Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) , po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 2) papier – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
3) szkło – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 4) metale – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; 5) tworzywa sztuczne – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 6) odpady ulegające biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 7) odpady zielone - należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów; 8) bioodpady – należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 9) budynkach jednorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 10) budynkach wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem jednorodzinnym; 11) pojemnikach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie Gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego, do którego mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane; 12) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje wymiary nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, w szczególności meble; 13) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych w gospodarstwach domowych; 14) Planie gospodarki odpadami dla województwa opolskiego – należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/306/2017 z dnia 28.03.2017 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”; 15) kompostowniku – należy przez to rozumieć skrzynię lub miejsce służące do kompostowania odpadów organicznych. Ich lokalizacja winna spełniać wymogi określone w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).


Rozdział 2.WYMAGANIA WZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI IPORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:
a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

n) odpadów tekstyliów i odzieży,

o) odpady niebezpieczne,

p) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.


2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz, bezpłatnie, podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;
3) zbieranie zmieszanych (niesegregowanych oraz popiołu) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.
2. Właściciele nieruchomości, których części nieruchomości służą do użytku publicznego zobowiązani są do:
1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, w taki sposób aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji,
3) usunięcia śliskości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni np. posypanie piaskiem lub innym stosownym środkiem.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane do właściwej utylizacji.

2. Naprawy pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie w miejscu utwardzonym, w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska oraz gwarantujący zebranie wszelkich płynów i odpadów w szczelnych zbiornikach i pojemnikach.
3. Zakazuje się wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, w miejscach publicznych.

Rozdział 3.
§ 5. 1. Do zbierania odpadów na terenie Gminy ustala się:
1) worki o pojemności 60 l, 120 l, 240 l,
2) kosze uliczne o pojemności minimalnej 10 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l,
4) kontenery o pojemności 2,5 m³ i 7,0 m3,
5) inne pojemniki do zbierania innych odpadów komunalnych niż wymienione w ust. 2, w tym odpadów niebezpiecznych,
6) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach i oznaczeniach określających rodzaj gromadzonych odpadów:
1) niebieskim - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
2) zielonym - z przeznaczeniem na odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) żółtym - z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) brązowym – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
5) czarnym, ciemnozielonym lub ciemnoszarym – z przeznaczeniem na odpady niesegregowane
(zmieszane) oraz popiół odpady komunalne.


3. Wszystkie pojemniki i worki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
4. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny, kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 6. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (oraz popiołu) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
1) do 2 osób – o pojemności 120 l,
2) od 3 do 4 osób – o pojemności 240 l,
3) od 5 do 6 osób – o pojemności 360 l,
4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność w ten sposób, aby zapewnić minimum 30 litrów objętości pojemnika na każdą kolejną osobę.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania frakcji odpadów określonych w § 5 ust.2 , jeżeli z takiego worka lub pojemnika korzysta:
1) do 2 osób – o pojemności 120 l,
2) od 3 do 4 osób – o pojemności 240 l,
3) od 5 do 6 osób – o pojemności 360 l,
4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników lub worków w ten sposób, aby zapewnić minimum 30 litrów objętości pojemnika lub worka na każdą kolejną osobę.

§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
1) do 2 osób – o pojemności 120 l,
2) od 3 do 4 osób – o pojemności 240 l,
3) od 5 do 6 osób – o pojemności 360 l,
4) większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników lub worków w ten sposób, aby zapewnić minimum 30 litrów objętości pojemnika na każdą kolejną osobę.

2. Dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnego zbierania frakcji odpadów określonych w § 5 ust.2, jeżeli z takiego worka lub pojemnika korzysta:
1) do 2 osób – o pojemności 120 l,
2) od 3 do 4 osób – o pojemności 240 l,
3) od 5 do 6 osób – o pojemności 360 l,
4) większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników lub worków w ten sposób, aby zapewnić minimum 30 litrów objętości pojemnika na każdą kolejną osobę.

§ 8. 1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należy stosować pojemniki dostosowane do potrzeb danej nieruchomości, uwzględniając charakter prowadzonej na tej nieruchomości działalności oraz poniższe ogólne wytyczne:
1) dla obiektów biurowych i zakładów usługowych: 2 litry pojemności pojemnika na m 2 powierzchni użytkowej; 2) dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów pojemności pojemnika na miejsce w restauracji lub stołówce;
3) dla obiektów hotelowych, internatów i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania: 7,5 litra pojemności pojemnika na łóżko;
4) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze (w tym zakładów opieki zdrowotnej, przychodni): 2,5 litra pojemności pojemnika odpowiednio na jedną osobę;
5) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety: 2 litry pojemności pojemnika na 1 m 2 powierzchni handlowej; 6) dla szpitali i domów pomocy społecznej: 7,5 litra pojemności pojemnika na łóżko;
7) dla targowisk: 1,5 litra pojemności pojemnika na 1 m 2 powierzchni targowiska; 8) dla cmentarzy: 15 litrów pojemności pojemnika na 100 m 2 powierzchni cmentarza, 9) dla ogrodów działkowych: 5 litrów pojemności pojemnika na jedną działkę,
10) dla instytucji kultury, posiadających sale widowiskowe: 2 litry pojemności pojemnika na jedno miejsce na widowni,
11) dla instytucji kultury, nie posiadających sal widowiskowych: 14 litrów pojemności pojemnika na jednego pracującego,
12) dla domów letniskowych, kampingów: 4 litry pojemności pojemnika na 1 m 2 powierzchni, 13) dla rzemiosła i zakładów wytwórczych: 14 litrów pojemności pojemnika na jednego pracującego,
14) dla obiektów sportowych, w tym hal sportowych, kortów tenisowych, kąpielisk itp.: 14 litrów pojemności pojemnika na jednego pracującego.

2. Na nieruchomościach, na których odpady są zbierane selektywnie, pojemność pojemnika do zbierania każdej z frakcji odpadów selektywnie zbieranych określonych w §5 ust. 2, powinna pozwalać na zbieranie w całości każdej frakcji odpadów, z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów, określonej w § 12.
3. Do zbierania odpadów ulegających biodegradacji należy stosować pojemniki lub worki.

§ 9. Ustala się minimalną pojemność koszy ulicznych na terenach służących do użytku publicznego dla ruchu pieszych, w tym dróg publicznych - koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych:
1) w terenie zabudowanym – o pojemności 10 l, usytuowane w odległości maksymalnie 500 m od kolejnego pojemnika,
2) w innych miejscach publicznych (przystanki autobusowe, świetlice wiejskie, place zabaw itp.) co najmniej 1 pojemnik o pojemności 10 l.

§ 10. 1. Pojemniki lub worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika lub worka oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników lub worków do zbierania odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru w miejscu swobodnego dojazdu pojazdu odbierającego odpady komunalne tj. na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić pojemnik lub worek w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
3. Pojemniki lub worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.
4. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów, wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) utrzymywania pojemników lub worków w należytym stanie technicznym i sanitarnym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i czyszczenia oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie;
2) utrzymywania pojemników lub worków w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników lub worków, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika lub worka oraz porządkowania terenu wokół pojemników lub worków, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika lub worka odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika lub worka,
3) utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez zapewnienie, aby miejsca te były wolne od odcieków, odpadów zalegających luzem lub w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami lub workami poprzez:
a) usuwanie odpadów leżących wokół pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

b) zapewnienie swobodnego dostępu do pojemnika lub worka,

c) wykluczenie możliwości ugrzęźnięcia pojemników, worków w błocie lub śniegu.


Rozdział 4.
§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pochodzące z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
2) niesegregowane (zmieszane odpady komunalne w budynkach wielolokalowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień a w pozostałych miesiącach zgodnie z pkt 1,
3) papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
4) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
5) metale oraz tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
6) odpady ulegające biodegradacji (uwzględniające bioodpady) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,


7) odpady ulegające biodegradacji w budynkach mieszkalnych wielolokalowych:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.


2. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wynosi:
1) zmieszane (niesegregowane oraz popiół) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
2) papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
3) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
4) metale oraz tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
5) odpady ulegające biodegradacji (uwzględniające bioodpady) – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

3. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych (na szkło) powinna wynosić nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.
4. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem.
5. Zużyte baterie odbierane będą w miarę potrzeb z placówek oświatowych oraz Urzędu Miejskiegow Korfantowie, bądź z innych wyznaczonych punktów dysponujących odpowiednimi i oznakowanymi pojemnikami.
6. Do gromadzenia odzieży i tekstyliów służą oznakowane i zlokalizowane na terenie Gminy Korfantów pojemniki, które w miarę potrzeb będą opróżniane przez podmiot prowadzący zbiórkę odzieży używanej.
7. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.


§ 13. 1. Właściciele nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty, mogą przekazać do PSZOK, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) odpady niebezpieczne,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) odpady tekstyliów i odzieży.
15) odpady biodegradowalne

2. Transport odpadów do PSZOK, właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Odpady dostarczane do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłychz terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1, poprzez zlecenie usługi uprawnionemu podmiotowi, z którym została podpisana umowa.
3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
4. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego, realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 15. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:
1) umieszczania w pojemnikach na zmieszane (niesegregowane oraz popiół) odpady komunalne mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji
2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych (niesegregowanych oraz popiołu) odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych,
3) umieszczania w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,
4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie.

Rozdział 5.
§ 16. 1. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Gmina Korfantów podejmie działania zmierzające do:
1) zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych,
2) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych,
3) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
4) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
5) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,
6) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie,
7) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
§ 17. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności poprzez zapewnienie nadzoru i ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.
2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
4. Właściciel psa zobowiązany jest do:
1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym,
2) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa rasy nieuznanej za agresywną z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,
3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej samowolne opuszczenie przez psa.

5. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie.

Rozdział 7.
§ 18. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:
1) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy w roku na zasadach określonych w § 19,
3) usuwania odchodów zwierząt na bieżąco, w miejsca do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
3. Na terenach ogródków działkowych nie można prowadzić hodowli zwierząt gospodarskich stwarzającej uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.
4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta gospodarskie w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.
5. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich w budynkach wielolokalowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwe jest po wydaniu zgody zarządcy. Zarządca nieruchomości wyrażając zgodę na utrzymywanie zwierząt gospodarskich odpowiada za egzekwowanie ładu, porządku i estetyki na terenie tejże nieruchomości.
6. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymania zwierząt gospodarskich, w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:
1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,
2) teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną,
3) w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt,
4) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:
a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,

b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.


7. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których mowa w ust. 6 pkt. 4, w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków sąsiednich.

Rozdział 8.
§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta Korfantów (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe, itp.).
2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku, w terminach;
1) od 1 marca do 31 marca (akcja wiosenna),
2) od 1 października do 31 października (akcja jesienna).

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.
4. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
5. Burmistrz Korfantowa w drodze obwieszczenia powiadamiać będzie o szczegółowych zasadach przeprowadzania deratyzacji.

Rozdział 9.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 21. Traci moc Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2021r.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.pdf (280,14KB)