuję, że:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Burmistrz Korfantowa z siedzibą w Korfantowie, Rynek 4 48-317 Korfantów,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podstawą prawną przetwarzania są:

 • przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych określonych w szczególności art. 22.1 Kodeksu pracy,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust 1 lit. c)RODO),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa.

 

Korfantów, 9 maja 2022 roku.

 

Burmistrz Korfantowa

                                                                                                         

      Janusz Wójcik