Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),  zwołuję                                                                           

XXXV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 24 listopada  2021 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

 

          Proponowany porządek obrad:                                                                             

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok;
  3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
  4. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
  5. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Borek na lata 2021-2035;
  6. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Włodary na lata 2021-2030;
  7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
  8. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów;
  9. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korfantów na lata 2021-2024
   z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;
  10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza;
  11. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa;
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
  13. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie
                                                                                                                           /-/mgr inż. Ryszard Duś


Korfantów, 16.11.2021 r.