Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów w opracowaniu

PROCEDURA PLANISTYCZNA SPORZĄDZANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
2019 - do chwili obecnej

 

L.p.

Etap czynności

Dokumenty powiązane

 1.  

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r.

 1.  

OGŁOSZENIE I ZBIERANIE WNIOSKÓW

 

 • ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określające formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

 

 • zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

 

 • rozpatrzenie wniesionych wniosków.

 

 1.  

SPORZĄDZANIE PROJEKTU STUDIUM

 

 • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko;

 

 • sporządzenie opracowania ekofizjograficznego;

 

 • sporządzenie projektu studium, rozpatrując wnioski, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 1.  

OPINIOWANIE, UZGADNIANIE PROJEKTU STUDIUM

 

 • zaopiniowanie projektu studium przez Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną;

 

 • wystąpienie o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z zarządem związku metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, i z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

 

 • wystąpienie o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
 • starosty powiatowego,
 • gmin sąsiednich,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
 • właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
 • właściwego organu administracji geologicznej,
 • ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
 • właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie:
 • lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
 • zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
 • nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
 • właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 i art. 877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495),
 • podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716), w zakresie zagospodarowania portu lub przystani morskiej;

 

 • wprowadzenie zmiany wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

 

 1.  

WYŁOŻENIE PROJEKTU STUDIUM DO PUBLICZNEGO WGLĄDU, ZBIERANIE UWAG

 

 • ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia;

 

 • wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu oraz publikacja na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;

 

 • wyznaczenie w ogłoszeniu terminu, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;

 

 • wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ewentualne ponowienie opiniowania i uzgadniania;

 

 • przedstawienie Radzie Miejskiej w Korfantowie projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

 

 1.  

UCHWALENIE PROJEKTU STUDIUM

 

Uchwalenie projektu studium:

 • przekazanie projektu studium dla Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie;
 • uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie uchwalenia studium (studium uchwala Rady Miejska w Korfantowie rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium ).

 

Weryfikacja zgodności uchwały przez wojewodę

 • Burmistrz przedstawia Wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi;
 • sprawdzanie zgodności studium z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego.

 

Wejście studium w życie:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie uchwalenia studium obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego,
 • Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

 

 1.  

 

 

 

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie