Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033 stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Korfantowa do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Korfantowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/246/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 rokuw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,47MB)

PDFZalacznik2 XXXVI/350/2021.pdf (3,04MB)

PDFZalacznik3 XXXVI/350/2021.pdf (157,20KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVI/350/2021.docx (7,51KB)