Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/313/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) po uzyskaniu opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego w Korfantowie, Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacje zadań związanychz zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
§ 2. Ilekroć bez bliższego określenia jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela z późn. zm.;
2) organie prowadzącym - rozumie się przez to Burmistrza Korfantowa;
3) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów;
4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej wymienionej w pkt 3;
6) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela z późn. zm.

§ 3. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia, wyszczególnione w art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela. 2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje się: w rocznym planie finansowym Gminy Korfantów w wysokości 25% z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego oraz w planie finansowym poszczególnych jednostek oświatowych w wysokości 75% z przeznaczeniem na nagrody dyrektora.
3. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród ma charakter uznaniowy.
4. Ze środków, o których mowa w ust. 2, dyrektor może przyznać nagrodę nauczycielowi, który przepracował w szkole, co najmniej 3 lata, i uzyskał wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia następujące kryteria, które odnoszą się do jego obowiązków służbowych:
1) w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach uczniów przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zajęciem przez uczniów (zespół uczniów)I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne,

e) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

f) organizuje z klasą imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;


2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy,

c) organizuje udział rodziców w życiu klasy, rozwija formy współdziałania z rodzicami;

d) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

e) realizuje inne zadania statutowe;


3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora może wystąpić rada pedagogiczna lub rada rodziców szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
6. Nagroda, o której mowa w ust. 4, może być również przyznana z inicjatywy dyrektora.
7. Ustala się wzór wniosku o przyznanie Nagrody Dyrektora stanowiący załącznikNr 1 do niniejszej uchwały.
8. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora, wg wzoru należy składaćw sekretariacie szkoły.
9. Wysokość Nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 25 % najniższego wynagrodzenia określonego w tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
10. Z funduszu pozostającego w dyspozycji organu prowadzącego, burmistrz przyznaje nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, pracujących w szkole powyżej 5 lat, którzy posiadają ocenę wyróżniającą.
11. Nagroda organu prowadzącego przyznawana jest przez burmistrza nauczycielowi, spełniającemu następujące kryteria, które odnoszą się do jego obowiązków służbowych:
1) w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczaniai wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziałuw olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach szczebla ponadgminnego,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,

g) organizuje w szkole imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) uczestniczy w organizacji letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;


2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy;


3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udział w aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracęw zawodzie nauczyciela,

c) troska o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,

d) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rzecz szkoły,

e) podejmowanie działań promujących szkołę,

f) realizacja zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

g) realizacja innych zadań statutowych.


12. Dyrektorowi nagrodę organu prowadzącego przyznaje się po spełnieniu następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej:
a) uczniowie osiągają dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) nauczyciele podejmują działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) szkoła osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach szczebla ponadgminnego,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje środowiskowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;


2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

c) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkołyi z rodzicami,

d) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

e) realizuje inne zadania statutowe;


3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielania aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracęw zawodzie nauczyciela,

c) dbałości o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

d) zaangażowaniu w remonty i inwestycje,

e) zdobywaniu dodatkowych środków finansowych dla placówki,

f) prawidłowym realizowaniu planu finansowego szkoły,

g) dobrej współpracy z radą pedagogiczną, rodzicami oraz środowiskami lokalnymi,

h) podejmowaniu działań promujących szkołę.


13. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody organu prowadzącego występuje Dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
14. Nagroda, o której mowa w ust. 11, może być również przyznana z inicjatywy burmistrza.
15. Ustala się wzór wniosku o przyznanie Nagrody organu prowadzącego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
16. Wnioski o przyznanie Nagrody Organu Prowadzącego, wg określonego wzoru należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 15 września każdego roku.
17. Wysokość Nagrody organu prowadzącego nie może być niższa od kwoty 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym określonego w tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
18. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.W wyjątkowych sytuacjach nagroda może być przyznana również w innym terminie.
19. Niezależnie od Nagrody Organu Prowadzącego, nauczyciel może otrzymać w danym roku Nagrodę Dyrektora Szkoły.
20. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dokument, którego kopię zamieszcza się w aktach osobowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczeji opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/313/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w s.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXXI/313/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXXI/313/2021.docx