Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),  zwołuję

XXIX sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 28 kwietnia  2021 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10

          Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. pytania i dyskusja radnych.
  3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2021 rok;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;
  5. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Korfantów oraz nabywania nieruchomości przez Gminę;
  6. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Korfantowie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie


                                                                                                                           /-/mgr inż. Ryszard Duś

 

 

 

 


Korfantów, 19.04.2021r.