Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),  zwołuję

XXIV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 25 listopada 2020r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10

           Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr L/283/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji w Gminie Korfantów na lata 2010-2020:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. pytania i dyskusja radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok;
  3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok;
  4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korfantów na lata 2021-2024;
  5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2021 rok;
  6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
  7. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  8. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza;
  9. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Korfantów;
  10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych;
  12. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
  13. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie;
  14. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przechodzie;
  15. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 roku NR XII/83/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

  /-/mgr inż. Ryszard Duś

Korfantów,18.11.2020r.