Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2244)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (206,79KB)