Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

UWAGA:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W/w informację należy złożyć w siedzibie zamawiającego, na adres przetargi@korfantow.pl..

Wymagana forma dokumentu:
- oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, lub
- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie wraz z ofertą, nie muszą go składać ponownie.

Poniżej załącznik nr 11 do SIWZ:
DOCX11. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx