Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

24 marca  2020r. o godz. 1800

obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.                                                                                          

Porządek  obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów za 2019 rok:
  1. wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie;
  2. dyskusja i pytania radnych;
  3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania;
  4. przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów za 2019 rok;
  5. przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok;
  3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok;
  4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2020 roku;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;
  6. w sprawie likwidacji Przedszkola w Przechodzie - Oddziału Zamiejscowego w Rzymkowicach;
  7. w sprawie założenia Przedszkola w Rzymkowicach;
  8. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                       /-/ Ryszard Duś

 

 

Korfantów, 24.03.2020 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2020
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  24-03-2020 15:45
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  24-03-2020 15:49
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 332
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl