Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet „WIFI4EU Korfantow”

WiFi4EU signage example 5 PL.png

 

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady korzystania z usługi dostępu do bezprzewodowego Internetu, dalej zwanej Usługą WiFi, świadczonej przez Gminę Korfantów, 48-317 Korfantów, Rynek 4, rozgłaszanej pod identyfikatorem sieci SSID WIFI4EU Korfantow.
 2. Usługa WiFi jest publiczną siecią bezprzewodową o otwartym dostępie, z tego względu nie zaleca się wykorzystywania tej sieci do dokonywania płatności internetowych, korzystania z bankowości internetowej, przesyłania informacji poufnych. Wszystkie te operacje użytkownik dokonuje na własną odpowiedzialność.
 3. Dostęp do Usługi WiFi i korzystanie z niej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie są bezpłatne.
 4. Osoba zainteresowana Usługą WiFi powinna przed skorzystaniem z Usługi WiFi zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować.
 5. Osoby które skorzystały z Usługi WiFi, zwane są w dalszej części Regulaminu Użytkownikami.
 6. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych standardem 802.11a/b/g/n/ac.
 7.  Gmina Korfantów zobowiązuje się do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej tj. nieprzekazywania informacji o rodzaju i charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Gmina Korfantów zastrzega sobie prawo do bieżącego monitorowania i archiwizowania wykorzystywanych zasobów Internetu za pośrednictwem Sieci oraz udostępniania takich danych na żądanie uprawnionych organów lub instytucji.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich urządzeń przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich z wykorzystaniem Sieci. Gmina Korfantów zaleca posiadanie na takich urządzeniach aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 10. Gmina Korfantów nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z Usługą WiFi.
 11. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi WiFi w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz wykorzystywać Usługi WiFi do celów komercyjnych. Zabrania się w szczególności:
  1. przesyłania i udostępniania treści które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  2. przesyłania lub udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, w szczególności treści o charakterze pornograficznym,
  3. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić urządzenia innych użytkowników Internetu,
  5. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów
  6. usiłowania uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których Użytkownik nie jest uprawniony,
  7. prób ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
  8. korzystania z programów lub aplikacji P2P,
  9. dalszego udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.,
 12. Korzystanie z Usługi WiFi odbywa się na ryzyko Użytkownika.
 13. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 14. Gmina Korfantów może w każdym czasie ograniczyć Użytkownikowi korzystanie z Usługi w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania przez niego postanowień Regulaminu. Ograniczenie świadczenia Usługi WiFi może w szczególności polegać na filtracji ruchu (np. poprzez uniemożliwienie ruchu do określonego adresu IP, portu lub domeny) lub uniemożliwieniu autoryzacji połączenia z Internetem.
 15. Gmina Korfantów ponosi odpowiedzialność w związku ze świadczeniem Usługi WiFi w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 16. Gmina Korfantów nie odpowiada za:
  1. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie przez Użytkownika,
  2. za szkody wyrządzone Użytkownikowi przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
  3. za skutki naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub innego niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień Regulaminu,
  4. dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 17. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Korfantowie, reprezentowany przez Burmistrza Korfantowa, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: .
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w celu wykonania usługi, zapewnienia Państwu bezpiecznego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet oraz na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi dostępu do Internetu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się w sposób automatyczny podczas logowania do sieci. Niepodanie danych uniemożliwi skorzystanie z bezpłatnego dostępu do sieci Internet.
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Zaznaczając checkbox potwierdzający, że Użytkownik zgadza się z niniejszym regulaminem i klikając "Zaloguj”, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z powyższymi zasadami oraz je akceptuje.