Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie – Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Korfantów będzie świadczyć usługi odbioru:
1) zmieszanych odpadów komunalnych wraz z popiołem – w każdej ilości;
2) papieru (odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowe z papieru i tektury), zebranego selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów – w każdej ilości;
3) szkła (odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowe ze szkła), zebranego selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów – w każdej ilości;
4) szkła (odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowe ze szkła) zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów – w każdej ilości;
5) metali oraz tworzyw sztucznych (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe), zebranych selektywnie na terenie nieruchomości zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów – w każdej ilości;
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (uwzględniających bioodpady), zebranych selektywnie na terenie nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów – w każdej ilości,
7) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem;
8) w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zwanego dalej PSZOK zebranych selektywnie odpadów wymienionych w Załączniku do niniejszej uchwały, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów.

2. Jako część usługi, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina przejmuje obowiązek wyposażania tych nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Przedsiębiorca realizujący usługę wywozu zobowiązany jest odebrać z nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zebrane odpady komunalne umieszczone w odpowiednich urządzeniach do gromadzenia odpadów. Niesegregowane odpady komunalne winny być umieszone w pojemnikach ( w sytuacjach okresowych nadwyżek także w workach) a odpady zebrane selektywnie należy gromadzić w workach lub pojemnikach.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają w sposób selektywny.
2. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz warunki segregacji określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:
1) niesegregowane oraz popiół odpady komunalne:
a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na dwa tygodnie;

b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym:
1 w okresie od kwietnia do października: 1 raz na tydzień,

2 w pozostałych miesiącach 1 raz na dwa tygodnie;2) papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury): 1 raz na miesiąc;
3) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) : 1 raz na miesiąc,
4) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) zebrane w pojemnikach ogólnodostępnych: 1 raz na dwa miesiące,
5) metale oraz tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe): 1 raz na miesiąc,
6) odpady ulegające biodegradacji (uwzględniające bioodpady) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,


7) odpady ulegające biodegradacji w budynkach mieszkalnych wielolokalowych:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.


8) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady określone w Załączniku do niniejszej uchwały w szczególności:
1) makulaturę (papier i tekturę);
2) opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) plastik (tworzywa sztuczne);
5) metale;
6) odpady biodegradowalne;
7) odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac remontowych na nieruchomościach zamieszkałych, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych - w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały;
9) opony - w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia.
3. Punkt selektywnego zbierania PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1, które zostały dostarczone do PSZOK przez mieszkańców nieruchomości, na których powstały odpady.
4. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK-u oraz godziny otwarcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie, na tablicach Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Korfantów.
6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Korfantów po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerami telefonu Urzędu Miejskiego w Korfantowie i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie oraz adresami poczty elektronicznej: i . 8. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na usługę odbierania odpadów komunalnych pisemnie, telefonicznie elektronicznie, osobiście, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.
9. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, opis i datę niewłaściwego zachowania.
10. Szczegółowe dane do przykazywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 7, umieszczone są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korfantów.
11. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie, na tablicach Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Korfantów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 6. Traci moc Uchwała nr XX/198/2020 Rady Miejskiej w Korfantów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (297,07KB)

DOCXZałącznik nr XXI/206/2020.docx (10,00KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/206/2020.docx (9,99KB)