Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. realizacji programu life w Urzędzie Miejskim w Korfantowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Korfantowa

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  pracy

ds. realizacji programu life w Urzędzie Miejskim w Korfantowie z siedzibą
w Korfantowie Rynek 4
– Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wykształcenie wyższe,  mile widziane jest wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka lub pokrewne,
  3. staż pracy: mile widziane doświadczenie przy wykonywaniu podobnych czynności oraz staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
  2. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  3. umiejętność zarządzania czasem,
  4. pracowitość, empatia, asertywność, dyspozycyjność,
  5. punktualność.
 2. umiejętności zawodowe:
 1. stosowanie matematyki dla opisu wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie,
 2. podstawowa wiedza w zakresie metrologii,
 3. rozumienie podstawowych praw fizycznych i chemicznych,
 4. rozumienie podstaw ekologii w tym zjawisk i interakcji zachodzących w środowisku,
 5. podstawy obsługi komputera,
 6. umiejętności związane z korzystaniem z aktów prawnych,
 7. podstawy pisania projektów,
 8. zdolność do pracy zespołowej, umiejętność planowania i wyznaczania celów, umiejętność gradacji ważności wykonywanych zadań, umiejętność obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office (głównie Excel, Word), systemu Windows 10, obsługa urządzeń biurowych.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zadania główne:
 1. aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
 2. zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem,
 3. utworzenie gminnego programu ochrony powietrza,
 4. aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz współpraca przy tworzeniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie,
 5. nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
 6. pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;
 7. współpraca przy pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i  budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
 8. współpraca przy pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
 9. udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
 10. prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
 11. współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
 12. współpraca z lokalnymi mediami, grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, etc. w obszarze poprawy jakości powietrza w gminie,
 13. monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
 14. przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO,
 15. stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE,
 1. zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,
 2. współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.),
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
 4. udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Gminnych Koordynatorów POP organizowanych przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO,
 5. pracownik realizuje w 100% zadania związane z realizacją Projektu „Wdrażanie systemu  zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL,
 6. współpraca z merytorycznym wydziałem przy opracowywaniu wniosków Gminy w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska (procedury OOS, itp.),
 7. aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 8. współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie tworzenia programów wspierających mieszkańców Gminy w zakresie stosowania wytycznych opracowanych w ramach Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

2) Zadania pomocnicze: 

Realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem programu Czyste powietrze oraz realizowanego przez Gminę Korfantów programu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

3) Zadania okresowe:

 1. opracowywanie projektów uchwał i ich zmian w zakresie związanym z ochroną powietrza,
 2. wykonywanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Rynek 4 – I piętro, (budynek 2 piętrowy, przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy).
 2. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 3. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
 4. wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon, skaner, laptop, oprogramowanie: programy pakietu MS Office ( Word, Excel).
 5. Fizyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie,
 6. Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz statyczne obciążenie mięśni tułowia,.
 7. Pracownik zostanie skierowany na studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Pierwszy semestr studiów podyplomowych będzie trwał od października 2021 r. do stycznia 2022 r., natomiast drugi semestr od lutego 2022 r. do czerwca 2022 r.

Dla pracownika, który będzie tego wymagał, tj. jego startowe kompetencje nie będą w pełni odpowiadać profilowi kompetencyjnemu kandydata na Gminnego Koordynatora POP wymagane będzie uzupełnienie bazowych kompetencji przed uruchomieniem studiów podyplomowych poprzez uczestnictwo w organizowanym miesięcznym kursie przygotowawczym. Kurs ten odbędzie się na Politechnice Opolskiej we wrześniu 2021 r.

 

5. Informacja o wskaźniku  zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Korfantowie,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
 9. kserokopia  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*

* w przypadku osoby  niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie www.bip.korfantow.pl i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Korfantowie Rynek 4.

7. Sposób naboru:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Korfantowie Rynek 4 (sekretariat Urzędu pok. Nr 8) z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO DS. REALIZACJI PROGRAMU LIFE ” w terminie do 14 dni od ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Z każdym z kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
 4. Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oceniać będzie posiadaną przez kandydatów wiedzę z zakresu: informacji ogólnych o samorządzie gminnym,  o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług.
 5. Procedura naboru i ocena wiedzy kandydatów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Zarządzeniu Nr 62/09 Burmistrza Korfantowa z dnia 21 kwietnia 2009 roku
  w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim
  w Korfantowie zmienionego Zarządzeniem Nr 4 Burmistrza Korfantowa z dnia
  02 stycznia 2013 roku i Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 07 lutego 2018 roku.
 6. Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.korfantow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Rynek 4, 48-317 Korfantów.
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Korfantowa, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty aplikacyjne, niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw obywatelskich (pok. 14) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o których mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Jednocześnie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 154/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 14.05.2018 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie informuję, że

 

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Burmistrz Korfantowa z siedzibą w Korfantowie, Rynek 4 48-317 Korfantów,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 130 z późniejszymi zmianami.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1260
  z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późniejszymi zmianami).