Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

27 listopada  2019 r. o godz.1400

obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2020 rok;
  2. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  3. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy;
  4. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  7. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok;
  8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok;
  9. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;
  10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
  11. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach;
  12. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie;
  13. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie;
  14. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest organem rejestrującym;
  15. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2019 – 2030;
  16. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych Gimnazjum w Korfantowie przekształconego w Szkołę Podstawową nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                                                           /-/Ryszard Duś

Korfantów, 18.11 .2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2019
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  19-11-2019 13:33
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  25-11-2019 09:15
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 825
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl