Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020

PDF1.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednos.pdf (11,59MB)
PDF2.2020 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielnej płatności VAT w jednostkach samorządu....pdf (1,21MB)
PDF3.2020 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020.pdf (1,47MB)
PDF4.2020 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygasnięciu rachunku bankowego.pdf (469,88KB)
PDF5.2020 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach....pdf (233,37KB)
PDF6.2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (354,22KB)
PDF7.2020 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf (179,29KB)
PDF8.2020 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów na 2020 rok.pdf (770,76KB)
PDF9.2020 w sprawie zasad finansowania w roku 2020 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów....pdf (1,04MB)
PDF10.2020 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.pdf (1,11MB)
PDF11.2020 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf (208,37KB)
PDF12.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (321,23KB)
PDF13.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (312,82KB)
PDF14.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,32MB)
PDF15.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie wspierania ....pdf (819,32KB)
PDF16.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,51MB)
PDF17.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa....pdf (830,92KB)
PDF18.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,67MB)
PDF19.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie ochrony....pdf (787,30KB)
PDF20.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (375,99KB)
PDF21.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (225,83KB)
PDF22.2020. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (364,15KB)
PDF23.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,48MB)
PDF24.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony....pdf (579,82KB)
PDF25.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (214,06KB)
PDF26.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (199,84KB)
PDF27.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (679,87KB)
PDF28.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (728,46KB)
PDF29.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych....pdf (434,39KB)
PDF30.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych....pdf (433,26KB)
PDF31.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (172,41KB)
PDF32.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (286,06KB)
PDF33.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (783,19KB)
PDF34.2020 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2020 roku.pdf (2,30MB)
PDF35.2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (269,33KB)
PDF36.2020 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (176,70KB)
PDF37.2020 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Korfantowie przy ul. Ulianówka.pdf (181,58KB)
PDF38.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (208,23KB)
PDF39.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (290,90KB)
PDF40.2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów.pdf (240,29KB)
PDF41.2020 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie, ul. Reymonta 6.3.pdf (85,21KB)
PDF42.2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania Regulaminu organizacyjnego.pdf (732,99KB)
PDF43.2020 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu ......pdf (582,19KB)
PDF44.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (763,45KB)
PDF45.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (350,94KB)
PDF46.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (187,23KB)
PDF47.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (2,52MB)
PDF48.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (771,12KB)
PDF49.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (175,05KB)
PDF50.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (165,92KB)
PDF51.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (152,28KB)
PDF52.2020 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych......pdf (301,75KB)
PDF53.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (154,75KB)
PDF54.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (146,01KB)
PDF55.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (178,49KB)
PDF56.2020 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych.pdf (846,86KB)
PDF57.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (195,72KB)
PDF58.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (206,39KB)
PDF59.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (288,58KB)
PDF60.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,18MB)
PDF61.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,33MB)
PDF62.2020 w sprawie przydziału lokalu położonego w Przechodzie nr 110.pdf (164,83KB)
PDF63.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (256,12KB)
PDF64.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (215,94KB)
PDF65.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (226,03KB)
PDF66.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii, i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (162,77KB)
PDF67.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (152,17KB)
PDF68.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (167,51KB)
PDF69.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (477,51KB)
PDF70.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (703,33KB)
PDF71.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (224,07KB)
PDF72.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (292,04KB)
PDF73.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (164,88KB)
PDF74.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (199,44KB)
PDF75.2020 zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.pdf (219,54KB)
PDF76.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.pdf (619,09KB)
PDF77.2020 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok.pdf (176,59KB)
PDF78.2020 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (184,96KB)
PDF79.2020 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (209,82KB)
PDF80.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (177,42KB)
PDF81.2020 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (178,32KB)
PDF82.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (425,51KB)
PDF83.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (387,89KB)
PDF84.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (378,47KB)
PDF85.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizaycjnych na 2020 rok.pdf (311,88KB)
PDF86.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (214,08KB)
PDF87.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (424,10KB)
PDF88.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (359,72KB)
PDF89.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok na realizację zadania w zakresie wspierania......pdf (806,49KB)
PDF90.2020 w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (316,06KB)
PDF91.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (213,22KB)
PDF92.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (179,82KB)
PDF93.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.pdf (1,40MB)
PDF94.2020 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślnicza i Ogrodowa w Korfantowie.pdf (184,19KB)
PDF95.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności ......pdf (266,21KB)
PDF96.2020 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (138,83KB)
PDF97.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (144,01KB)
PDF98.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (360,72KB)
PDF99.2020 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (211,60KB)
PDF100.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (543,98KB)
PDF101.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (460,87KB)
PDF102.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (151,46KB)
PDF103.2020 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węży.pdf (206,01KB)
PDF104.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (349,70KB)
PDF105.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (327,15KB)
PDF106.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (163,83KB)
PDF107.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przeatrgowej.pdf (1,31MB)
PDF108.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (217,77KB)
PDF109.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (209,48KB)
PDF110.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (303,22KB)
PDF111.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,31MB)
PDF112.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (258,81KB)
PDF113.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (703,23KB)
PDF114.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (227,97KB)
PDF115.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (213,88KB)
PDF116.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (204,33KB)
PDF117.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (224,77KB)
PDF118.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych an 2020 rok.pdf (353,99KB)
PDF119.2020 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Włostowa.pdf (186,05KB)
PDF120.2020 w sprawie sprzedaży bramy segmentowej i powołania komisji przeatrgowej.pdf (717,31KB)
PDF121.2020 w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (492,86KB)
PDF122.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (228,33KB)
PDF123.2020 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (177,65KB)
PDF124.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (184,37KB)
PDF125.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (359,43KB)
PDF126.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (223,80KB)
PDF127.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (356,93KB)
PDF128.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci ....pdf (211,48KB)
PDF129.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa ....pdf (214,33KB)
PDF130.2020 w sprawie sprzedaży pojazdu pożarniczego i powołania komisji przetargowej.pdf (724,55KB)
PDF131.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom onformacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (389,70KB)
PDF132.2020 w sprawie powołani komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (170,56KB)
PDF133.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (387,54KB)
PDF134.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (314,81KB)
PDF135.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (514,49KB)
PDF136.2020 w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Korfantów.pdf (195,51KB)
PDF137.2020 w sprawie funkcjonowania żłobka w Korfantowie.pdf (184,17KB)
PDF138.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (306,89KB)
PDF139.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (759,03KB)
PDF140.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (238,69KB)
PDF141.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (457,57KB)
PDF142.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (455,03KB)
PDF143.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (183,52KB)
PDF144.2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zastosowanie ulgi w podatkach lokalnych.pdf (245,73KB)
PDF145.2020 nw sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (220,61KB)
PDF146.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (191,16KB)
PDF147.2020 w sprawie wprowadzenia Istrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów.pdf (1,12MB)
PDF148.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,18MB)
PDF149.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,32MB)
PDF150.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (213,71KB)
PDF151.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (194,91KB)
PDF152.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa drewnianej wiaty....pdf (202,18KB)
PDF153.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,16MB)
PDF154.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,24MB)
PDF155.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (500,99KB)
PDF156.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majatkowych ....pdf (209,86KB)
PDF157.2020 w sprawie sprzedaży bramy sementowej i powołania komisji przetargowej.pdf (716,35KB)
PDF158.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (460,68KB)
PDF159.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (227,45KB)
PDF160.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (627,47KB)
PDF161.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf (157,25KB)
PDF162.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (2,49MB)
PDF163.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (193,26KB)
PDF164.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi ....pdf (209,04KB)
PDF165.2020 w sprawie ogłoszenia wykaznu nieruchomoci przeznaczonych do dzierżawy.pdf (151,67KB)
PDF166.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja punktu s.pdf (162,69KB)
PDF167.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (356,75KB)
PDF168.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (219,60KB)
PDF169.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,46MB)
PDF170.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii.pdf (156,77KB)
PDF171.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach.pdf (1,41MB)
PDF172.2020 w sprawie unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej.pdf (158,52KB)
PDF173.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (209,08KB)
PDF174.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Korfantów oraz powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i Koordynatora Gminnego.pdf (189,42KB)
PDF175.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (241,21KB)
PDF176.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (340,90KB)
PDF177.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf (164,02KB)
PDF178.2020 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (142,21KB)
PDF179.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (410,44KB)
PDF180.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (206,77KB)
PDF181.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (189,26KB)
PDF182.2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf (501,25KB)
PDF183.2020 uchylające zarządzenie Nr 96.2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (149,50KB)
PDF184.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (214,55KB)
PDF185.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (208,82KB)
PDF186.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (337,01KB)
PDF187.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (216,71KB)
PDF188.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (213,12KB)
PDF189.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (189,87KB)
PDF190.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (359,71KB)
PDF191.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (213,37KB)
PDF192.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach.pdf (213,11KB)
PDF193.2020 w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.pdf (154,65KB)
PDF194.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (431,45KB)
PDF195.2020 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (199,18KB)
PDF196.2020 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (300,24KB)
PDF197.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (445,78KB)
PDF198.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (245,11KB)
PDF199.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (472,78KB)
PDF200.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (165,55KB)
PDF201.2020 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (144,27KB)
PDF202.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (2,50MB)
PDF203.2020 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Prudnickiej do ul. Zygmunta Rumla w Korfantowie.pdf (173,94KB)
PDF204.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej.pdf (153,99KB)
PDF205.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wiejskiej....pdf (161,33KB)
PDF206.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (661,26KB)
PDF207.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (195,92KB)
PDF208.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (416,93KB)
PDF209.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (620,99KB)
PDF210.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (308,81KB)
PDF211.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (357,14KB)
PDF212.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (310,03KB)
PDF213.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (358,68KB)
PDF214.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (287,14KB)
PDF215.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (458,93KB)
PDF216.2020 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Korfantów.pdf (182,44KB)
PDF217.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (349,26KB)
PDF218.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (190,67KB)
PDF219.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (210,46KB)
PDF220.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (450,87KB)
PDF221.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (178,91KB)
PDF222.2020 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach.pdf (167,42KB)
PDF223.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (338,29KB)
PDF224.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (291,31KB)
PDF225.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf (214,39KB)
PDF226.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (181,10KB)
PDF227.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (213,37KB)
PDF228.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (300,14KB)
PDF229.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (215,86KB)
PDF230.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (217,01KB)
PDF231.2020 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie.pdf (171,79KB)
PDF232.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie.pdf (172,20KB)
PDF233.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (201,56KB)
PDF234.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługi odbierania i zagospodarowania ....pdf (211,06KB)
PDF235.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (455,71KB)
PDF236.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (322,56KB)
PDF237.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (320,22KB)
PDF238.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,45MB)
PDF239.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (665,93KB)
PDF240.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (191,54KB)
PDF241.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (780,46KB)
PDF242.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (343,33KB)
PDF243.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (305,78KB)
PDF244.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (181,30KB)
PDF245.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (719,83KB)
PDF246.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (354,10KB)
PDF247.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (215,99KB)
PDF248.2020 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (209,68KB)
PDF249.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (350,53KB)
PDF250.2020 w sprawie sprzedaży bramy segmentowej i powołania komisji przetargowej.pdf (727,41KB)
PDF251.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,49MB)
PDF252.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego..pdf (143,99KB)
PDF253.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (242,86KB)
PDF254.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (217,52KB)
PDF255.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (404,57KB)
PDF256.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (274,69KB)
PDF257.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (728,55KB)
PDF258.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa Centrum Integracji Społecznej ....pdf (206,52KB)
PDF259.2020 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.pdf (161,25KB)
PDF260.2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach.pdf (140,97KB)
PDF261.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf (347,61KB)
PDF262.2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Żłobka w Korfantowie.pdf (125,37KB)
PDF263.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf (297,90KB)
PDF264.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.pdf (142,82KB)
PDF265.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf (351,62KB)
PDF266.2020 w sprawie oddania nieruchomości do używania.pdf (176,72KB)
PDF267.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (632,49KB)
PDF268.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (385,29KB)
PDF269.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (600,12KB)
PDF270.2020 w sprawie wprowadzenia planu działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażaniem na SARS-COV-2 w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (1,10MB)
PDF271.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu.pdf (337,85KB)
PDF272.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (317,45KB)
PDF273.2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (209,75KB)
PDF274.2020 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych ....pdf (197,50KB)
PDF275.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostek budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf (187,25KB)
PDF276.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek....pdf (371,75KB)
PDF277.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (174,35KB)
PDF278.2020 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (177,64KB)
PDF279.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.pdf (133,79KB)
PDF280.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (201,94KB)
PDF281.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (321,92KB)
PDF282.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (196,61KB)
PDF283.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (428,77KB)
PDF284.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (165,36KB)
PDF285.2020 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych....pdf (180,15KB)
PDF286.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,66MB)
PDF287.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,22MB)
PDF288.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (206,74KB)
PDF289.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (414,31KB)
PDF290.2020 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługi odbierania i zagospodarowania....pdf (206,54KB)
PDF291.2020 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (132,37KB)
PDF292.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Centrum Integracji....pdf (151,88KB)
PDF293.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (360,51KB)
PDF294.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (393,06KB)
PDF295.2020 w sprawie przekazania kontenera budowlanego w administrowanie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.pdf (161,04KB)
PDF296.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (237,61KB)
PDF297.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (316,61KB)
PDF298.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF299.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,30MB)
PDF300.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,28MB)
PDF301.2020 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (178,49KB)
PDF302.2020 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (142,33KB)
PDF303.2020 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (676,51KB)
PDF304.2020 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (175,74KB)
PDF305.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (339,15KB)
PDF306.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (460,77KB)
PDF307.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (374,42KB)
PDF308.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (324,30KB)
PDF309.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (297,47KB)
PDF310.2020 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami ....pdf (688,67KB)
PDF311.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (211,41KB)
PDF312.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (186,61KB)
PDF313.2020 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (191,74KB)
PDF314.2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.pdf (157,98KB)
PDF315.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (1,33MB)
PDF316.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (384,73KB)
PDF317.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (212,21KB)
PDF318.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (386,02KB)
PDF319.2020 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węży.pdf (167,36KB)
PDF320.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,43MB)
PDF321.2020 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (522,43KB)
PDF322.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (201,69KB)
PDF323.2020 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (177,77KB)
PDF324.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (194,95KB)
PDF325.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (215,77KB)
PDF326.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,53MB)
PDF327.2020 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Korfantów.pdf (274,20KB)
PDF328.2020 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski na udzielenie dotacji celowych spółce wodnej.pdf (210,08KB)
PDF329.2020 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych na terenie Gminy Korfantów w wyniku powodzi w październik2020r..pdf (241,09KB)
PDF330.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (212,58KB)
PDF331.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (333,77KB)
PDF332.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (318,02KB)
PDF333.2020 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Korfantów.pdf (135,19KB)
PDF334.2020 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Targowej.pdf (509,69KB)
PDF335.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (640,37KB)
PDF336.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (226,55KB)
PDF337.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (361,90KB)
PDF338.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (324,33KB)
PDF339.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (333,76KB)
PDF340.2020 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen ....pdf (674,17KB)
PDF341.2020 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (145,34KB)
PDF342.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (458,26KB)
PDF343.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (338,19KB)
PDF344.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (367,63KB)
PDF345.2020 w sprawie wyznaczenia podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (480,64KB)
PDF346.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (332,62KB)
PDF347.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (324,04KB)
PDF348.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (391,98KB)
PDF349.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (204,18KB)
PDF350.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (457,65KB)
PDF351.2020 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Niemodlińskiej.pdf (175,26KB)
PDF352.2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (177,96KB)
PDF353.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (203,46KB)
PDF354.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (303,92KB)
PDF355.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługi odbierania i zagospodarowan.pdf (172,80KB)
PDF356.2020 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Korfantów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.pdf (495,13KB)
PDF357.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (347,22KB)
PDF358.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (333,10KB)
PDF359.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (318,27KB)
PDF360.2020 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (141,93KB)
PDF361.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (455,51KB)
PDF362.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (230,44KB)
PDF363.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (389,50KB)
PDF364.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (854,88KB)
PDF365.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (245,73KB)
PDF366.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (409,89KB)
PDF367.2020 w sprawie przydziału lokalu położonego w Przechodzie.pdf (237,81KB)
PDF368.2020 w sprawie sprzedaży pojazdu pożarniczego i powołania komisji przetargowej.pdf (717,37KB)
PDF369.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (336,80KB)
PDF370.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (231,89KB)
PDF371.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (361,31KB)
PDF372.2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością.pdf (201,29KB)
PDF373.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (349,05KB)
PDF374.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (205,28KB)
PDF375.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (354,35KB)
PDF376.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (414,83KB)
PDF377.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (474,86KB)
PDF378.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (391,66KB)
PDF379.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (151,44KB)
PDF380.2020 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (214,11KB)
PDF381.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (418,39KB)
PDF382.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (195,16KB)
PDF383.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (315,53KB)
PDF384.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (227,83KB)
PDF385.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (337,10KB)
PDF386.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (542,71KB)
PDF387.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (239,92KB)
PDF388.2020 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (324,17KB)
PDF389.2020 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (138,67KB)
PDF390.2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (178,98KB)
PDF391.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (715,32KB)
PDF392.2020 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf (211,46KB)
PDF393.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (748,57KB)
PDF394.2020 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (201,93KB)
PDF395.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (368,86KB)
PDF396.2020 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (216,72KB)
PDF397.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (378,00KB)
PDF398.2020 w sprawie sprzedaży pojazdu pożarniczego i powołania komisji przetargowej.pdf (725,25KB)
PDF399.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (206,63KB)
PDF400.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (221,41KB)
PDF401.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (329,18KB)
PDF402.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (344,46KB)
PDF403.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (345,88KB)
PDF404.2020 w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny.pdf (242,86KB)
PDF405.2020 zmieniajace zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.pdf (373,30KB)
PDF406.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (515,66KB)
PDF407.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (198,03KB)
PDF408.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (404,24KB)
PDF409.2020 w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (232,66KB)
PDF410.2020 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie.pdf (223,51KB)
PDF411.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,35MB)
PDF412.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF413.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,31MB)
PDF414.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,25MB)
PDF415.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (187,74KB)
PDF416.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków obcych.pdf (169,54KB)
PDF417.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (405,57KB)
PDF418.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (162,81KB)
PDF419.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (182,05KB)
PDF420.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.pdf (181,79KB)
PDF421.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów.pdf (152,51KB)
PDF422.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf (306,50KB)
PDF423.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf (154,42KB)
PDF424.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf (145,58KB)
PDF425.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (162,09KB)
PDF426.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf (159,76KB)
PDF427.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (188,62KB)
PDF428.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (292,22KB)
PDF429.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżeu na 2020 rok.pdf (353,27KB)
PDF430.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (202,91KB)
PDF431.2020 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (218,27KB)
PDF432.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (479,04KB)
PDF433.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (299,15KB)
PDF434.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (2,43MB)
PDF435.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok.pdf (238,69KB)
PDF436.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (296,49KB)
PDF437.2020 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych.pdf (1,37MB)
PDF438.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (216,81KB)
PDF439.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek ....pdf (251,46KB)
PDF440.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2020 rok.pdf (185,59KB)
PDF441.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia slad niektórych aktywów i pasywów.pdf (376,77KB)