Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020

PDF1.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednos.pdf
PDF2.2020 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielnej płatności VAT w jednostkach samorządu....pdf
PDF3.2020 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020.pdf
PDF4.2020 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygasnięciu rachunku bankowego.pdf
PDF5.2020 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach....pdf
PDF6.2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF7.2020 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf
PDF8.2020 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów na 2020 rok.pdf
PDF9.2020 w sprawie zasad finansowania w roku 2020 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów....pdf
PDF10.2020 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.pdf
PDF11.2020 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf
PDF12.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF13.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF14.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF15.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie wspierania ....pdf
PDF16.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF17.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa....pdf
PDF18.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF19.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie ochrony....pdf
PDF20.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF21.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF22.2020. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF23.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF24.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony....pdf
PDF25.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF26.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF27.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF28.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF29.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych....pdf
PDF30.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych....pdf
PDF31.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF32.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF33.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF34.2020 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2020 roku.pdf
PDF35.2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
PDF36.2020 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF37.2020 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Korfantowie przy ul. Ulianówka.pdf
PDF38.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF39.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF40.2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów.pdf
PDF41.2020 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie, ul. Reymonta 6.3.pdf
PDF42.2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania Regulaminu organizacyjnego.pdf
PDF43.2020 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu ......pdf
PDF44.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF45.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF46.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF47.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF48.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF49.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF50.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF51.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF52.2020 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych......pdf
PDF53.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF54.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF55.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF56.2020 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych.pdf
PDF57.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF58.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF59.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf
PDF60.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF61.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF62.2020 w sprawie przydziału lokalu położonego w Przechodzie nr 110.pdf
PDF63.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF64.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF65.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF66.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii, i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF67.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF68.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF69.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF70.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF71.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF72.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF73.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF74.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF75.2020 zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.pdf
PDF76.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.pdf
PDF77.2020 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok.pdf
PDF78.2020 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF79.2020 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF80.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF81.2020 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF82.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF83.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF84.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF85.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizaycjnych na 2020 rok.pdf
PDF86.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF87.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF88.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF89.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie wspierania......pdf
PDF90.2020 w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF91.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF92.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF93.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.pdf
PDF94.2020 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślnicza i Ogrodowa w Korfantowie.pdf
PDF95.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności ......pdf
PDF96.2020 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF97.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF98.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF99.2020 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF100.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF101.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF102.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF103.2020 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węży.pdf
PDF104.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF105.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF106.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF107.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przeatrgowej.pdf
PDF108.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF109.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF110.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF111.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF112.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF113.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF114.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF115.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF116.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF117.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF118.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych an 2020 rok.pdf
PDF119.2020 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Włostowa.pdf
PDF120.2020 w sprawie sprzedaży bramy segmentowej i powołania komisji przeatrgowej.pdf
PDF121.2020 w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF122.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF123.2020 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF124.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF125.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF126.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF127.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF128.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci ....pdf
PDF129.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa ....pdf
PDF130.2020 w sprawie sprzedaży pojazdu pożarniczego i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF131.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom onformacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF132.2020 w sprawie powołani komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF133.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF134.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF135.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF136.2020 w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Korfantów.pdf
PDF137.2020 w sprawie funkcjonowania żłobka w Korfantowie.pdf
PDF138.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF139.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF140.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF141.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF142.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF143.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF144.2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zastosowanie ulgi w podatkach lokalnych.pdf
PDF145.2020 nw sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF146.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF147.2020 w sprawie wprowadzenia Istrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów.pdf
PDF148.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF149.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF150.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF151.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF152.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa drewnianej wiaty....pdf
PDF153.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF154.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF155.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF156.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majatkowych ....pdf
PDF157.2020 w sprawie sprzedaży bramy sementowej i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF158.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF159.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF160.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF161.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf
PDF162.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF163.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF164.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi ....pdf
PDF165.2020 w sprawie ogłoszenia wykaznu nieruchomoci przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF166.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja punktu s.pdf
PDF167.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF168.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF169.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF170.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii.pdf
PDF171.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach.pdf
PDF172.2020 w sprawie unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej.pdf
PDF173.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDF174.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Korfantów oraz powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i Koordynatora Gminnego.pdf
PDF175.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF176.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF177.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf
PDF178.2020 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF179.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF180.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF181.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF182.2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF183.2020 uchylające zarządzenie Nr 96.2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF184.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF185.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF186.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF187.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF188.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF189.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF190.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF191.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF192.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach.pdf
PDF193.2020 w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.pdf
PDF194.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF195.2020 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF196.2020 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF197.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF198.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF199.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF200.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF201.2020 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF202.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF203.2020 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Prudnickiej do ul. Zygmunta Rumla w Korfantowie.pdf
PDF204.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej.pdf
PDF205.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wiejskiej....pdf
PDF206.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF207.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF208.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF209.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF210.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF211.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF212.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF213.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF214.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF215.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf
PDF216.2020 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Korfantów.pdf
PDF217.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF218.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF219.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF220.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF221.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF222.2020 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach.pdf
PDF223.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF224.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF225.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf
PDF226.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF227.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF228.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF229.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF230.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF231.2020 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie.pdf
PDF232.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie.pdf
PDF233.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF234.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługi odbierania i zagospodarowania ....pdf
PDF235.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF236.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF237.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF238.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF239.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF240.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
PDF241.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF242.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf
PDF243.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2020
  przez: Jarosław Szewczyk
 • opublikowano:
  30-01-2020 09:37
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  04-08-2020 14:15
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 459
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl