Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2021

PDF1.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2021 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych ....pdf (11,78MB)
PDF2.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021.pdf (1,23MB)
PDF3.2021 w sprawie zasad finansowania w roku 2021 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2021 rok oraz ....pdf (845,79KB)
PDF4.2021 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2021 roku.pdf (584,23KB)
PDF5.2021 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach ....pdf (243,02KB)
PDF6.2021 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (366,30KB)
PDF7.2021 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf (180,48KB)
PDF8.2021 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf (204,40KB)
PDF9.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (246,28KB)
PDF10.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (390,07KB)
PDF11.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.pdf (148,16KB)
PDF12.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (225,78KB)
PDF13.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (289,85KB)
PDF14.2021 w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2021 r..pdf (2,97MB)
PDF15.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (349,62KB)
PDF16.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (301,30KB)
PDF17.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (171,04KB)
PDF18.2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.pdf (1,25MB)
PDF19.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (212,04KB)
PDF20.2021 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.pdf (1,11MB)
PDF21.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (353,94KB)
PDF22.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (287,50KB)
PDF23.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.pdf (187,80KB)
PDF24.2021 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2021 roku.pdf (2,30MB)
PDF25.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej....pdf (169,26KB)
PDF26.2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii....pdf (254,11KB)
PDF27.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,68MB)
PDF28.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji ....pdf (910,07KB)
PDF29.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczbnych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (676,03KB)
PDF30.2021 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu....pdf (567,46KB)
PDF31.2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rączka.pdf (186,34KB)
PDF32.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (313,79KB)
PDF33.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (165,18KB)
PDF34.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (394,76KB)
PDF35.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (201,99KB)
PDF36.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do zbycia.pdf (454,37KB)
PDF37.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (806,14KB)
PDF38.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (228,51KB)
PDF39.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (226,38KB)
PDF40.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (218,15KB)
PDF41.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,35MB)
PDF42.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej.pdf (819,31KB)
PDF43.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych....pdf (422,62KB)
PDF44.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych ....pdf (429,44KB)
PDF45.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (4,92MB)
PDF46.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,22MB)
PDF47.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,31MB)
PDF48.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF49.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,23MB)
PDF50.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,25MB)
PDF51.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (167,31KB)
PDF52.2021 w sprawie wyznaczenia biura na siedzibę Gminnego zespołu ds. organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf (308,60KB)
PDF53.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (359,70KB)
PDF54.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (194,07KB)
PDF55.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (291,75KB)
PDF56.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (206,95KB)
PDF57.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (195,58KB)
PDF58.2021 w sprawie powołania Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej.pdf (449,28KB)
PDF59.2021 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok.pdf (178,13KB)
PDF60.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (210,99KB)
PDF61.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (180,92KB)
PDF62.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (350,10KB)
PDF63.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (187,70KB)
PDF64.2021 uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości w tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim....pdf (224,98KB)
PDF65.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (144,70KB)
PDF66.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (196,64KB)
PDF67.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (277,04KB)
PDF68.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (203,18KB)
PDF69.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (2,35MB)
PDF70.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (155,52KB)
PDF71.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (214,11KB)
PDF72.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (192,75KB)
PDF73.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,45MB)
PDF74.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (148,42KB)
PDF75.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania.pdf (140,65KB)
PDF76.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (228,28KB)
PDF77.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (491,64KB)
PDF78.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (274,97KB)
PDF79.2021 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.pdf (648,01KB)
PDF80.2021 w sprawie powołania Międzyzakładowej Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu.pdf (690,43KB)
PDF81.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (154,53KB)
PDF82.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (156,46KB)
PDF83.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (195,84KB)
PDF84.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (389,31KB)
PDF85.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (193,72KB)
PDF86.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (281,27KB)
PDF87.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (148,20KB)
PDF88.2021 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (214,66KB)
PDF89.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,30MB)
PDF90.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (185,43KB)
PDF91.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (271,92KB)
PDF92.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (181,36KB)
PDF93.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (157,26KB)
PDF94.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,38MB)
PDF95.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony....pdf (901,31KB)
PDF96.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,48MB)
PDF97.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa ....pdf (899,17KB)
PDF98.2021 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (164,17KB)
PDF99.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (623,19KB)
PDF100.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (196,54KB)
PDF101.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (205,59KB)
PDF101.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (287,76KB)
PDF102.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (946,87KB)
PDF103.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (204,68KB)
PDF104.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 ro.pdf (280,13KB)
PDF105.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji prztargowej.pdf (1,17MB)
PDF106.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (344,78KB)
PDF107.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (178,35KB)
PDF108.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (175,86KB)
PDF109.2021 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością.pdf (206,80KB)
PDF110.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (205,32KB)
PDF111.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (302,66KB)
PDF112.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,29MB)
PDF113.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (343,51KB)
PDF114.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (213,70KB)
PDF115.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (367,83KB)
PDF116.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (149,22KB)
PDF117.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii.pdf (150,68KB)
PDF118.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (408,71KB)
PDF119.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (752,07KB)
PDF120.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (801,42KB)
PDF121.2021 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (448,78KB)
PDF122.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (343,15KB)
PDF123.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (311,33KB)
PDF124.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 20.3.pdf (161,51KB)
PDF125.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (219,17KB)
PDF126.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (169,81KB)
PDF127.2021 w sprawie zatwierdzenia wynikóa otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochronyu zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (164,00KB)
PDF128.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (207,21KB)
PDF129.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (200,24KB)
PDF130.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (198,08KB)
PDF131.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (214,63KB)
PDF132.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,48MB)
PDF133.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (204,14KB)
PDF134.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (178,94KB)
PDF135.2021 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki przez Gminę Korfantów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węży.pdf (189,20KB)
PDF136.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Targowej 4.1.pdf (161,37KB)
PDF137.2021 w sprawie ustalenia instrukcji przechowywania i arciwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Korfantów.pdf (1,66MB)
PDF138.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF139.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (552,31KB)
PDF140.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (574,45KB)
PDF141.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (324,43KB)
PDF142.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednoastrek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (157,31KB)
PDF143.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (339,28KB)
PDF144.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (314,65KB)
PDF145.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (584,80KB)
PDF146.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej....pdf (193,30KB)
PDF147.2021 w sprawie ustalenia zasad postępowania w obrocie dokumentacją księgową oraz odpowiedzialności pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie za naruszenie dyscypliny....pdf (579,43KB)
PDF148.2021 w sprawie ustalenia zasad postępowania w obrocie dokumentacją księgową oraz odpowiedzialności pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów....pdf (591,86KB)
PDF149.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (236,08KB)
PDF150.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (624,39KB)
PDF151.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (233,02KB)
PDF152.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (220,07KB)
PDF153.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (384,10KB)
PDF154.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (285,59KB)
PDF155.2021 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Korfantów, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka ....pdf (660,18KB)
PDF156.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (681,43KB)
PDF157.2021 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.pdf (239,22KB)
PDF158.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej....pdf (191,69KB)
PDF159.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. 3 Maja 3.pdf (345,79KB)
PDF160.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,19MB)
PDF161.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (217,40KB)
PDF162.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf (202,11KB)
PDF163.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (337,67KB)
PDF164.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (177,33KB)
PDF165.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (218,76KB)
PDF166.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (194,62KB)
PDF167.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (294,11KB)
PDF168.2021 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.pdf (151,30KB)
PDF169.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów.pdf (726,58KB)
PDF170.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (165,83KB)
PDF171.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (223,40KB)
PDF172.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (486,29KB)
PDF173.2021 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach ....pdf (2,25MB)
PDF174.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (2,28MB)
PDF175.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (2,32MB)
PDF176.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (405,03KB)
PDF177.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (214,77KB)
PDF178.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (157,71KB)
PDF179.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Reymonta 6.pdf (162,57KB)
PDF179.A.2021 w sprawie powierzenia p.o. ZSP w Przechodzie.pdf (203,42KB)
PDF180.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (194,79KB)
PDF181.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (182,89KB)
PDF182.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (439,96KB)
PDF183.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (360,18KB)
PDF184 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (308,21KB)
PDF185.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatków oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT....pdf (255,84KB)
PDF186.2021 w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.pdf (5,00MB)
PDF187.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (429,48KB)
PDF188.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (208,36KB)
PDF189.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (296,29KB)
PDF190.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ....pdf (158,73KB)
PDF191.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (1,40MB)
PDF192.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej....pdf (184,88KB)
PDF193.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ....pdf (156,02KB)
PDF194.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (581,15KB)
PDF195.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (304,72KB)
PDF196.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Korfantowa w sprawie przekazania nieruchomości.pdf (214,59KB)
PDF197.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,37MB)
PDF198.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (210,98KB)
PDF199.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do zbycia.pdf (425,61KB)
PDF200.2021 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.pdf (1,29MB)
PDF201.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (402,27KB)
PDF202.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (184,75KB)
PDF203.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (199,88KB)
PDF204.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (362,31KB)
PDF205.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf (1,19MB)
PDF206.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (154,35KB)
PDF207.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (677,91KB)
PDF208.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (593,61KB)
PDF209.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (436,33KB)
PDF210.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (433,15KB)
PDF211.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (356,60KB)
PDF212.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (152,88KB)
PDF213.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (225,76KB)
PDF214.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (291,39KB)
PDF215.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,20MB)
PDF216.2021 w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności.pdf (427,51KB)
PDF217.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (209,15KB)
PDF218.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (575,52KB)
PDF219.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,01MB)
PDF220.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (329,69KB)
PDF221.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (212,19KB)
PDF222.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie.pdf (172,98KB)
PDF223.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf (357,40KB)
PDF224.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf (168,71KB)
PDF225.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf (352,66KB)
PDF226.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (198,25KB)
PDF227.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (205,33KB)
PDF228.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (384,76KB)
PDF229.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,22MB)
PDF230.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,14MB)
PDF231.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,41MB)
PDF232.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (183,53KB)
PDF233.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (356,46KB)
PDF234.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (185,80KB)
PDF235.2021 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary.pdf (147,55KB)
PDF236.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (171,08KB)
PDF237.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (432,27KB)
PDF238.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (201,53KB)
PDF239.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (362,33KB)
PDF240.2021 w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Przechodzie.pdf (150,44KB)
PDF241.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf (343,35KB)
PDF242.2021 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach ....pdf (186,37KB)
PDF243.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej placówek ....pdf (372,69KB)
PDF244.2021 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (203,52KB)
PDF245.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf (174,67KB)
PDF246.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (440,89KB)
PDF247.2021 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (586,28KB)
PDF248.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,25MB)
PDF249.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (231,86KB)
PDF250.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (208,92KB)
PDF251.2021 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów.pdf (2,69MB)
PDF252.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Rynek 18 w Korfantowie z dotychczasowym najemcą.pdf (513,43KB)
PDF253.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf (303,00KB)
PDF254.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF255.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (322,97KB)
PDF256.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (364,54KB)
PDF257.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (162,01KB)
PDF258.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą księgą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej ....pdf (262,64KB)
PDF259.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (178,40KB)
PDF260.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (292,45KB)
PDF261.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (329,58KB)
PDF262.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (398,88KB)
PDF263.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (430,05KB)
PDF264.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (236,32KB)
PDF265.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (171,35KB)
PDF266.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (320,46KB)
PDF267.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (247,04KB)
PDF268.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (363,89KB)
PDF269.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (227,47KB)
PDF270.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (274,12KB)
PDF271.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (215,74KB)
PDF272.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (571,80KB)
PDF273.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa drewnianej wiaty....pdf (186,93KB)
PDF274.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,24MB)
PDF275.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (151,32KB)
PDF276.2021 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami ....pdf (634,14KB)
PDF277.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (362,46KB)
PDF278.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (196,64KB)
PDF279.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (185,21KB)
PDF280.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (182,78KB)
PDF281.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (607,89KB)
PDF282.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (324,92KB)
PDF283.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (365,20KB)
PDF284.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (1 001,62KB)
PDF285.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (580,61KB)
PDF286.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.pdf (605,45KB)
PDF287.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (211,92KB)
PDF288.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (420,75KB)
PDF289.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej placówek oświatowych dla których....pdf (452,68KB)
PDF290.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (414,94KB)
PDF291.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (395,94KB)
PDF292.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (775,01KB)
PDF293.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 23.3.pdf (168,20KB)
PDF294.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (206,76KB)
PDF295.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (407,56KB)
PDF296.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (326,71KB)
PDF297.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (138,53KB)
PDF298.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (398,74KB)
PDF299.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (325,98KB)
PDF300.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (645,57KB)
PDF301.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,23MB)
PDF302.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Budowa świetlicy sportowej....pdf (186,23KB)
PDF303.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego programu kontroli wewnętrznej.pdf (324,31KB)
PDF304.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.pdf (629,01KB)
PDF305.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (493,59KB)
PDF306.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (449,62KB)
PDF307.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (616,89KB)
PDF308.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (177,71KB)
