Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.) oraz art. 9 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009 i poz. 1524.), Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w granicach administracyjnych gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.pdf (102,55KB)