Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

          Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art.  15zzx. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

 

zwołuję  w zdalnym trybie obradowania

 

XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

 

w dniu 28 października 2020r. o godz. 1400

 

           Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza Korfantowa o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. pytania i dyskusja radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  2. w sprawie podatku od środków transportowych;
  3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  4. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok;
  5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok;
  6. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;
  7. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jegielnica na lata 2020-2030;
  8. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznego przedszkola, dla którego Gmina Korfantów jest organem rejestrującym.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                       

 

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                   mgr inż. Ryszard Duś

 

Korfantów, 21.10.2020 r.