Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmian do „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie nr XV /154/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. (zwany dalej „projektem”), opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Projekt przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów..pdf

DOCXZałącznik nr XXXI/312/2021.docx