Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981)

Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 36.990.913,00 złotych, w tym: 1) dochody bieżące: 35.671.277,00 złotych , 2) dochody majątkowe: 1.319.636,00 złotych , 1 jak w Załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 43.550.913,00 złotych , 1) wydatki bieżące: 35.473.948,17 złotych , 2) wydatki majątkowe: 8.076.964,83 złotych , 1 jak w Załączniku Nr 2,

3) wykaz zadań w zakresie inwestycji z podziałem na:
1 kontynuowane,

2 nowe,
jak w Załączniku Nr 3.§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.560.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1 zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.060.000,00 złotych,

2 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.000.000,00 złotych,

3 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.500.000,00 złotych.


§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7.600.000,00 złotych , 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.040.000,00 złotych , zgodnie z Załącznikiem Nr 4.


§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: 3.100.000,00 złotych , w tym na: sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 złotych. § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 122.000,00 złotych . 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 190.000,00 złotych , z tego na: 1 zarządzanie kryzysowe w wysokości 110.000,00 złotych ,
2 inicjatywy lokalne w wysokości 36.500,00 złotych ,
3 remonty i doposażenie jednostek oświatowych w wysokości 8.500,00 złotych ,
4 inwestycje w wysokości 35.000,00 złotych.

§ 7. Łączna maksymalna kwota:
1) poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu wynosi 100.000,00 złotych,
2) pożyczek udzielanych z budżetu wynosi 100.000,00 złotych.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 złotych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000,00 złotych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 złotych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 7.000,00 złotych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 2.259.000,00 złotych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.259.000,00 złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:
1 zgodnie z Załącznikiem Nr 8,

2 zgodnie z Załącznikiem Nr 9.


§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022: 1 jak w Załączniku Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 14. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 538 397,03 złotych , zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301 ze zm.) - zgodnie z Załącznikiem Nr 12. § 15. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego
1 jak w Załączniku Nr 13.


§ 16. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej Uchwały.
§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
§ 18. Upoważnia się Burmistrza Korfantowa do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek
1.1)krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.000.000,00 złotych,

1.2)długoterminowych zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań – 2.100.000,00 złotych,


2) dokonywania zmian w ramach działu w planie:
2.1.) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2.2.) wydatków majątkowych,

2.3.) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,


3) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego Gminy,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,00 złotych,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 100.000,00 złotych,
7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok.pdf (2,92MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXXVI/351/2021.docx (7,29KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVI/351/2021.docx (17,12KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVI/351/2021.docx (6,47KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVI/351/2021.docx (12,58KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVI/351/2021.docx (19,92KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVI/351/2021.docx (6,06KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVI/351/2021.docx (11,08KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXVI/351/2021.docx (6,76KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXVI/351/2021.docx (6,73KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXVI/351/2021.docx (6,58KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXVI/351/2021.docx (6,17KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXVI/351/2021.docx (6,26KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXXVI/351/2021.docx (9,10KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXXVI/351/2021.docx (8,65KB)