Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów w opracowaniu

PROCEDURA PLANISTYCZNA SPORZĄDZANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
2019 - do chwili obecnej

 

L.p.

Etap czynności

Dokumenty powiązane

 1.  

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r.

 1.  

OGŁOSZENIE I ZBIERANIE WNIOSKÓW

 

 • ogłoszenie w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KORFANTOWA

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów

 

Dane przestrzenne:
APP (po przystąpieniu)

GMLKRF_001_suikzp_przystapienie.gml (131,48KB)

 • zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

 

 • rozpatrzenie wniesionych wniosków.

 

 1.  

SPORZĄDZANIE PROJEKTU STUDIUM

 

 • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko;

 

 • sporządzenie opracowania ekofizjograficznego;

 

 • sporządzenie projektu studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, jeżeli takie strategie istnieją

 

 1.  

OPINIOWANIE, UZGADNIANIE PROJEKTU STUDIUM

 

 • zaopiniowanie projektu studium przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną;

 

 • wystąpienie o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, ze Spółką Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i 1846), w zakresie dotyczącym lokalizacji Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących oraz obszaru otoczenia CPK, o których mowa w tej ustawie;

 

 • wystąpienie o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
 • starosty powiatowego,
 • gmin sąsiednich,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
 • właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
 • właściwego organu administracji geologicznej,
 • ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
 • właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie:
 • lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
 • zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
 • nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
 • właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 i art. 877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898),
 • podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491 i 1873), w zakresie zagospodarowania portu lub przystani morskiej,
 • operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż:
 • 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub większe niż 220 kV,
 • 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub większe niż 750 kV,
 • operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż:
 • 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub równej 500 mm,
 • 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm.

 

 • wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

 

 1.  

WYŁOŻENIE PROJEKTU STUDIUM DO PUBLICZNEGO WGLĄDU, ZBIERANIE UWAG

 

 • ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia;

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KORFANTOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów

 

 

 • wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu oraz publikacja na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowanie w tym czasie co najmniej jednej dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;
 • wyznaczenie w ogłoszeniu terminu, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;
 • wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ewentualne ponowienie opiniowania i uzgadniania;

 

 • przedstawienie Radzie Miejskiej w Korfantowie projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

 

 1.  

UCHWALENIE PROJEKTU STUDIUM

 

Uchwalenie projektu studium:

 • przekazanie projektu studium dla Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie;
 • uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie uchwalenia studium (studium uchwala Rady Miejska w Korfantowie rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium ).

 

Weryfikacja zgodności uchwały przez wojewodę

 • Burmistrz przedstawia Wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi;
 • sprawdzanie zgodności studium z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego.

 

Wejście studium w życie:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie uchwalenia studium obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego,
 • Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

 

 1.  

 

 

 

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie