Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

Korfantów, dnia 23 czerwca 2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

 

       Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. poz. 784 i 922) i art. 39 ust.1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm. poz. 784 i 922), a także na podstawie uchwały Nr L/378/2014  Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów,

 

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów dla  obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-go Maja i Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach pracy urzędu od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pok. nr 6 (I piętro), z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl. w zakładce: Planowanie przestrzenne/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów/Opracowywane.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji. Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową na adres: lub telefonicznie pod nr tel. 77 4343820 w. 40  do dnia 10 lipca 2021 r. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej. 

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art. 18 ww. ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi i wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 54 ust. 3 ww. ustawy  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Ww. uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Korfantowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. Uwagi i wnioski mogą być wniesione::

  • w formie papierowej, na adres Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4,  48-317 Korfantów,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: ,
  • za pomocą platformy ePUAP,
  • podczas dyskusji publicznej,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w  Korfantowie: www.bip.korfantow.pl. w zakładce: Planowanie przestrzenne/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów/Opracowywane. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Burmistrz Korfantowa.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2, pkt 5, pkt 7 i pkt 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm. poz. 784 i 922), jednocześnie zawiadamiam o zamieszczeniu danych o ww. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów, obejmującego  obszar ograniczony od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-go Maja i Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia). 

    Burmistrz

                        /-/ Janusz Wójcik  


PDFUWAGI-druk.pdf (176,32KB)
PDFMPZP Korfantów _Zał Nr 1-klauzula RODO do obwieszczenia.pdf (303,64KB)

PDFKORFANTÓW - tekst planu.pdf (409,15KB)
PDFKORFANTÓW- prognoza środowiskowa z załącznikami.pdf (8,62MB)
PDFKORFANTÓW- rysunek planu (1).pdf (932,38KB)
 

UWAGA:

W związku z obowiązującymi obostrzeniami osoby biorące udział w dyskusji publicznej mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5m odległości od innych osób.

Informuję, że dyskusja publiczna nie będzie prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.