PDF309.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 10.6.pdf (172,10KB)
PDF310.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,20MB)
PDF311.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (410,33KB)
PDF312.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (450,33KB)
PDF313.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (234,27KB)
PDF314.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (585,52KB)
PDF315.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (737,28KB)
PDF316.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej ....pdf (154,52KB)
PDF317.2021 w sprawie zmiany Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.pdf (613,93KB)
PDF318.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (169,42KB)
PDF319.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (396,19KB)
PDF320.2021 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie.pdf (145,76KB)
PDF321.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (724,98KB)
PDF322.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (395,86KB)
PDF323.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (207,33KB)
PDF324.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (150,69KB)
PDF325.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia i przekazania mienia.pdf (225,64KB)
PDF326.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (644,76KB)
PDF327.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (333,60KB)
PDF328.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (208,78KB)
PDF329.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (449,76KB)
PDF330.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (703,99KB)
PDF331.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego ....pdf (928,76KB)
PDF332.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,29MB)
PDF333.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,27MB)
PDF334.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (759,97KB)
PDF335.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (639,36KB)
PDF336.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (243,97KB)
PDF337.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (662,07KB)
PDF338.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Korfantowie.pdf (132,13KB)
PDF339.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (227,37KB)
PDF340.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (633,81KB)
PDF341.2021 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (211,48KB)
PDF342.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (188,21KB)
PDF343.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (182,27KB)
PDF344.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (195,87KB)
PDF345.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (200,73KB)
PDF346.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (467,50KB)
PDF347.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (601,71KB)
PDF348.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie praca pierwokupu nieruchomości.pdf (172,37KB)
PDF349.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (188,34KB)
PDF350.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (210,10KB)
PDF351.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (175,37KB)
PDF352.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (165,67KB)
PDF353.2021 w sprawie zmiany dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (489,79KB)
PDF354.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf (188,60KB)
PDF355.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (416,21KB)
PDF356.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (424,77KB)
PDF357.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (587,98KB)
PDF358.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (325,62KB)
PDF359.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (206,21KB)
PDF360.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (877,60KB)
PDF361.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (692,81KB)
PDF362.2021 zmieniające Zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (318,89KB)
PDF363.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (260,54KB)
PDF364.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (199,42KB)
PDF365.2021 w sprawie razpatrzenia uwagi wniesionej do fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.pdf (686,44KB)
PDF366.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (351,73KB)
PDF367.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym , na realizację zadania pn.Budowa świetlicy sportowej ....pdf (155,77KB)
PDF368.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (170,41KB)
PDF369.2021 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie.pdf (148,87KB)
PDF370.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (803,29KB)
PDF371.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (336,83KB)
PDF372.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (388,36KB)
PDF373.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (389,57KB)
PDF374.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (270,31KB)
PDF375.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (191,75KB)
PDF376.2021 w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.pdf (197,49KB)
PDF377.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (205,27KB)
PDF378.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (193,02KB)
PDF379.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (151,30KB)
PDF380.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,30MB)
PDF381.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (197,39KB)
PDF382.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (550,98KB)
PDF383.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (138,82KB)
PDF384.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (700,05KB)
PDF385.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (606,23KB)
PDF386.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (336,63KB)
PDF387.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (336,71KB)
PDF388.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (165,28KB)
PDF389.2021 w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim.pdf (3,31MB)
PDF390.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (444,19KB)
PDF391.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (346,29KB)
PDF392.2021 w sprawie przydziału lokalu połozonego w Korfantowie przy ul. Targowej 4.2.pdf (378,91KB)
PDF393.2021 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (311,34KB)
PDF394.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (209,33KB)
PDF395.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (188,95KB)
PDF396.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzania sald niektórych aktywów i pasywów.pdf (366,07KB)
PDF397.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrotowego w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (1,05MB)
PDF398.2021 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów lokalu przeznaczonego do najmu na czas stosunku pracy.pdf (199,48KB)
PDF399.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf (387,59KB)
PDF400.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (510,16KB)
PDF401.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (603,47KB)
PDF402.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (235,67KB)
PDF403.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (287,44KB)
PDF404.2022 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie przy ul. 3Maja 4.7.pdf (378,63KB)
PDF405.2021 w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (3,03MB)
PDF406.2021 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Korfantów.pdf (248,79KB)
PDF407.2021 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów.pdf (2,37MB)
PDF408.2021 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.pdf (1,74MB)
PDF409.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (349,49KB)
PDF410.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf (249,86KB)
PDF411.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (2,36MB)
PDF412.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (322,71KB)