Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2022

PDF1.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2022 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ....pdf (12,12MB)
PDF2.2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2022.pdf (1,40MB)
PDF3.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (176,79KB)
PDF4.2022 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (362,69KB)
PDF5.2022 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach....pdf (238,38KB)
PDF6.2022 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf (181,88KB)
PDF7.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF8.2022 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2022 roku.pdf (785,81KB)
PDF9.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodarach.pdf (197,99KB)
PDF10.2022 w sprawie zasad finansowania w roku 2022 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2022 rok ....pdf (1,11MB)
PDF11.2022 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf (213,28KB)
PDF12.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.pdf (405,36KB)
PDF13.2022 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu ....pdf (570,70KB)
PDF14.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (213,95KB)
PDF15.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (427,06KB)
PDF16.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (264,11KB)
PDF17.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (333,04KB)
PDF18.2022 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok.pdf (184,94KB)
PDF19.2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii ....pdf (235,88KB)
PDF20.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (192,22KB)
PDF21.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.pdf (260,07KB)
PDF22.2022 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.pdf (1,10MB)
PDF23.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (408,66KB)
PDF24.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (212,41KB)
PDF25.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych ....pdf (429,58KB)
PDF26.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów klas I publicznych ....pdf (424,95KB)
PDF27.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (745,10KB)
PDF28.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (696,12KB)
PDF29.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (270,01KB)
PDF30.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (324,94KB)
PDF31.2022 w sprawie zmianw wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,34MB)
PDF32.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (356,58KB)
PDF33.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (188,89KB)
PDF34.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (171,61KB)
PDF35.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (389,36KB)
PDF36.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,45MB)
PDF37.2022 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (172,80KB)
PDF38.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,33MB)
PDF39.2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2022 rok na realizację zadania w zakresie wspierania ....pdf (801,29KB)
PDF40.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,53MB)
PDF41.2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2022 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa ....pdf (798,22KB)
PDF42.2022 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Włodary.pdf (189,61KB)
PDF43.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (383,06KB)
PDF44.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (546,12KB)
PDF45.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,28MB)
PDF46.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,28MB)
PDF47.2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2022 rok na realizację zadania w zakresie ochrony ....pdf (779,13KB)
PDF48.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,66MB)
PDF49.2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2022 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony ....pdf (927,77KB)
PDF50.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,46MB)
PDF51.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (325,41KB)
PDF52.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (768,98KB)
PDF53.2022 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (210,66KB)
PDF54.2022 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów.pdf (999,31KB)
PDF55.2022 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (202,46KB)
PDF56.2022 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość.pdf (185,70KB)
PDF57.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (340,38KB)
PDF58.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (294,11KB)
PDF59.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przeatrgowej.pdf (1,28MB)
PDF60.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budzetu na 2022 rok.pdf (422,32KB)
PDF61.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (328,63KB)
PDF62.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (497,77KB)
PDF63.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,34MB)
PDF64.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (335,08KB)
PDF65.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (442,11KB)
PDF66.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (231,77KB)
PDF67.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (349,55KB)
PDF68.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (344,92KB)
PDF69.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (368,28KB)
PDF70.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (295,25KB)
PDF71.2022 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (148,42KB)
PDF72.2022 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (154,20KB)
PDF73.2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54.2022 Burmistrza Korfantowa z dnia 15 lutego 2022 roku dotyczącego rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu ....pdf (201,68KB)
PDF74.2022 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w sprawie ochrony i promocji zdrowia.pdf (141,92KB)
PDF75.2022 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (152,11KB)
PDF76.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (277,36KB)
PDF77.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (789,89KB)
PDF78.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (346,49KB)
PDF79.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (372,59KB)
PDF80.2022 w sprawie przydziału lokalu położonego przy Rynku 6.3 w Korfantowie.pdf (160,78KB)
PDF81.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (159,44KB)
PDF82.2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (172,21KB)
PDF83.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (196,44KB)
PDF84.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,35MB)
PDF85.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,23MB)
PDF86.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (158,06KB)
PDF87.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (170,04KB)
PDF88.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (150,58KB)
PDF89.2022 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (205,49KB)
PDF90.2022 w sprawie postepowania podziałowego.pdf (158,21KB)
PDF91.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup laptopów z akcesoriami ....pdf (196,13KB)
PDF92.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (350,61KB)
PDF93.2022 w sprawie zmian w planiwe finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (196,90KB)
PDF94.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (167,29KB)
PDF95.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konakursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,52MB)
PDF96.2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2022 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa ....pdf (799,83KB)
PDF97.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w trybie podtsawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie pn,. Przebudowa nawierzchni ....pdf (186,78KB)
PDF98.2022 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego we Włostowej 47a.3.pdf (1,09MB)
PDF99.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup laptopów...pdf (361,21KB)
PDF100.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (240,11KB)
PDF101.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (214,69KB)
PDF102.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup ....pdf (6,52MB)
PDF103.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (182,38KB)
PDF104.2022 w sprawie powołania komisji do likwidacji stanu mienia.pdf (198,59KB)
PDF105.2022 w sprawie zmany terminu złożenia ofert oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadznia ....pdf (161,47KB)
PDF106.2022 w sprawie przekaznia podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (726,92KB)
PDF107.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (292,54KB)
PDF108.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (882,42KB)
PDF109.2022 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Korgfantów.pdf (477,04KB)
PDF110.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (260,82KB)
PDF111.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (281,13KB)
PDF112.2022 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (214,06KB)
PDF113.2022 w sprawie przydziału lokalu położonego w Przechodzie nr 110.pdf (959,52KB)
PDF114.2022 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (170,20KB)
PDF115.2022 wprawie zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji ....pdf (146,86KB)
PDF116.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów....pdf (204,32KB)
PDF117.2022 w sprawie zasad finansowania w roku 2022 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ....pdf (1,02MB)
PDF118.2022 w sprawie satwki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów.pdf (228,36KB)
PDF119.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu.pdf (349,93KB)
PDF120.2022 w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.pdf (795,96KB)
PDF121.2022 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. pomocy humanitarnej oraz zarzadzania pomocą humanitarną dla mieszkańców gminy.pdf (215,46KB)
PDF122.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (328,43KB)
PDF123.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (196,65KB)
PDF124.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,27MB)
PDF125.2022 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku srodków z Funduszu Pomocy.pdf (597,44KB)
PDF126.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (187,85KB)
PDF127.2022 w sprawie unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie ....pdf (145,20KB)
PDF128.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (329,46KB)
PDF129.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (585,41KB)
PDF130.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (337,84KB)
PDF131.2022 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (151,87KB)
PDF132.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na realizację zadania pn. Zakup laptopów ....pdf (158,18KB)
PDF133.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni ....pdf (188,13KB)
PDF134.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkoklnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (168,42KB)
PDF135.2022 w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (325,60KB)
PDF136.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (243,09KB)
PDF137.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (299,23KB)
PDF138.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (189,08KB)
PDF139.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (450,95KB)
PDF140.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,28MB)
PDF141.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,23MB)
PDF142.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,51MB)
PDF143.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (333,78KB)
PDF144.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (182,68KB)
PDF145.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (251,00KB)
PDF146.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (192,58KB)
PDF147.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (345,04KB)
PDF148.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku srodków z Funduszu Pomocy.pdf (733,39KB)
PDF149.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu na 2022 rok.pdf (312,42KB)
PDF150.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (163,34KB)
PDF151.2022 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (150,15KB)
PDF152.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenie postepowania o zamówienie publiczne w trybie podtsawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie pn. Modernizacja ....pdf (196,14KB)
PDF153.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,23MB)
PDF154.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (298,71KB)
PDF155.2022 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majatku OSP w Kuźnicy Ligockiej.pdf (187,79KB)
PDF156.2022 w sprawie postepowania podziałowego.pdf (148,45KB)
PDF157.2022 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.pdf (501,37KB)
PDF158.2022 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, Plac Wolności 1A.pdf (1,40MB)
PDF159.2022 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Rozwoju Nauki.pdf (173,37KB)
PDF160.2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (200,29KB)
PDF161.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (219,23KB)
PDF162.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (226,15KB)
PDF163.2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wspieranie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.pdf (859,92KB)
PDF164.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków.pdf (912,31KB)
PDF165.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (181,88KB)
PDF166.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (402,51KB)
PDF167.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (375,03KB)
PDF168.2022 w sprawie zmiany terminu złożenia ofert oraz zmian specyfikacji warunków zamówienia w postepowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji ....pdf (156,20KB)
PDF169.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,56MB)
PDF170.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (281,96KB)
PDF171.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek ....pdf (312,63KB)
PDF172.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,18MB)
PDF173.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,19MB)
PDF174.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,50MB)
PDF175.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,31MB)
PDF176.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (197,36KB)
PDF177.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (314,94KB)
PDF178.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (201,58KB)
PDF179.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (425,26KB)
PDF180.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (949,71KB)
PDF181.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,26MB)
PDF182.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,29MB)
PDF183.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,29MB)
PDF184.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,31MB)
PDF185.2022 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja wraz z ociepleniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ....pdf (137,54KB)
PDF186.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej ....pdf (159,30KB)
PDF187.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (327,78KB)
PDF188.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (196,04KB)
PDF189.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (353,96KB)
PDF190.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (943,07KB)
PDF191.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (326,10KB)
PDF192.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek ....pdf (359,92KB)
PDF193.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (207,06KB)
PDF194.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (317,48KB)
PDF195.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (170,94KB)
PDF196.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (433,81KB)
PDF197.2022 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP we Włostowej.pdf (186,52KB)
PDF198.2022 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Rzymkowicach.pdf (185,33KB)
PDF199.2022 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP we Włodarach.pdf (185,85KB)
PDF200.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (431,06KB)
PDF201.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (298,86KB)
PDF202.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (229,33KB)
PDF203.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (239,04KB)
PDF204.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (623,38KB)
PDF205.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (952,62KB)
PDF206.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu.pdf (352,67KB)
PDF207.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (374,20KB)
PDF208.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (209,27KB)
PDF209.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego ....pdf (188,11KB)
PDF210.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (273,06KB)
PDF211.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (199,89KB)
PDF212.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (449,54KB)
PDF213.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (243,52KB)
PDF214.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacznych do zbycia.pdf (673,03KB)
PDF215.2022 w sprawie regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,32MB)
PDF216.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf (1,40MB)
PDF217.2022 w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (209,72KB)
PDF218.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (289,44KB)
PDF219.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (755,61KB)
PDF220.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (371,50KB)
PDF221.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (945,08KB)
PDF222.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup i dostawa 193 zestawów akcesoriów ....pdf (203,85KB)
PDF223.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,23MB)
PDF224.2022 w sprawie przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.pdf (137,14KB)
PDF225.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (152,88KB)
PDF226.2022 w sprawie zmiany terminu złożenia ofert oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji ....pdf (167,03KB)
PDF227.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie ....pdf (188,02KB)
PDF228.2022 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.pdf (170,58KB)
PDF229.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (334,88KB)
PDF230.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (365,21KB)
PDF231.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf (226,75KB)
PDF232.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (466,22KB)
PDF233.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (963,35KB)
PDF234.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (757,50KB)
PDF235.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (316,37KB)
PDF236.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (174,87KB)
PDF237.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (215,05KB)
PDF238.2022 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, Plac Wolności 1A.pdf (1,06MB)
PDF239.2022 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Węży.pdf (184,19KB)
PDF240.2022 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Przechodzie.pdf (188,08KB)
PDF241.2022 w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych ....pdf (575,68KB)
PDF242.2022 w sprawie zmiany specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu ....pdf (139,22KB)
PDF243.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (231,00KB)
PDF244.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (319,25KB)
PDF245.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (224,99KB)
PDF246.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (655,42KB)
PDF247.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (996,66KB)
PDF249.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (204,65KB)
PDF250.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (221,13KB)
PDF251.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (398,41KB)
PDF252.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1 019,72KB)
PDF253.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,38MB)
PDF254.2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf (228,64KB)
PDF255.2022 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (131,07KB)
PDF256.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (338,25KB)
PDF257.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (183,41KB)
PDF258.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek ....pdf (355,31KB)
PDF259.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (324,63KB)
PDF260.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (212,55KB)
PDF261.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (202,29KB)
PDF262.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (372,82KB)
PDF263.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1 017,59KB)
PDF264.2022 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (160,32KB)
PDF265.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (211,06KB)
PDF266.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (259,67KB)
PDF267.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (346,28KB)
PDF268.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (616,98KB)
PDF269.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1 023,73KB)
PDF270.2022 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie.pdf (145,58KB)
PDF271.2022 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf (134,82KB)
PDF272.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (355,61KB)
PDF273.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (204,39KB)
PDF274.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (352,89KB)
PDF275.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1 020,33KB)
PDF276.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf (1,39MB)
PDF277.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,31MB)
PDF278.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF279.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,28MB)
PDF280.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Zakup i dostawa 193 zestawów akcesoriów komputerowych....pdf (168,21KB)
PDF281.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (339,38KB)
PDF282.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok;.pdf (199,32KB)
PDF283.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (374,16KB)
PDF284.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1 017,27KB)
PDF285.2022 w sprawie użyczenia nieruchomości.pdf (163,42KB)
PDF286.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (628,03KB)
PDF287.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (352,78KB)
PDF288.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1 019,88KB)
PDF289.2022 w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie.pdf (128,43KB)
PDF290.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.pdf (422,56KB)
PDF291.2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie ...pdf (153,24KB)
PDF292.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie.pdf (184,56KB)
PDF293.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (323,06KB)
PDF294.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (213,97KB)
PDF295.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (300,15KB)
PDF296.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (889,39KB)
PDF297.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (400,38KB)
PDF298.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (221,23KB)
PDF299.2022 wprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Ścinawie Małej.pdf (186,49KB)
PDF300.2022 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Korfantowie.pdf (183,54KB)
PDF301.2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf (236,87KB)
PDF302.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,01MB)
PDF303.2022 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (210,92KB)
PDF304.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (248,33KB)
PDF305.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (664,85KB)
PDF306.2022 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (191,91KB)
PDF307.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (369,36KB)
PDF308.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (222,90KB)
PDF309.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (526,13KB)
PDF310.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (616,85KB)
PDF311.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (341,66KB)
PDF312.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (397,93KB)
PDF313.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (513,17KB)
PDF314.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (739,69KB)
PDF315.2022 w sprawie powołania komisji do likwidacji stanu mienia.pdf (204,09KB)
PDF316.2022 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf (132,52KB)
PDF317.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf (355,40KB)
PDF318.2022 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych.pdf (233,16KB)
PDF319.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,46MB)
PDF320.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Udzielenie kredytu ...pdf (146,34KB)
PDF321.2022 w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe ...pdf (745,29KB)
PDF322.2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Przechodzie.pdf (152,20KB)
PDF323.2022 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf (349,30KB)
PDF324.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (182,84KB)
PDF325.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (397,00KB)
PDF326.2022 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (593,23KB)
PDF327.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (417,56KB)
PDF328.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (208,91KB)
PDF329.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (398,45KB)
PDF330.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (193,10KB)
PDF331.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (462,18KB)
PDF332.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu.pdf (397,54KB)
PDF333.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (215,27KB)
PDF334.2022 w sprawie przydziału lokalu...pdf (169,94KB)
PDF335.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (374,61KB)
PDF336.2022 w sprawie zmian w planie dochodów budżetu na 2022 rok.pdf (501,75KB)
PDF337.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (947,77KB)
PDF338.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1,00MB)
PDF339.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (217,14KB)
PDF340.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (559,59KB)
PDF341.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury ...pdf (191,12KB)
PDF342.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (378,80KB)
PDF343.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (265,25KB)
PDF344.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (548,01KB)
PDF345.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (1,01MB)
PDF346.2022 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki Nr 739 w Przechodzie.pdf (175,12KB)
PDF347.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (179,21KB)
PDF348.2022 w sprawie użyczenia nieruchomości.pdf (372,72KB)
PDF349.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf (218,24KB)
PDF350.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (340,25KB)
PDF351.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (327,14KB)
PDF352.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (526,35KB)
PDF353.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,45MB)
PDF354.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na zadanie pn. Budowa wiaty...pdf (423,54KB)
PDF355.2022 sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (375,85KB)
PDF356.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (738,41KB)
PDF357.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,07MB)
PDF358.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (775,03KB)
PDF359.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,50MB)
PDF360.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (561,76KB)
PDF361.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (2,23MB)
PDF362.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargub i powołania komisji przetargowej.pdf (2,84MB)
PDF363.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargub i powołania komisji przetargowej.pdf (3,35MB)
PDF364.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (2,08MB)
PDF365.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (1,94MB)
PDF366.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (2,19MB)
PDF367.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,46MB)
PDF368.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,40MB)
PDF369.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (2,23MB)
PDF370.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (7,24MB)
PDF371.2022 w sprawie przydziału lokalu...pdf (198,94KB)
PDF372.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej...pdf (361,63KB)
PDF373.2022 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami ...pdf (1,48MB)
PDF374.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (827,78KB)
PDF375.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (767,31KB)
PDF376.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (2,01MB)
PDF377.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (777,80KB)
PDF378.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (711,91KB)
PDF379.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty w Przechodzie.pdf (337,07KB)
PDF380.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,75MB)
PDF381.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,92MB)
PDF382.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (3,16MB)
PDF383.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,70MB)
PDF384.2022 w sprawie przydziału pomieszczenia...pdf (267,97KB)
PDF385.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (570,86KB)
PDF386.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,92MB)
PDF387.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,12MB)
PDF388.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (2,24MB)
PDF389.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (1,25MB)
PDF390.2022 w sprawie przekazania w administrowanie odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie.pdf (385,16KB)
PDF391.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (2,21MB)
PDF392.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.pdf (2,06MB)
PDF393.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (1,53MB)
PDF394.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (882,03KB)
PDF395.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,49MB)
PDF396.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,58MB)
PDF397.2022 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup laptopów z akcesoriami ...pdf (443,50KB)
PDF398.2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (479,06KB)
PDF399.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (824,51KB)
PDF400.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (927,76KB)
PDF401.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.pdf (2,13MB)
PDF402.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (2,25MB)
PDF403.2022 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład...pdf (1,88MB)
PDF404.2022 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (382,39KB)
PDF405.2022 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (492,29KB)
PDF406.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (585,73KB)
PDF407.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (466,23KB)
PDF408.2022 w sprawie zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na zadanie pn. Zakup laptopów...pdf (341,73KB)
PDF409.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (3,20MB)
PDF410.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,74MB)
PDF411.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (428,55KB)
PDF412.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (376,70KB)
PDF413.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (426,08KB)
PDF414.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (964,59KB)
PDF415.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (707,42KB)
PDF416.2022 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (421,67KB)
PDF417.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,04MB)
PDF418.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,35MB)
PDF419.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.pdf (2,17MB)
PDF420.2022 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (464,04KB)
PDF421.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,82MB)
PDF422.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,15MB)
PDF423.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,48MB)
PDF424.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,74MB)
PDF425.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,96MB)
PDF426.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Zakup laptopów...pdf (368,36KB)
PDF427.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (953,16KB)
PDF428.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (830,76KB)
PDF429.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (991,54KB)
PDF430.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 109.2022 Burmistrza Korfantowa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek najmu...pdf (821,89KB)
PDF431.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu.pdf (776,72KB)
PDF432.2022 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (294,23KB)
PDF433.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (430,61KB)
PDF434.2022 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf (421,55KB)
PDF435.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (589,99KB)
PDF436.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,33MB)
PDF437.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,68MB)
PDF438.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (814,16KB)
PDF439.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,40MB)
PDF440.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (2,23MB)
PDF441.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład...pdf (1,90MB)
PDF442.2022 w sprawie przydziału lokalu ...pdf (171,80KB)
PDF443.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (912,07KB)
PDF444.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,03MB)
PDF445.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,40MB)
PDF446.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (2,28MB)
PDF447.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.pdf (2,28MB)
PDF448.2022 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości minimalnych stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Korfantów.pdf (4,23MB)
PDF449.2022 w sprawie odwołania przetargu.pdf (445,78KB)
PDF450.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,49MB)
PDF451.2022 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korfantów.pdf (606,06KB)
PDF452.2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka w Korfantowie.pdf (874,75KB)
PDF453 2022 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie ul. Prudnicka 21.4.pdf (127,70KB)
PDF454.2022 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie Rynek 19.4.pdf (123,72KB)
PDF455.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (902,90KB)
PDF456.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,09MB)
PDF457.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (817,73KB)
PDF458 2022 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie ul. 3 Maja 4.7.pdf (126,31KB)
PDF459.2022 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (428,71KB)
PDF460.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,74MB)
PDF461.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,39MB)
PDF462.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,49MB)
PDF463.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjncyh na 2022 rok.pdf (753,08KB)
PDF464.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku srodków z Funduszu Pomocy.pdf (2,30MB)
PDF465.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,00MB)
PDF466.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (453,17KB)
PDF467.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1 007,66KB)
PDF468.2022 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (501,34KB)
PDF469.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,28MB)
PDF470.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (682,70KB)
PDF471.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022.pdf (405,37KB)
PDF472.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (2,74MB)
PDF473.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (1,65MB)
PDF474.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (1,23MB)
PDF475.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.pdf (2,29MB)
PDF476.2022 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury w Przedszkolu w Przechodzie.pdf (297,90KB)
PDF477.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (2,99MB)
PDF478.2022 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (3,02MB)
PDF479.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrotowego w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (2,24MB)
PDF480.2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (882,84KB)
PDF481.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (863,59KB)
PDF482.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (933,55KB)
PDF483.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.pdf (2,28MB)
PDF484.2022 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (470,43KB)
PDF485.2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok.pdf (448,01KB)
PDF486.2022 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2022 rok.pdf (771,60KB)
PDF487.2022 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.pdf (4,36MB)
PDF488.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald niektórych aktywów i pasywów.pdf (796,22KB)
PDF489.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (7,16MB)
PDF490.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarke finansową w Urzędzie Miejskimw Korfantowie.pdf (2,55MB)
PDF491.2022 w zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej placówek ...pdf (1,79MB)