Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.)
zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

27 maja 2020r. o godz. 1400

obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie,
 Rynek 10.
                                                                                     

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.  Wnioski do porządku obrad.

3.  Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5.  Ocena funkcjonowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Gminie Korfantów:

a.  informacja Burmistrza Korfantowa, Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nysie oraz Komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego obywateli gminy Korfantów za 2019 rok;

b.  pytania radnych.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

a.  w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok;

b.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok;

c.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;

d.  zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów;

e.  w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie;

f.   w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

g.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

h.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8.  Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

9.  Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

10. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                       /-/mgr inż. Ryszard Duś

Korfantów, 19.05.2020 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-05-2020
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  19-05-2020 14:25
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  19-05-2020 14:27
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 81
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl