Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia ofert na budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpotów) w ramach projektu WiFi4EU”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

 

 Gmina Korfantów, Rynek 4, 48-317 Korfantów, NIP 7532382709

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu budowy sieci Hot Spotów w ramach projektu WiFi4EU oraz zapewnienie usług dostępu do Internetu i usług serwisowych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

 • Dostawę, instalację i uruchomienie publicznej sieci WiFi, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z Załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania).
 • Zapewnienie usług serwisowych polegających na bieżącym utrzymaniu systemu w sprawności, w tym wykonywanie konserwacji i niezbędnych napraw, przez okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia uruchomienia systemu.
 • Zapewnienie usługi rekonfiguracji sieci WiFi4EU w celu podłączenia jej do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności z wymogami określonymi w umowie o udzielenie dotacji (Załącznik 2 - Umowa o udzielenie dotacji. Opis działania pkt. 1.5, 1.5.1 oraz 1.5.2 – s. 10-12) - w przypadku uruchomienia przez Agencję Zarządzającą Programem takiej funkcjonalności. Umowa o udzielenie dotacji wraz z Załącznikiem nr 1 do umowy o udzielenie dotacji

Szczegółowy opis wymagań technicznych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu - „UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) – WiFi4EU”, Umowa nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/020417-041492.

 

 1. Opis wymagań ogólnych i istniejącego stanu technicznego

Zamawiający oczekuje kompleksowej realizacji zamówienia zgodnie z przedstawionym w niniejszym dokumencie zakresem, przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i wykonawczym oraz osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zamawiający wskazuje planowane lokalizacje do budowy Hot Spotów w Załączniku nr 1. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem koniecznych do wykonania prac instalacyjno - montażowych oraz warunkami technicznymi jak również możliwości doprowadzenia łączy internetowych z punktów dystrybucyjnych do Hot Spotów. 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku możliwości uruchomienia punktu dostępowego, spełniającego wymogi w zakresie jakości usług w planowanej lokalizacji, Zamawiający wskaże nowe miejsce instalacji punktu dostępowego. Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość rozbudowy czy modernizacji sieci gminnej, jednak koszty z tym związane będą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zapewni zasilanie energetyczne dla każdej z wytypowanych lokalizacji pod budowę sieci WiFi4EU w punkcie dystrybucyjnym. Wykonanie odpowiedniej instalacji i włączenie urządzeń do zasilania, leży po stronie Wykonawcy.

Ewentualne wykorzystanie infrastruktury sieci gminnej nie jest obligatoryjne, należy je traktować jako alternatywę. Wykonawca może zapewnić usługę dostępu do Internetu dla Hot Spotów w każdy inny możliwy sposób, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym opisie.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

 • po zakończeniu instalacji punktów bezpłatnego WiFi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Programem WiFi4EU oraz sprawozdanie z procesu instalacji za pośrednictwem portalu WiFi4EU;
 • Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień, korekt oraz sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów celem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie punktów WiFi w ramach programu WiFi4EU, w razie konieczności również po jej zakończeniu;
 • Wykonawca dokona wszelkich formalności na portalu WiFi4EU celem uzyskania płatności z tytułu bonu, którego wartość wynosi 15 000 euro;
 • miejsca w których ma być utworzony HotSpot w ramach programu WiFi4EU wskaże Zamawiający, zgodnie z Załącznikiem numer 1 do zapytania ofertowego;
 • składając ofertę tym samym Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z wymogami Programu WiFi4EU i w pełni je akceptuje.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnej listy zainstalowanych punktów dostępowych. W odniesieniu do każdego punktu dostępowego przekazuje następujące obowiązkowe informacje:

 • rodzaj miejsca (np.: szkoła, park);
 • nazwa miejsca (np. korytarz);
 • geolokalizacja punktu dostępu;
 • rodzaj urządzeń: wewnętrzne lub zewnętrzne;
 • marka urządzenia;
 • model urządzenia; 
 • numer seryjny urządzenia;
 • adres MAC urządzenia;

 oraz składa w portalu WiFi4EU oświadczenie że sieć spełnia wymogi programu i działa prawidłowo. 

 1. Wymagania techniczne i funkcjonalne
 • Do każdego punktu dostępowego wymagane jest zapewnienie łącza internetowego o przepustowości min. 30 Mb/s (prędkość pobierania danych). Łącze internetowe zapewni Zamawiający, jednak dopuszcza się również dostarczenie łącza hurtowego do jednej wybranej lokalizacji  przez Wykonawcę, a następnie doprowadzenie Internetu na bazie usługi transmisji danych do pozostałych lokalizacji Hot Spot pod warunkiem zachowania wymaganej przepustowości w każdej spośród nich.
 • przepustowość łącza dostępu do Internetu nie mniejsza niż 30 Mb/s dla każdego Hot Spotu,
 • brak limitu transferu danych,
 • brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi.
 • wykonawca w ramach usługi zapewni wszelkie dodatkowe urządzenia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi (router, modemy, media konwertery itp.) - jeśli będą konieczne

 Wymagania funkcjonalne dla sieci WiFi4EU:

 • Autoryzacja użytkowników do sieci bezprzewodowej musi odbywać się poprzez portal autoryzacji https. Portal autoryzacji musi zapewniać możliwość implementacji fragmentu kodu śledzenia (snippet). W celu zliczania liczby użytkowników łączących się z siecią WiFi4EU, załadowania identyfikatora wizualnego WiFi4EU i sprawdzania, czy jest on poprawnie wyświetlany.
 • Portal autoryzacji ustala okres automatycznego rozpoznawania uprzednio połączonych użytkowników, tak aby portal nie był ponownie wyświetlany przy ponownym połączeniu. Powyższy okres jest automatycznie resetowany codziennie o godzinie 00:00 lub przynajmniej ustawiony maksymalnie na 12 godzin.
 • Portal autoryzacji musi zawierać identyfikację wizualną WiFi4EU.
 • Rozgłaszana sieć z identyfikatorem SSID „WiFi4EU” będzie siecią otwartą (nie będzie wymagać informacji uwierzytelniających takich jak hasło). Po połączeniu użytkownika z siecią będzie wyświetlał się portal autoryzacji przez autoryzacją połączenia użytkownika z Internetem.
 • Sieć bezprzewodowa będzie zapewniała bezpłatny dostęp do Internetu bez odnośnego wynagrodzenia w postaci bezpośrednich płatności czy też innego rodzaju świadczeń, a w szczególności bez konieczności oglądania reklam handlowych lub udostępniania danych osobowych w celach komercyjnych.
 • Portal autoryzacji będzie zawierał zastrzeżenia prawne, w których wyraźnie informuje się użytkowników o tym, że WiFi4EU jest publiczną siecią otwartą. Zastrzeżenie powinno również zawierać zalecenia dotyczące środków ostrożności, które są zwykle przekazywane w przypadku dostępu do Internetu za pośrednictwem takich sieci.

Wykonawca zapewnia następujące możliwości w przypadku każdego punktu dostępu:

 • obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz - 5 GHz);
 • cykl wsparcia powyżej 5 lat;
 • średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat;
 • posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania przynajmniej dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci WiFi4EU;
 • obsługa IEEE 802. 1x;
 • zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I;
 • obsługa IEEE 802.11r;
 • obsługa IEEE 802.11k;
 • obsługa IEEE 802.11v;
 • możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia jakości funkcjonowania;
 • posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO);
 • zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance),
 • zapewnienie oznakowania wszystkich miejsc Hot Spotów zrealizowanych w ramach WiFi4EU znakiem programu, zapewnienie usługi rekonfiguracji sieci WiFi4EU w celu podłączenia jej do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności     z wymogami określonymi w programie WiFi4EU - w przypadku uruchomienia przez Agencję Zarządzającą Programem takiej funkcjonalności.

Wymagania w zakresie serwisu technicznego (opieki serwisowej) i gwarancji.

 • Minimalny okres opieki serwisowej i gwarancji na wykonaną sieć wynosi 3 lata (Kryterium 2 oceny ofert).
 • Po upływie okresu gwarancji nie dopuszcza się wymogu zakupu licencji, dodatkowego sprzętu, czy też oprogramowania do dalszego działania sieci z niezmienioną funkcjonalnością.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania, serwisowania oraz opieki serwisowej sieci Hot Spotów w następującym zakresie szczegółowym:

 • Bieżące monitorowanie infrastruktury i wykrywanie awarii (monitoring funkcjonowania Hot Spotów);
 • Podjęcie działań serwisowych w celu usunięcia awarii i uszkodzeń w ciągu maksymalnie następnego dnia roboczego licząc od zaistnienia lub zgłoszenia awarii;
 • W przypadku braku możliwości naprawy lub usunięcia awarii w ciągu 2 dni roboczych, zapewnienie urządzeń zastępczych na czas naprawy w celu zachowania ciągłości pracy sieci;
 • Sporządzanie dla Zamawiającego raportu po zakończeniu usuwania awarii;
 • Administrowanie i zarządzanie urządzeniami aktywnymi sieci (bezprzewodowymi punktami dostępu, urządzeniami dostępowymi i innymi);
 • Aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych, w tym aktualizacja firmwareów, oraz wykonywanie upgradeów i updateów urządzeń aktywnych sieci tj. przełączników, urządzeń radiowych;
 • Bieżąca archiwizacja plików systemowych urządzeń aktywnych;
 • Administrowanie i zarządzanie zasobami i wydajnością sieci Hot Spotów;
 • Kontrola wykorzystania zasobów;
 • Kontrola wykorzystania dostępnego pasma;
 • Wykonywanie okresowych nieodpłatnych przeglądów infrastruktury i konserwacji infrastruktury co najmniej raz w roku. Nadzór i prowadzenie (w imieniu Zamawiającego) procedur napraw gwarancyjnych w szczególności rejestrowanie i przekazywanie sprzętu i urządzeń, wymagających naprawy do Gwaranta (Wykonawcy systemu) lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu;
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z realizacją umowy, z wyłączeniem tych informacji, których obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa;

 

Uwaga!

Infrastruktura sieci WiFi (sieci Hot Spotów) nie może być niedostępna (wyłączona) dłużej niż 60 dni kalendarzowych w ciągu roku. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowego wykonania usługi rekonfiguracji sieci WiFi4EU w celu podłączenia jej do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności z wymogami określonymi w programie WiFi4EU - w przypadku uruchomienia przez Agencję Zarządzającą Programem takiej funkcjonalności. 

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

W ramach zapytania Gmina Korfantów wybierze Wykonawcę, który zdobędzie największą ilość punktów, będących sumą łączna trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną wg wzoru: K= K1 + K2 + K3

 

Kryterium 1) Jak największa ilość punktów dostępowych (na podstawie Załącznika nr 1 do zapytania).

Minimalna obligatoryjna ilość punktów do podłączenia: 6 zewnętrznych i 6 wewnętrznych. 

Za każdy dodatkowy punkt dostępowy powyżej 12 obowiązkowych - 5 punktów.

Maksymalna wartość punktowa kryterium K1 nie jest określona.

Przyznaje się punkty wg poniższego wyliczenia:

K1 = ilość punktów dostępowych dodatkowych x 5 punktów

 

Kryterium 2) Jak najdłuższy okres gwarancji i opieki serwisowej

UWAGA: minimalny okres gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 3 lata, maksymalny – 5 lat. Prosimy o wyrażenie okresu gwarancji w pełnych latach, jeśli Wykonawca nie poda okresu gwarancji lub poda ją w niepełnych latach, przyjmuje się, iż okres gwarancji jaki oferuje wynosi 3 lata i w ramach tego kryterium otrzymuje 0 pkt. 

Maksymalna wartość punktowa kryterium K2= 6 pkt

Przyznaje się punkty wg poniższego wyliczenia:

 • gwarancja 3 lata - 0 pkt
 • gwarancja 4 lata - 3 pkt
 • gwarancja 5 lat - 6 pkt

Kryterium 3) Doświadczenie wykonawcy – ilość ukończonych, oddanych do użytku sieci w ramach projektu Wifi4EU

Maksymalna wartość punktowa kryterium K3=15 pkt

Przyznaje się punkty wg poniższego wyliczenia:

 • od 3 do 5 – 0 pkt
 • od 6 - 10 – 10 pkt
 • powyżej 10 – 15 pkt

W przypadku równej ilości przyznanych punktów Zamawiający zastrzega prawo do wystąpienia do oferentów o złożenie ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w dowolnym momencie.

Wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy – bon w wysokości 15 000 Euro. 

 

 1. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz zaoferowane urządzenia nie spełniają parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w umowie o udzielenie dotacji, stanowiącej Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

 1. Osoba do kontaktu w zakresie niniejszego zamówienia

Piotr Kalicun, Urząd Miejski w Korfantowie, tel. 774343820 wew. 52, e-mail: admin@korfantow.pl

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa, instalacja, uruchomienie publicznej sieci oraz przekazanie obowiązku informacyjnego na portalu WiFi4EU: termin do 23 lipca 2021 r.

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki
  1. są zarejestrowani na portalu WIFI4EU,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowały i oddały do użytku co najmniej 3 sieci w ramach projektu Wifi4EU,
  3. posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 1. Płatność

Jednorazowej płatności na rzecz Wykonawcy w wysokości 15 000 euro dokonuje Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w terminie 60 dni od momentu zatwierdzenia instalacji jako działającej zgodnie z umową o udzielenie dotacji i Programem WiFi4EU, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Postawą uznania realizacji zadania za zakończone jest podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 9:00 na adres poczty elektronicznej wpisując w temacie wiadomości e-mail: „Oferta na budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpotów)  w ramach projektu WiFi4EU”. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający potwierdzi wiadomością zwrotną, że otrzymał ofertę.

Wiążąca jest data wpływu oferty na skrzynkę Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 • Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 • Pełny wykaz proponowanego sprzętu wraz z opisem technicznym.
 1. Informacje o formalnościach:
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.
 • W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
 • Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone     w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

 

 1. Inne założenia:

Zamawiający posiada uregulowane sprawy związane z dysponowaniem terenu na cele inwestycyjne.

DOCXZałącznik 1 do zapytania ofertowego - wykaz punktów dostępowych.docx
PDFZałącznik nr 2 - Umowa o grant.pdf
DOCXZałącznik nr 3 - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 4 - wzór umowy.docx