Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Korfantów, dnia 28 sierpnia 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

zawiadamiam

 o podjęciu przez Radę Miejską w Korfantowie Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 20 września 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Wnioski należy składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
  2. za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska w terminie do dnia 20 września 2019 r.

Wnioski należy składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
  2. ustnie do protokołu w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w godzinach pracy urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, pok. nr 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu: 77 43 43 820, wew. 40, 44.

 

Burmistrz

     /-/ Janusz Wójcik

 

 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (275,21KB)