Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA

PDFIN.I.743.83.2018.MK RN mpzp wsi Węża, gm. Korfantów.(2317804_2647186).pdf (146,41KB)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w związku z uchwałą Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża, Rada Miejska w Korfantowie stwierdza i uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XLV/392/2018Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi WĘŻA
DZIAŁ I.PRZEPISY OGÓLNE§ 1. 1. Stwierdza się, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów”, przyjętego uchwałą Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 r.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża, zwany w dalszej treści uchwały planem, obejmujący obszar ograniczony od południa powiatową drogą publiczną DP 1205 O, drogą rolną i rowem, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi, od północy drogami rolnymi i powiatową drogą publiczną DP 1531 O oraz od wschodu drogami rolnymi i granicami geodezyjnymi nieruchomości.
3. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 2, pokazano na rysunku planu w skali
1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.


4. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak takich dóbr na obszarze objętym planem;
2) zasad ochrony krajobrazu dla terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, ze względu na brak takich terenów na obszarze objętym planem;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ze względu na brak takich terenów, obszarów i krajobrazów na obszarze objętym planem;
4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak potrzeby i konieczności wyznaczania takich obszarów;
5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
7) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko, ze względu na brak takich terenów na obszarze objętym planem, wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
8) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na brak takich terenów na obszarze objętym planem, wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
9) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak występowania takich terenów;
10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak takich terenów na obszarze objętym planem, wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
11) granic pomników zagłady i ich stref ochronnych, ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych na obszarze objętym planem;
12) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, ze względu na brak takich terenów na obszarze objętym planem.

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w §1 ust. 3.
2. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązujące:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) symbole terenów, w którym symbol literowy określa przeznaczenie terenu, a symbol liczbowy wyróżnia tereny o różnych zasadach zagospodarowania;
3) linie zabudowy obowiązujące;
4) linie zabudowy nieprzekraczalne;
5) wymiar linii (podany w metrach);
6) granice ochrony kompozycji układu ruralistycznego;
7) budynki istotne dla kompozycji układu ruralistycznego;
8) budynek dysharmonijny, do przebudowy;
9) przestrzenie wymagające specjalnego opracowania;
10) grunty zagrożone erozją wodną w stopniu silnym;
11) gniazdo bociana białego;
12) zwarte obszary szuwarów, objęte ochroną;
13) przyrzeczne ciągi zadrzewień wierzbowo-olszowych, objęte ochroną;
14) przydrożne szpalery drzew, objęte ochroną;
15) planowane szpalery drzew;
16) zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków;
17) zabytki architektury, objęte ochroną;
18) zabytki małej architektury, objęte ochroną (kapliczki);
19) stanowiska archeologiczne, objęte ochroną (numer stanowiska);
20) obiekty małej architektury stanowiące dziedzictwo kulturowe, objęte ochroną (kapliczki, krzyże);
21) strefa ochrony konserwatorskiej ekspozycji widoku (punkt widokowy, osie widokowe oraz przedpole ekspozycji);
22) historyczna nawierzchnia z bruku kamiennego - do zachowania i rewaloryzacji;
23) strefy sanitarne od cmentarza;
24) korytarz techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej SN;
25) napowietrzna linia telekomunikacyjna – do przebudowy.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) akcent architektoniczny – charakterystyczna część budynku wyróżniająca się z otoczenia formą architektoniczną lub wysokością, koncentrująca uwagę obserwatorów, w tym szczególnie wieżyczki i sterczyny; 2) budynek podstawowy – budynek o funkcji takiej jak przeznaczenie podstawowe terenu (mieszkalny, usługowy), a na terenach zabudowy produkcyjno-technicznej budynek administracyjny, socjalny i usługowy; 3) budynek pomocniczy – to: a) budynek gospodarczy w rozumieniu przepisów odrębnych prawa budowlanego,

b) garaż na samochody osobowe mieszkańców budynku mieszkalnego, usytuowany w granicach tej samej działki budowlanej,

c) budynek gospodarczo-garażowy z przeznaczeniem jak budynek gospodarczy, o którym mowa w lit. a, z pomieszczeniem garażowym na samochody osobowe, użytkowany przez mieszkańców budynku mieszkalnego, usytuowany w granicach tej samej działki budowlanej,

d) budynek z pomieszczeniami garażowymi, gospodarczymi, magazynowymi i/lub technicznymi, służący obsłudze działalności gospodarczej prowadzonej w granicach tej samej działki budowlanej;


4) dach: a) płaski – dach o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem równym lub mniejszym niż 12 o , w tym także dach odwrócony i dach zielony,
b) niski – dach o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem większym niż 12 o i mniejszym niż 35 o ,
c) wysoki – dach o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 o do 48 o ;

5) dach symetryczny – dach założony na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych zbiegających się w jednej kalenicy, a także dach mansardowy, łamany dach polski, dach łukowy i walcowy; 6) dojazd - dojazd na działkę lub teren pojazdem samochodowym; 7) dojazd własny - wydzielony geodezyjnie pas terenu o szerokości nie mniejszej niż: a) 5,0 m, zapewniający dojazd z drogi do jednej działki budowlanej, stanowiący z nią jedną nieruchomość,

b) 6,0 m, zapewniający dojazd z drogi do dwóch działek budowlanych, stanowiący współwłasność właścicieli tych działek,

c) 8,0 m, zapewniający dojazd z drogi do trzech działek budowlanych i więcej, stanowiących współwłasność właścicieli tych działek,

d) ustanowienie służebności drogowej zapewniającej dojazd z drogi;


8) dominanta przestrzenna – obiekt budowlany stanowiący główny akcent kompozycji zespołu zabudowy, wyróżniający się wysokością lub formą architektoniczną; 9) dostęp ogólny – dostęp do terenu nie limitowany żadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególności ogrodzeniami, biletami wstępu, porą doby; 10) droga – droga wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem; 11) działka (bez bliższego określenia) – działka budowlana w rozumieniu przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego lub jej część, położona w liniach rozgraniczających terenu; 12) działka sąsiednia – najbliższa działka budowlana, posiadająca wspólną granicę geodezyjną z działką budowlaną oraz dojazd z tej samej drogi; 13) garaż wbudowany – garaż wbudowany w budynek o innym przeznaczeniu, obejmujący wydzielone boksy lub stanowiska postojowe dla samochodów, w którym zajmuje nie więcej niż 35% jego powierzchni zabudowy; 14) garaż samodzielny – jednokondygnacyjny budynek wolno stojący lub dobudowany do budynku o innym przeznaczeniu, przeznaczony do przechowywania samochodów; 15) główna bryła budynku – zwarta bryła budynku zajmująca co najmniej 70% jego powierzchni zabudowy; 16) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia wyznaczająca najmniejszą dopuszczalną odległość usytuowania budynków i budowli nadziemnych od linii rozgraniczającej drogi; 17) linia zabudowy obowiązująca – linia zabudowy wyznaczająca wymaganą odległość usytuowania budynków podstawowych od linii rozgraniczającej drogi; linia ta stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków pomocniczych i budowli nadziemnych; 18) nawsie – centralny plac w obrębie wsi o układzie przestrzennym „owalnicy”, otoczony zabudową, pierwotnie niezabudowany i stanowiący własność wspólną; 19) parking otwarty – jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe dla samochodów lub zgrupowanie takich miejsc, sytuowane na poziomie terenu poza pasem drogowym drogi; 20) parking przyuliczny – jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe dla samochodów lub zgrupowanie takich miejsc, sytuowane w poziomie terenu w pasie drogowym drogi, dostępne bezpośrednio z jej jezdni; 21) przekrój drogowy – droga bez wyodrębnionej krawężnikami jezdni i poboczami, z dopuszczeniem powierzchniowego odwodnienia; 22) przekrój pieszo-jezdny – ulica bez wydzielonej krawężnikami jezdni i chodników, na której ruch pieszych i pojazdów odbywa się na jednym poziomie; 23) przekrój uliczny – ulica z wyodrębnioną krawężnikami jezdnią i minimum jednostronnym chodnikiem; 24) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa opolskiego; 25) przestrzeń wymagająca specjalnego opracowania - przestrzeń reprezentacyjna, wymagająca szczególnie starannego zagospodarowania i wyposażenia, uwzględniającego walory kulturowe i krajobrazowe otoczenia oraz rangę społeczną i komunikacyjną terenu; 26) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przeznaczenia ustalony planem dla danego terenu; 27) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przeznaczenia, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu; 28) sieci uzbrojenia – przewody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz inne przewody wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania; 29) standardy jakości środowiska – standardy jakości środowiska wymagane na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska; 30) szczególne wymagania architektoniczne – wymóg zapewnienia wysokich walorów architektonicznych, kompozycyjnych i krajobrazowych, nakładany na obiekt lub zespół obiektów, pełniących istotną rolę w kompozycji i krajobrazie układu przestrzennego wsi; 31) szerokość elewacji frontowej - szerokość zewnętrznej ściany budynku usytuowanej od frontu działki, z wyłączeniem wiatrołapów, ganków, wykuszy; 32) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach dróg oraz w miejscu usytuowania dojazdu do działki budowlanej lub terenu; 33) teren – fragment obszaru objętego planem wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem; 34) trasa rowerowa – droga dla rowerów rozumiana zgodnie z przepisami odrębnymi prawa o ruchu drogowym, zapewniająca bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, obejmująca spójny ciąg wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów dla ruchu rowerów; 35) uciążliwości – zjawiska dokuczliwe, trudne do zniesienia lub przykre, wpływające negatywnie (ujemnie) na stan otaczającego środowiska lub pogarszające komfort życia ludzi ze względu na emisję hałasu i wibracji, szkodliwego promieniowania jonizującego, oddziaływania pól elektromagnetycznych, zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wód i gruntu oraz emisję nieprzyjemnych zapachów („odorów”); 36) urządzenia OZE – mikroinstalacja w rozumieniu przepisów odrębnych o odnawialnych źródłach energii, wytwarzająca energię elektryczną lub/i ciepło z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego lub/i energii geotermalnej; 37) usługi – działalność gospodarcza prowadzona w budynkach lub lokalach użytkowych, służąca zaspokojeniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem (produkcją) dóbr materialnych; 38) usługi nieuciążliwe – usługi nie powodujące szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, a także uciążliwości wykraczających poza granice: a) lokalu użytkowego – jeśli lokal ten usytuowany jest w budynku mieszkalnym,

b) budynku usługowego – jeśli budynek ten usytuowany jest w granicach jednej działki wraz z budynkiem mieszkalnym,

c) działki – jeśli obiekt usługowy usytuowany jest na działce o funkcji wyłącznie usługowej;


39) wymiana budynku – odbudowa wcześniej istniejącego, rozebranego lub zniszczonego budynku, lub budowa w jego miejsce budynku nowego o gabarytach i parametrach określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu; 40) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - pionowa odległość mierzona od średniego, naturalnego poziomu terenu w linii tej ściany do: a) najwyższego punktu górnej krawędzi ściany frontowej, gzymsu, attyki - dla budynków krytych dachem płaskim,

b) okapu dachu lub gzymsu podokapowego (koronującego, wieńczącego) założonego na głównej bryle budynku – dla budynków krytych dachem innym niż płaski, sytuowanych połaciowo do drogi,

c) najwyższego punktu górnej krawędzi ściany zewnętrznej (pod okapem dachu) głównej bryły budynku – dla budynków krytych dachem innym niż płaski, sytuowanych szczytem do drogi;


41) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych - pionowa odległość mierzona od najniższego, naturalnego poziomu terenu do najwyżej położonego punktu innego obiektu budowlanego niż budynek; 42) zieleń towarzysząca - zieleń o funkcji ozdobnej, rekreacyjnej, wypoczynkowej oraz ogrody przydomowe, towarzyszące zabudowie, a w pasie drogowym zieleń przydrożna.
§ 4. Ustalenia dla całego obszaru objętego planem oraz ustalenia szczegółowe dla terenów, określone w planie, obowiązują łącznie.
§ 5. Ustala się granice inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu oznaczonego symbolem:
1) UO/UK – w celu realizacji publicznych usług oświaty i wychowania;
2) ZP(U) – w celu urządzenia parku wiejskiego.

§ 6. 1. Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem US, nie związanymi trwale z gruntem:
1) obiektami usługowo-handlowymi tzn. kioskami i straganami, o powierzchni nie większej niż 12m 2 każdy i wysokości nie większej niż 3,5 m; 2) parkingiem na samochody osobowe o nawierzchni nietrwale utwardzonej.

2. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się sezonowo w terminie do końca 2030 roku.

§ 7. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się wysokość opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) PM, PS(RU), P(U) - 20%;
2) MN(U), MU i U/MW - 10%;
3) MN i MNp - 5%;
4) dla pozostałych terenów – 1%.

DZIAŁ II.USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEMRozdział 1.Przeznaczenie terenów
§ 8. 1. Na obszarze objętym planem liniami rozgraniczającymi wydziela się tereny :
1) zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istniejące (§ 42-46),

b) MNp – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowane (§ 47),

c) MN(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (§ 48),

d) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (§ 49-50);


2) zabudowy usługowej, oznaczone symbolem:
a) U/MW – tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§ 51),

b) UK – tereny usług kultury (§ 52),

c) UO/UK – tereny usług edukacji i wychowania oraz kultury (§ 53),

d) US – tereny sportu i rekreacji (§ 54);


3) użytkowane rolniczo, oznaczone symbolem:
a) RR - tereny rolnicze (§ 55),

b) RZ – tereny użytków zielonych (§ 56),

c) RO – tereny ogrodów przydomowych (§ 57),

d) RM – tereny zabudowy zagrodowej (§ 58-60),

e) RD – tereny dróg rolnych (§ 61-64);


4) zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczone symbolem:
a) PM – tereny zabudowy rzemieślniczej (§ 65-66);

b) PS(U) – tereny składów i magazynów z dopuszczeniem usług (§ 67),

c) P(U) – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług (§ 68);


5) tereny zieleni i wód, oznaczone symbolem:
a) ZLp - tereny planowanych zalesień (§ 69);

b) ZP(U) – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług (§ 70);

c) ZC – cmentarze (§ 71);

d) ZI – tereny zieleni izolacyjnej (§ 72);

e) WS - tereny wód powierzchniowych (§ 73);


6) tereny komunikacji i infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem:
a) KS – tereny parkingów publicznych (§ 74),

b) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (Z) (§ 75-76),

c) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (D) (§ 77),

d) KDW – tereny dróg wewnętrznych (§ 78-83);

e) E – tereny obiektów elektroenergetycznych (§ 84).


2. Szczegółowe przeznaczenie terenów, wymienionych w ust. 1, oraz szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów określa się w ustaleniach szczegółowych dla terenów.
3. Określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów parametry i wskaźniki, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do:
1) urządzeń sieci uzbrojenia;
2) zabytkowych obiektów małej architektury, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, 4 i 5;
3) obiektów małej architektury stanowiące dziedzictwo kulturowe, o których mowa w § 27.

4. Na terenach, o których mowa ust. 1, można:
1) sytuować nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, a także przebudowywać, rozbudowywać, nadbudowywać, odbudowywać obiekty istniejące, wykonywać inne roboty budowlane, a także zmieniać sposób użytkowania obiektów lub ich części oraz sposób zagospodarowania terenów, zgodnie z ustaleniami planu;
2) urządzać zieleń towarzyszącą oraz sytuować obiekty małej architektury podnoszące walory użytkowe i estetyczne terenów, jeżeli ustalenia szczegółowe dla danego terenu nie stanowią inaczej;
3) sytuować sieci uzbrojenia, w tym nie związane z przeznaczeniem terenu, w sposób bezkolizyjny z istniejącym i planowanym jego zagospodarowaniem.

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:
1) mieszkania funkcyjne – przez które należy rozumieć nie więcej niż 2 mieszkania znajdujące się w budynku niemieszkalnym, zajmujące nie więcej niż 30% jego powierzchni całkowitej; 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przez którą należy rozumieć zabudowę jednorodzinną, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowanego; 3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – przez którą należy rozumieć budynek mieszkalny nie będący budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, lub zespół takich budynków, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania; 4) biura – przez które należy rozumieć budynki i ich części, w których świadczone są usługi administracji, zarządzania, doradztwa, biznesu, finansów, ubezpieczeń, pośrednictwa, archiwizowania, gromadzenia i przetwarzania danych, funkcjonowania organizacji, działalności wydawniczej, medialnej i reklamowej, przetwarzania i przesyłania informacji, informatyki, obsługi socjalnej, pocztowo-telekomunikacyjnej, finansowej, obsługi nieruchomości, służb ochrony, a także biura projektów, prawnicze, notarialne, detektywistyczne, podróży, turystyczne oraz informacji turystycznej; 5) handel detaliczny – przez który należy rozumieć budynki i ich części, w których dokonuje się sprzedaży detalicznej towarów w niewielkich ilościach, przystosowane do obsługi klientów, z wyjątkiem handlu pojazdami i stacji paliw; 6) obiekty bezpieczeństwa publicznego – przez które należy rozumieć placówki policji, straży gminnej, straży pożarnej; 7) obiekty edukacji i wychowania – przez które należy rozumieć budynki i ich części, w których zapewnia się opiekę nad dziećmi takie jak przedszkola, oddziały przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce; 8) obiekty gastronomii - przez które należy rozumieć zakłady żywienia zbiorowego takie jak restauracje, bary, pizzerie, herbaciarnie, kawiarnie, cukiernie, koktajl bary, winiarnie, puby, tawerny, gospody, także wraz z działalnością kateringową; 9) obiekty kultury – przez które należy rozumieć budynki i ich części, w których świadczy się usługi kultury, sztuki i wystawiennictwa lub upowszechnia się i popularyzuje kulturę takie jak sale koncertowe, teatry, kina, muzea, sale wystawowe, galerie sztuki, izby regionalne, centra integracji społecznej, biblioteki, czytelnie, domy kultury, świetlice, kluby gospodyń wiejskich, studia i pracowanie artystyczne; 10) obiekty kultu religijnego – przez które należy rozumieć budynki sakralne takie jak kościoły, kaplice, cerkwie, synagogi, zbory, meczety, także wraz z budynkiem parafialnym lub katechetycznym; 11) obiekty rekreacji i rozrywki – przez które należy rozumieć budynki i ich części, w których świadczy się usługi w zakresie odnawiania sił fizycznych i psychicznych za pomocą różnych form aktywności umysłowej lub fizycznej takie jak sauny, salony masażu, solaria, łaźnie, siłownie, sale do aerobiku, fitness, jogi oraz kluby, sale taneczne, salony gier, sale bilardowe, kawiarnie internetowe; 12) obiekty sportu – przez które należy rozumieć kryte w całości lub części obiekty sportowe, takie jak hale sportowe, sportowe hale treningowe, hale sportowo-widowiskowe, sale gimnastyczne, pływalnie, stadiony, kryte lodowiska, wielofunkcyjne ośrodki sportowe i sportowo-rekreacyjne, kluby sportowe obejmujące kompleks obiektów i urządzeń sportowych takie jak ośrodki jeździeckie, wspinaczkowe, rolkowe, rowerowe; 13) obiekty turystyki – przez które należy rozumieć budynki i ich części, służące do zakwaterowania turystów takie jak hotele, motele, pensjonaty, zajazdy, gościńce, gospody, domy gościnne, domy wycieczkowe, schroniska turystyczne, domy kolonijne, z wyjątkiem agroturystyki, kampingów, pól namiotowych, biwakowych i karawaningowych; 14) obsługa zwierząt – przez którą należy rozumieć gabinety, poradnie, przychodnie, lecznice i kliniki weterynaryjne świadczące usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, hotele i schroniska dla zwierząt oraz szkoły tresury zwierząt; 15) poradnie medyczne - przez które należy rozumieć ośrodki zdrowia, przychodnie, poradnie, ambulatoria, laboratoria; 16) usługi bytowe – przez które należy rozumieć punkty usługowe związane z obsługą ludności takie jak punkty usług szewskich, krawieckich, fryzjerskich, kosmetycznych, szklarskich, pralniczych, fotograficznych, kserograficznych, introligatorskich, internetowych, wykonywania pieczątek oraz punkty napraw i wypożyczania sprzętu oraz przedmiotów użytku osobistego i domowego; 17) usługi drobne – przez które należy rozumieć punkty usług świadczonych w ramach wykonywania wolnego zawodu lub świadczonych indywidualnie przez jednoosobowe podmioty gospodarcze takie jak gabinety indywidualnej praktyki lekarskiej, gabinety paramedyczne, pracownie projektowe, geodezyjne, biura prawnicze, rachunkowo-księgowe, doradcze, detektywistyczne, przewodników turystycznych, związane z tłumaczeniami, sekretarskie, obsługi ubezpieczeniowej; 18) usługi kształcenia – przez które należy rozumieć placówki oświatowe, artystyczne, specjalistyczne i oferujące prowadzenie kursów oraz szkoleń w zakresie nauczania, z wyjątkiem szkół nauki jazdy pojazdami i tresury zwierząt; 19) agroturystyka – przez którą należy rozumieć działalność usługowo-turystyczną prowadzoną przez rolników na terenie zabudowy zagrodowej własnego, rodzinnego gospodarstwa rolnego, nie objętą podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 20) ogrody – przez które należy rozumieć ogrody przydomowe, sady i plantacje; 21) obsługa rolnictwa – przez którą należy rozumieć budynki i ich części, w których zapewnia się obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 22) obiekty produkcji zwierzęcej – przez które należy rozumieć fermy chowu/hodowli zwierząt gospodarskich z wyjątkiem chowu/hodowli zwierząt futerkowych oraz gatunków obcych faunie rodzimej; 23) uprawy rolne – przez które należy rozumieć grunty orne wraz z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych, urządzeniami przeciwpożarowymi, melioracji wodnych oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę; 24) użytki zielone – przez które należy rozumieć łąki trwałe, pastwiska trwałe wraz z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych, urządzeniami przeciwpożarowymi, melioracji wodnych oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę; 25) zabudowa zagrodowa – przez którą należy rozumieć zabudowę zagrodową zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa budowanego oraz w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych; 26) magazyny i handel hurtowy – przez które należy rozumieć obiekty składowania, magazynowania, sortowania, konfekcjonowania, handlu hurtowego i wysyłkowego; 27) bazy – przez które należy rozumieć bazy logistyczne, budowlane i transportowe; 28) obsługa pojazdów – przez którą należy rozumieć zakłady usług motoryzacyjnych, zakłady remontów, napraw i konserwacji sprzętu budowlanego, rolniczego i innych urządzeń, a także stacje kontroli pojazdów, diagnostyki pojazdów, myjnie, pomoc drogową oraz sprzedaż i wynajem pojazdów, maszyn i urządzeń; 29) produkcja drobna – przez którą należy rozumieć zakłady rzemieślnicze prowadzące działalność w budynku produkcyjnym lub usługowym o powierzchni całkowitej nie większej niż 500 m 2 ; 30) produkcja – przez którą należy rozumieć zakłady produkcyjne, wytwórcze i przetwórcze, z wyjątkiem produkcji energii o mocy większej niż 100 kW, paliw alternatywnych i eksploatacji surowców; 31) zalesienia – przez które należy rozumieć grunty rolne przeznaczone do zalesienia; 32) urządzenia sportu i rekreacji – przez które należy rozumieć odkryte, terenowe urządzenia sportu, rekreacji i wypoczynku takie jak boiska sportowe, korty tenisowe, bieżnie, skocznie, ścieżki rowerowe i rolkowe, ścieżki zdrowia, siłownie, sztuczne tory przeszkód, ściany wspinaczkowe, parki linowe, baseny i lodowiska odkryte, trasy saneczkowe, snowboardowe i narciarskie, padoki i areny, ogrody jordanowskie dla dzieci, z wyjątkiem tras sportów motorowych, a także obiekty lub pomieszczenia higieniczno-sanitarne zapewniające obsługę użytkowników terenów sportu i rekreacji; 33) zieleń parkowa – przez którą należy rozumieć parki wraz z urządzeniami rekreacji i wypoczynku codziennego i elementami małej architektury; 34) zieleń izolacyjna – przez którą należy rozumieć zwarty pas zadrzewień i zakrzewień o funkcji wiatrochronnej, przeciwerozyjnej; 35) cmentarz – przez które należy rozumieć cmentarze wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z wyjątkiem cmentarza dla pochówku zwierząt; 36) wody – przez które należy rozumieć śródlądowe wody powierzchniowe płynące i stojące, a także stawy i rowy istotne dla kształtowania stosunków wodnych w rolnictwie, wraz z urządzeniami wodnymi; 37) droga publiczna - przez którą należy rozumieć drogę zaliczaną do kategorii dróg publicznych, w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie dróg publicznych; 38) droga pieszo-rowerowa - przez którą należy rozumieć drogę publiczną przeznaczoną dla ruchu pieszych, z dopuszczeniem ruchu rowerów; 39) droga wewnętrzna – przez którą należy rozumieć drogę wewnętrzną w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie dróg publicznych; 40) droga rolna – przez którą należy rozumieć drogę dojazdową do gruntów rolnych i leśnych w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych; 41) trasy rekreacyjne – przez które należy rozumieć szlaki turystyczne, ścieżki i trasy piesze oraz spacerowe, ścieżki eksploracyjne, przyrodnicze, trasy rowerowe i hipiczne; 42) urządzenia parkowania – przez które należy rozumieć ogólnodostępny parking otwarty; 43) obiekty elektroenergetyczne – przez które należy rozumieć stacje transformatorowe SN/nn.
2. Na terenach, o których mowa ust. 1, zakazuje się sytuowania innych rodzajów przeznaczenia, niż określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów, zdefiniowanych w ust. 1.

Rozdział 2.Zasady ochrony ikształtowania ładu przestrzennego
§ 10. 1. Dla kształtowania walorów funkcjonalnych przestrzeni obszaru objętego planem przy wydzielaniu nowych działek, poza procedurą scalania i podziału nieruchomości, oraz zmianie granic działek istniejących należy:
1) stosować ustalenia planu określające minimalną wielkość nowo wydzielanych działek, przy czym ustalenia te dotyczą każdej wydzielonej działki budowlanej powstałej w wyniku podziału geodezyjnego, w tym także działek istniejących, jeśli w wyniku podziału ich wielkość ulega zmianie;
2) zapewnić dojazd do działek budowlanych lub dojazd własny oraz możliwość racjonalnej zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej, zgodnie z określonymi zasadami kształtowania zabudowy i wskaźnikami zagospodarowania ustalonymi dla danego terenu.

2. Ustalenia ust. 1 nie obowiązują dla działek wydzielanych pod:
1) obiekty i urządzenia sytuowane na sieciach uzbrojenia, niezbędne do ich funkcjonowania;
2) zabytki małej architektury, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, 4 i 5;
3) obiekty małej architektury stanowiące dziedzictwo kulturowe, o których mowa w i § 27.

§ 11. 1. Dla ochrony ładu przestrzennego na obszarze objętym planem obejmuje się ochroną układ ruralistyczny „owalnicy” wraz z fragmentem zabudowy o czytelnym układzie „ulicowym”, w granicach ochrony kompozycji układu ruralistycznego, określonych na rysunku planu.
2. Dla ochrony kompozycji układu ruralistycznego, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) należy zachować tradycyjny podział na działki o kształcie wydłużonym, o minimalnym stosunku boków jak 1:2, przylegające krótszym bokiem do linii rozgraniczającej drogi KDZ2, z wyjątkiem działek położonych w obrębie dawnego „nawsia”, na terenach oznaczonych symbolem MU1, UK, U/MW i ZP(U);
2) następujące elementy układu ruralistycznego należy zachować i rewaloryzować:
a) wrzecionowato wygiętą drogę, oznaczoną symbolem KDW1, okalającą dawne „nawsie”,

b) kompozycję tradycyjnego rozplanowania zabudowy na działce budowlanej na rzucie litery „I”, „L” lub „U”, zlokalizowanej wokół wewnętrznego podwórza, z budynkiem mieszkalnym usytuowanym szczytem do drogi, z przodu działki, oraz budynkiem stodoły usytuowanym połaciowo do drogi, w głębi działki, z wyjątkiem działek położonych w obrębie dawnego „nawsia”, na terenach oznaczonych symbolem MU1, UK, U/MW i ZP(U),

c) kompozycję tradycyjnego rozplanowania zabudowy w obrębie dawnego „nawsia”, z budynkiem podstawowym usytuowanym od strony drogi KDZ2, połaciowo do niej, oraz budynkami pomocniczymi sytuowanymi od strony drogi KDW1, jeśli przepisy szczegółowe dla danego terenu nie stanowią inaczej,

d) dominantę przestrzenną jaką stanowi kościół usytuowany na dawnym „nawsiu”, na terenie oznaczonym symbolem UK,

e) zabytki architektury, zabytki małej architektury oraz obiekty małej architektury stanowiące dziedzictwo kulturowe, o których mowa w § 24, § 25 i § 27;


3) w celu podniesienia rangi przestrzennej, przyrodniczej i społecznej dawnego „nawsia”, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MU1, UK, U/MW, ZP(U) i KDW1, należy:
a) zwiększyć udział usług i zieleni towarzyszącej,

b) tereny projektować i realizować jako przestrzeń wymagającą specjalnego opracowania, w szczególności formę oświetlenia i obiektów małej architektury należy ujednolicić i dostosować do walorów kulturowych otoczenia,

c) zmniejszyć negatywne oddziaływanie budynku dysharmonijnego, poprzez zmianę wystroju elewacji i geometrii dachu,

d) zapewnić stałą iluminację kościoła, stanowiącego dominantę przestrzenną układu ruralistycznego,

e) zapewnić dostęp ogólny do terenów oznaczonych symbolem ZP(U), U/MW i MU1;


4) w ciągu ulicy KDZ2 nawierzchnię chodników należy wykonać w odcieniach koloru brązowego, beżowego, czerwonego, piaskowego lub szarego;
5) przy sytuowaniu budynków podstawowych obowiązuje historyczna linia zabudowy, wyznaczona przez elewacje frontowe budynków istotnych dla kompozycji układu ruralistycznego, jeśli przepisy szczegółowe dla danego terenu nie stanowią inaczej;
6) w istniejących i nowych budynkach podstawowych, istotnych dla kompozycji układu ruralistycznego, sytuowanych na historycznej linii zabudowy, obowiązuje:
a) rzut budynku prostokątny o minimalnym stosunku boków jak 1:1,5, bryła budynku prosta, wzorowana na zabudowie historycznej,

b) usytuowanie poziomu posadzki parteru budynku na wysokości od 0,3 m do 0,8 m ponad średnim poziomem terenu,

c) usytuowanie budynku szczytem do drogi i dłuższym bokiem prostopadle do drogi KDZ2 lub równolegle do bocznej granicy działki budowlanej, w nawiązaniu do budynków istotnych dla kompozycji układu ruralistycznego, usytuowanych na działkach sąsiednich,

d) symetryczny podział elewacji frontowej,

e) zachowanie istniejących detali architektonicznych tzn. opasek otworów okiennych i drzwiowych, gzymsów międzykondygnacyjnych i podokapowych, a na części gospodarczej budynku podstawowego także ozdobnych obramień otworów okiennych i drzwiowych wykonanych z cegły klinkierowej,

f) kształt otworów okiennych prostokątny w układzie pionowym, o minimalnym stosunku boków jak 1:1,4, a w przypadku poziomego układu otworu należy zapewnić wewnętrzne podziały pionowe, w nawiązaniu do podziałów tradycyjnych,

g) na głównej bryle budynku dach symetryczny wysoki, dwuspadowy lub dwuspadowy z naczółkami pokryty dachówką ceramiczną lub betonową lub materiałem dachówkopodobnym,

h) zakaz wysunięcia okapów dachu głównej bryły budynku na więcej niż 35 cm poza lico ściany zewnętrznej,

i) zakaz sytuowania zadaszonych tarasów, balkonów, loggii i podcieni na elewacji frontowej budynku;


7) na elewacjach budynków zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych:
a) wymienionych w §12 ust. 1 pkt 8,

b) z tworzyw sztucznych typu „siding”,

c) paneli i desek elewacyjnych na więcej niż 40% powierzchni ściany głównej bryły budynku;


8) z zastrzeżeniem pkt 1-7 oraz ustaleń szczegółowych dla danego terenu, dopuszcza się nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynków podstawowych, istotnych dla kompozycji układu ruralistycznego, oraz ich wymianę w przypadku uzasadnionym złym stanem technicznym;
9) zakazuje się sytuowania budynków o powierzchni zabudowy większej niż 500 m 2 ; 10) zakazuje się sytuowania nowych dominant przestrzennych.

§ 12. 1. Dla kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) zakazuje się sytuowania:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i atrialnej,

b) budynków rekreacji indywidualnej,

c) obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m 2 ,
d) obiektów handlu hurtowego o powierzchni sprzedaży większej i równej 2000 m 2 ;

2) przy usytuowaniu obiektów budowlanych należy stosować się do linii zabudowy określonych w treści uchwały i na rysunku planu, przy czym linia ta nie dotyczy:
a) części podziemnych budynku i podziemnych budowli,

b) drugorzędnych elementów budynku takich jak schody, pochylnie, balkony, tarasy, wykusze, okapy, ganki i zadaszenia nad wejściami, elementy odwodnienia, detal architektoniczny elewacji,
które należy sytuować zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa budowlanego i w zakresie dróg publicznych;3) rozbudowę budynków usytuowanych przed ustaloną na rysunku planu linią zabudowy, należy sytuować zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie dróg publicznych;
4) na działkach budowlanych, dla których na rysunku planu nie ustalono linii zabudowy, należy przyjmować linię zabudowy istniejących budynków podstawowych, usytuowanych na działkach sąsiednich, jako nieprzekraczalną linię zabudowy, a w przypadku niezgodności tej linii z przepisami odrębnymi w zakresie dróg publicznych nieprzekraczalną linię zabudowę należy przyjąć zgodnie z tymi przepisami;
5) nowe budynki na działkach:
a) zabudowanych - należy sytuować zgodnie z układem istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich,

b) niezabudowanych - należy sytuować ścianą równolegle do frontu działki budowlanej lub ścianami bocznymi równolegle do bocznych granic działki budowlanej;


6) określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów gabaryty budynków i geometria dachu dotyczą głównej bryły budynku;
7) w budynkach podstawowych:
a) dopuszcza się trzecią użytkową kondygnację nadziemną wyłącznie w poddaszach budynków krytych dachami wysokimi,

b) zakazuje się sytuowania akcentów architektonicznych w formie wieżyczek, sterczyn;


8) na elewacjach budynków:
a) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych ze stłuczki szklanej, fajansowej i lusterek,

b) należy stosować pastelowe odcienie kolorów, z wyjątkiem odcieni koloru różowego, fioletowego i zielonego;


9) na budynkach krytych dachem niskim i wysokim:
a) mansardowym, łamanym dachem polskim, dachem łukowym i walcowym - kąt nachylenia połaci należy obliczyć jako kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną poziomą przechodzącą przez murłaty, a płaszczyzną skośną przechodzącą przez murłatę i najwyżej położoną krawędź dachu (kalenicę),

b) zakazuje się stosowania dachów półszczytowych i kopertowych,

c) należy stosować pokrycie w odcieniach koloru czerwonego, brązowego lub czarnego,

d) przy rozbudowie budynków dach nad nową częścią budynku należy pokryć podobnym rodzajem materiału i w podobnym kolorze jak pokrycie dachu istniejącego,

e) suma długości lukarn doświetlających poddasze użytkowe budynku podstawowego, sytuowanych na jednej połaci dachu, nie może być większa niż 40% jej długości mierzonej na wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, a szerokość jednej lukarny nie może być większa niż 3 m;


10) wysokość konstrukcji wsporczej, sytuowanej na dachu budynku wraz z anteną i urządzeniami towarzyszącymi odbiorcy indywidualnego, nie może być większa niż 2,5 m, licząc od kalenicy dachu;
11) na niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchniach działek budowlanych należy zachować minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej w formie gruntu rodzimego zapewniającego naturalną wegetację, pokrytego roślinnością lub wodami.

2. Dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów budowlanych:
1) o przeznaczeniu niezgodnym z przeznaczeniem ustalonym w planie dla terenu, na którym są usytuowane, z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, zgodnie z zasadami kształtowania zabudowy i wskaźnikami zagospodarowania określonymi w przepisach szczegółowych dla danego terenu, jeżeli:
a) ich funkcjonowanie na narusza wymogów ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określonych w planie,

b) spełnią wymogi przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska,

c) przebudowa i rozbudowa nie zwiększy ich uciążliwości oraz nie zwiększy obsady zwierząt hodowlanych;


2) usytuowanych na terenach komunikacji i terenach nie przeznaczonych pod zabudowę, z prawem do użytkowania w dotychczasowy sposób, remontów oraz przebudowy;
3) o intensywności zabudowy i maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy większej, niż określona w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu, bez prawa do rozbudowy;
4) o wysokości zabudowy i wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej większej, niż określona w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu, bez prawa do nadbudowy, z wyjątkiem zmiany geometrii dachu budynku na geometrię zgodną z tymi ustaleniami;
5) o geometrii dachu niezgodnej z ustaleniami szczegółowymi dla danego terenu oraz zachowania dotychczasowego sposobu usytuowania kalenicy dachu w stosunku do drogi, z prawem do wymiany istniejącej więźby dachowej oraz zmiany geometrii dachu na zgodną z ustaleniami szczegółowymi dla danego terenu.

§ 13. 1. Ustala się zasady minimalnego wyposażenia działki w miejsca postojowe (m.p.) dla samochodów osobowych, wymagane dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia:
1) mieszkania funkcyjne – 0,5 m.p. na 1 mieszkanie;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 m.p. na jedno mieszkanie, wliczając garaż;
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 0,5 m.p. na 1 mieszkanie;
4) biura – 1 m.p. na 100 m 2 powierzchni użytkowej; 5) handel detaliczny o powierzchni sprzedaży:
a) do 200 m 2 – 2 m.p. na 100 m 2 powierzchni sprzedaży,
b) powyżej 200 m 2 – 3 m.p. na 100 m 2 powierzchni sprzedaży;

6) obiekty bezpieczeństwa publicznego – 1 m.p. na 100 m 2 powierzchni użytkowej; 7) obiekty edukacji i wychowania – 2 m.p. na 1 pomieszczenie do nauki;
8) obiekty gastronomii – 0,2 m.p. na 1 miejsce konsumpcyjne;
9) obiekty kultury – 1 m.p. na 100 m 2 powierzchni użytkowej; 10) obiekty kultu religijnego - 1 m.p. na 50 miejsc siedzących;
11) obiekty rekreacji i rozrywki – 2 m.p. na 100 m 2 powierzchni użytkowej; 12) obiekty sportu – 0,5 m.p. na 10 użytkowników;
13) obiekty turystyki – 0,2 m.p. na 1 miejsce noclegowe;
14) obsługa zwierząt - 1 m.p. na 1 gabinet;
15) poradnie medyczne – 1 m.p. na 1 gabinet;
16) usługi bytowe i usługi drobne - 2 m.p.;
17) usługi kształcenia - 3 m.p. na 1 pomieszczenie do nauki;
18) agroturystyka – 1 m.p. na 1 pokój do wynajęcia;
19) zabudowa zagrodowa – 1 m.p. na 1 lokal mieszkalny, wliczając garaż;
20) magazyny i handel hurtowy, bazy, obsługa pojazdów, produkcja drobna i produkcja – 1 m.p. na 100 m 2 powierzchni użytkowej lub 1 m.p. na 4 osoby zatrudnione; 21) cmentarz oraz urządzenia sportu i rekreacji – 1,5 m.p. na 1000 m 2 powierzchni terenu; 22) pozostałe – 1 m.p. na 200 m 2 powierzchni użytkowej.
2. Na działkach o wielu rodzajach przeznaczenia wymaganą liczbę miejsc postojowych (m.p.) należy ustalić sumując liczbę miejsc postojowych określoną dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
3. Do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy przeznaczyć co najmniej 10% ogólnej liczby miejsc postojowych, jednak nie mniej niż 1m.p. jeśli ogólna liczba miejsc postojowych jest większa niż 3 m.p..
4. Miejsca postojowe dla samochodów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, należy sytuować na działce, na której usytuowany jest obiekt, któremu towarzyszą, w formach określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy sytuować w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym najdogodniejszy dostęp do budynku tzn. najkrótszą drogę dojścia utwardzoną, równą nawierzchnią.
6. Na terenach oznaczonych symbolem UO/UK, UK, ZP(U) i US należy sytuować miejsca do parkowania rowerów w ilości 1 m.p. na 2 m.p. dla samochodów.

Rozdział 3.Zasady ochrony środowiska iprzyrody, zuwzględnieniem terenów iobiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych,oraz zasady kształtowania krajobrazu
§ 14. Dla ochrony zdrowia i komfortu życia ludzi, na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

b) zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowych w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska,

c) instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie prawa energetycznego, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW;


2) działalność gospodarcza powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami działki budowlanej, do której prowadzący działalność gospodarczą ma tytuł prawny, ani też uciążliwości na działkach sąsiednich;
3) w istniejącej zabudowie zagrodowej, usytuowanej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych symbolem MN, MN(U) i MU, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejących budynków inwentarskich w celu poprawy warunków bytu zwierząt gospodarskich, bez prawa zwiększania ich obsady.

§ 15. Dla ochrony powietrza na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) w rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej należy stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i odorów;
2) przy składowaniu na otwartym terenie materiałów, będących źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza, należy wdrażać technologie minimalizujące emisję wtórną;
3) w zasilaniu energetycznym budynków należy stosować środki techniczne i technologiczne zapobiegające lub ograniczające niską emisję do powietrza, w szczególności:
a) zakazuje się stosowania urządzeń grzewczych o niskiej sprawności spalania,

b) należy wykorzystać energię wytworzoną w urządzeniach OZE.


§ 16. Dla ochrony wód, w tym ochrony GZWP 338 Subzbiornik Paczków-Niemodlin i zlewni Nysy Kłodzkiej, na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) w zabudowie zagrodowej obsadę zwierząt hodowlanych należy dostosować do możliwości rolniczego zagospodarowania płynnych odchodów zwierzęcych, na gruntach których gospodarstwo rolne gospodaruje, w dawkach nie przekraczających granic możliwości buforowych kompleksu sorpcyjnego gleb, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych w zakresie nawozów i nawożenia;
2) powierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do wód lub do ziemi, należy uszczelnić, zabezpieczyć przed spływem zanieczyszczeń na tereny przyległe oraz wyposażyć w urządzenia oczyszczające i zabezpieczające przed przedostaniem się tych substancji do wód i ziemi;
3) na terenach położonych wzdłuż koryt cieków wodnych, oznaczonych symbolem 1WS i 2WS należy zachować trwałe użytki zielone oraz uzupełnić obudowę biologiczną cieków zielenią wysoką, wspomagającą procesy samooczyszczania się wód.

§ 17. Dla ochrony powierzchni ziemi na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) zakazuje się podejmowania działań mogących spowodować zanieczyszczenie, skażenie lub zakażenie gleb i gruntu, w szczególności odpady należy gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska;
2) zakazuje się przekształcania rzeźby terenu użytków zielonych, oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ, z wyjątkiem przekształceń związanych z gospodarką wodną;
3) na gruntach zagrożonych erozją wodną w stopniu silnym, wskazanych na rysunku planu, należy:
a) zachować istniejące użytki zielone oraz zadrzewienia i zakrzewienia,

b) na gruntach ornych stosować szerokie miedze z roślinnością trawiastą oraz sytuować murawy i zadarnienia na drogach spływu wód opadowych,

c) w obiektach budowlanych stosować rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczające przed zagrożeniem osuwania się gruntu, stosownie do wyników badań geologiczno-inżynierskich.


§ 18. Dla ochrony środowiska przed hałasem, na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) w rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej należy stosować rozwiązania przestrzenne, techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczające emisję hałasu;
2) zgodnie z przepisami odrębnymi, określającymi dopuszczalne poziomy hałasu, teren oznaczony symbolem:
a) MN i MN(U) – jest terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) U/MW – jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

c) MU – jest terenem mieszkaniowo-usługowym,

d) RM – jest terenem zabudowy zagrodowej,

e) UO/UK – jest terenem zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

f) ZP(U) i ZP – jest terenem rekreacyjno-wypoczynkowym.


§ 19. Dla ochrony środowiska przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi, na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) w pozarolniczej działalności gospodarczej należy stosować rozwiązania przestrzenne, techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczające emisję promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych;
2) w korytarzu technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, o którym mowa w § 32, zakazuje się sytuowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§ 20. Dla ochrony środowiska przed odpadami na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) odpady należy gromadzić i przechowywać:
a) w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów, usytuowanych na działce budowlanej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego,

b) selektywnie, w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne oraz zagrożenie, które mogą powodować;


2) należy zapewnić wywóz odpadów komunalnych przez uprawnione podmioty, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach i prawem miejscowym w tym zakresie;
3) z odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami oraz zapewnić odbiór tych odpadów przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia;
4) nadmiar niezanieczyszczonych mas ziemnych i skalnych, usuwanych lub przemieszczanych w związku z budową obiektów budowlanych należy wykorzystać gospodarczo.

§ 21. Stanowisko chronionych gatunków zwierząt – gniazdo bociana białego ( Ciconia ciconia ), usytuowane na słupie linii energetycznej przy drodze na Włodary, o lokalizacji wskazanej na rysunku planu, podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych w zakresie ochrony przyrody. § 22. Dla ochrony przyrody na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) obejmuje się ochroną zwarte zespoły szuwarów, wskazane na rysunku planu, stanowiące cenne schronienie dla zwierząt;
2) dla ochrony zwartych zespołów szuwarów, o których mowa w pkt 1, zakazuje się:
a) dokonywania zmian sposobu użytkowania terenu, z wyjątkiem lokalizacji zbiorników wodnych o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni zwartego zespołu szuwarów,

b) dokonywania innych zmian w obrębie środowiska mogących szkodliwie lub niekorzystnie wpłynąć na stan zespołu szuwarów, w szczególności zakazuje się wykonywania melioracji odwadniających teren;


3) obejmuje się ochroną przyrzeczne ciągi zadrzewień wierzbowo-olszowych, wskazane na rysunku planu;
4) dla ochrony przyrzecznych ciągów zadrzewień, o których mowa w pkt 3, zakazuje się:
a) dokonywania zmian sposobu użytkowania terenu oraz dokonywania innych zmian w obrębie środowiska, które mogą szkodliwie lub niekorzystnie wpłynąć na stan zadrzewień, w szczególności zakazuje się zmian stosunków wodnych i rzeźby terenu,

b) prowadzenia robót ziemnych oraz podejmowania innych działań i czynności, w obrębie rzutu korony drzew, mogących spowodować zniszczenie, uszkodzenie, przekształcenie siedliska, albo szkodliwą zmianę warunków wegetacji zadrzewień.


§ 23. Dla kształtowania krajobrazu na obszarze objętym planem ustala się następujące zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) obejmuje się ochroną przydrożne szpalery drzew, o lokalizacji wskazanej na rysunku planu;
2) dla ochrony przydrożnych szpalerów drzew, o których mowa w pkt 1, ustala się:
a) zakaz prowadzenia robót ziemnych i budowlanych oraz podejmowania innych działań i czynności w sposób mogący spowodować zniszczenie, uszkodzenie zadrzewień lub szkodliwą zmianę warunków wegetacji,

b) drzewa chore i zamierające należy wymienić na nowe, o gatunku typowym dla szpaleru drzew lub zgodnym z siedliskiem;


3) w miejscach określonych na rysunku planu planuje się szpalery drzew, które należy uwzględnić w projektach zagospodarowania terenu oraz nasadzić w ramach realizacji inwestycji.

Rozdział 4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytków oraz krajobrazów kulturowych,z uwzględnieniem obiektów podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych
§ 24. Wpisany do rejestru zabytków zabytek nieruchomy, o lokalizacji wskazanej na rysunku planu, podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych w zakresie ochrony zabytków - kościół filialny p.w. św. Nikazego Biskupa Męczennika i Chrystusa Króla (1767 r., 1828 r.), nr rejestru A -1125/66.
§ 25. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską następujące zabytki, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, o lokalizacji wskazanej na rysunku planu:
1) dom nr 7, 24, 26, 28, 37, 45, 48, 65, 69, 79 i 81 (kon. XIX w.);
2) stodoła (o konstrukcji zrębowej – kon. XIX w.) przy domu nr 22;
3) kapliczka domkowa przy domu nr 33 (tzw. Figura Świętych, mur., otynkowana, z dachem dwuspadowym krytym dachówką – 1 poł. XIX w.);
4) kapliczka domkowa (murowana, otynkowana, kryta dachem dwuspadowym i dachówką) usytuowana w linii ogrodzenia frontu działki domu nr 56 (1 poł. XIX w.);
5) kapliczka domkowa przy domu nr 71 (mur., otynkowana, kryta dachem dwuspadowym i dachówką – 1 poł. XIX w..

2. Dla ochrony zabytkowych budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, ustala się następujące nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) należy zachować istniejącą formę architektoniczną budynków tzn. gabaryty i geometrię dachu, rodzaj materiału pokrycia dachu i wykończenia ścian zewnętrznych oraz historycznie symetryczną kompozycję elewacji frontowej;
2) odpowiednio do stanu zachowania budynku należy zachować lub odtworzyć detal architektoniczny elewacji, w tym ozdobne boniowania, obramienia i opaski okienne i drzwiowe, gzymsy podokapowe, wnęki z kapliczkami;
3) należy zachować stylową stolarkę drzwiową, w szczególności drzwi wejściowe z nadświetlem;
4) należy zachować kształt otworów okiennych i stylową stolarkę okienną tzn. okna w układzie pionowym, o minimalnym stosunku boków jak 1 : 1,5, o wewnętrznym podziale równomiernym na 6 lub na 4 części;
5) dopuszcza się adaptację poddasza na cele użytkowe, z zachowaniem wymogów §12 ust. 1 pkt 7;
6) kształt i podziały nowych otworów okiennych i drzwiowych należy dostosować do historycznego wizerunku zabytku;
7) zakazuje się:
a) ocieplania zabytku w sposób naruszający historyczny detal architektoniczny elewacji,

b) sytuowania urządzeń technicznych na elewacji frontowej budynku.


3. Dla ochrony zabytkowych obiektów małej architektury, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, ustala się następujące nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) zakazuje się zmiany miejsca usytuowania zabytku;
2) otoczenie miejsca usytuowania zabytku należy rewaloryzować, w szczególności wykonać nawierzchnię z materiałów naturalnych i zieleń towarzyszącą jako komponowaną;
3) należy zachować istniejącą formę zabytku, geometrię daszków, kształt otworów drzwiowych i okiennych oraz wnęk, materiały wykończeniowe elewacji i stylową stolarkę;
4) dopuszcza się wyłącznie roboty związane z konserwacją obiektu, w tym renowację i rewaloryzację;
5) zakazuje się sytuowania urządzeń technicznych na obiekcie i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 26. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowisko archeologiczne nr 10, ujęte w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, o lokalizacji wskazanej na rysunku planu.
2. Roboty ziemne lub zmiany działalności w granicach stanowiska archeologicznego, o którym mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony zabytków określonymi w przepisach odrębnych w zakresie ochrony zabytków.

§ 27. 1. Obejmuje się ochroną obiekty małej architektury, o lokalizacji wskazanej na rysunku planu, stanowiące cenne elementy dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym planem:
1) kapliczka domkowa (murowana, otynkowana, kryta dachem, z drzwiczkami w ścianie frontowej – 1 poł. XIX w.) oraz kapliczka słupowa (mur., otynkowana, z ozdobną wnęką na ścianie frontowej – 1 poł. XIX w.) usytuowane w linii ogrodzenia posesji domu nr 18;
2) kapliczka domkowa przy domu nr 45 (murowana z cegły klinkierowej, z dachem dwuspadowym krytym dachówką – kon. XIX w.);
3) kapliczka słupowa (mur. cegła klinkierowa) w linii ogrodzenia posesji domu nr 56 (1 poł. XIX w.);
4) kapliczka słupowa przy domu nr 73 (murowana, otynkowana, kryta dachem walcowym i blachą – kon. XIX w.);
5) kapliczka słupowa w ogrodzie z tyłu domu nr 93, przy drodze na Włodary (mur., otynkowana, z dachem dwuspadowym krytym dachówką i szczytem wspartym na kolumnach – 1 poł. XIX w.);
6) kapliczka słupowa przed domem nr 109 (mur. z cegły klinkier – kon. XIX w.);
7) krzyż kamienny w rejonie skrzyżowania drogi zastodolnej i drogi na Włodary, za posesją nr 93 (mur., otynkowana - pocz. XX w.);
8) krzyż przydrożny na wysokim cokole na posesji dawnego domu nr 27 (kamienny – 1916 r.) ob. teren RSP Ścinawa Niemodlińska;
9) krzyż przydrożny przy drodze powiatowej w kierunku Nysy (kamienny – 1913 r.);

2. Dla ochrony obiektów małej architektury, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) zakazuje się zmiany miejsca usytuowania obiektu;
2) należy zachować istniejącą formę obiektu, geometrię daszków, kształt otworów drzwiowych i okiennych oraz wnęk, materiały wykończeniowe i stylową stolarkę;
3) otoczenie miejsca usytuowania obiektu należy rewaloryzować, w szczególności wykonać zieleń towarzyszącą jako komponowaną;
4) dopuszcza się wyłącznie roboty związane z konserwacją obiektu, w tym renowację i rewaloryzację;
5) należy przywrócić (odtworzyć) zniszczone elementy detalu architektonicznego;
6) zakazuje się sytuowania urządzeń technicznych na obiekcie i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 28. 1. Obejmuje się ochroną widok na zabytkowy kościół, stanowiący historyczną dominantę przestrzenną, wraz z sylwetą przyulicznej zabudowy wsi, w określonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji widoku.
2. Dla ochrony krajobrazu kulturowego w strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się następujące nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) w zawartym pomiędzy osiami widokowymi i punktem widokowym przedpolu ekspozycji widoku zakazuje się wprowadzania zadrzewień oraz sytuowania obiektów budowlanych mogących przesłonić, zakłócić lub oszpecić odbiór widoku;
2) nowe telekomunikacyjne i elektroenergetyczne nn sieci uzbrojenia należy realizować zgodnie z wymogami § 42 pkt 6.

Rozdział 5.Wymagania wynikające zpotrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 29. 1. Za przestrzenie publiczne uznaje się:
1) tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP(U);
2) teren usług kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem UK;
3) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ2 i KDZ4;
4) tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD1, oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami KDW1 i KDW2.

2. Dla kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) zakazuje się sytuowania:
a) stałych i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

b) słupów, znaków drogowych, schodów i pochylni w sposób ograniczający możliwość swobodnego przejścia osobom niepełnosprawnym;


2) na odcinku drogi KDZ2 i KDW2, z którego odbywa się ekspozycja widoku na zabytkowy kościół stanowiący dominantę przestrzenną, obowiązują ustalenia § 28;
3) na odcinkach drogi KDD1 i KDW2, wskazanych na rysunku planu, należy zachować i rewaloryzować historyczną nawierzchnię z bruku kamiennego;
4) w pasie drogowym drogi KDW1, stanowiącym przestrzeń wymagającą specjalnego opracowania, dopuszcza się sytuowanie wyłącznie zieleni wysokiej formowanej i komponowanej gatunkami drzew kwitnących, o wysokich walorach plastycznych;
5) nowe i przebudowywane chodniki oraz przejścia przez jezdnie należy dostosować do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych;
6) usytuowanie urządzeń technicznych i urządzeń sieci uzbrojenia nie może naruszać ciągłości i szerokości chodnika oraz trasy rowerowej, a także szpecić przestrzeni publicznych położonych w granicach ochrony kompozycji układu ruralistycznego.

Rozdział 6.Zasady iwarunki scalania ipodziału nieruchomości
§ 30. 1. Dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości w granicach obszaru objętego planem.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, stanowią równocześnie zewnętrzne granice wydzielanych działek budowlanych.
3. Parametry działek budowlanych uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości ustala się w przepisach szczegółowych dla terenów, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ustalenia parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą działek wydzielanych pod:
1) zabytki małej architektury, o których mowa w §25;
2) obiekty małej architektury stanowiące dziedzictwo kulturowe, o których mowa w §27 ust. 1;
3) urządzenia sieci uzbrojenia.

Rozdział 7.Szczególne warunki zagospodarowania terenóworaz ograniczenia wich użytkowaniu
§ 31. 1. Ustala się strefy ochrony sanitarnej od cmentarza, obejmujące obszar położony w promieniu 50 metrów oraz 500 metrów wokół jego granic.
2. Dla zachowania warunków sanitarnych na terenach położonych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza, obejmującej obszar położony w promieniu:
1) 50 m od jego granic, zakazuje się sytuowania:
a) budynków mieszkalnych,

b) zakładów produkujących bądź przechowujących artykuły żywności,

c) studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;


2) 500 m od jego granic, zakazuje się sytuowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.

§ 32. 1. Wyznacza się korytarz techniczny o szerokości 6 m, po obu stronach osi napowietrznych linii elektroenergetycznych SN (średnich napięć), oznaczonych na rysunku planu symbolem E-SN.
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz stałego dostępu operatora do linii E-SN w korytarzu technicznym, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) zakazuje się sytuowania drzew oraz budynków, o których mowa w §19 pkt 2;
2) zakazuje się prowadzenia robót budowlanych oraz zagospodarowania terenów w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu linii lub ograniczający stały dostęp do linii.

§ 33. Dla zapewnienia dostępu właściwemu zarządcy oraz umożliwienia prowadzenia robót konserwatorskich i budowlanych w korytach cieków wodnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS1 i WS2 zakazuje się:
1) sytuowania obiektów budowlanych, nie związanych z gospodarką wodną oraz sportem i rekreacją w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegu;
2) grodzenia nieruchomości przyległych do cieków wodnych w odległości mniejszej, niż określają to przepisy odrębne Prawa wodnego.

Rozdział 8.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemów komunikacji
§ 34. 1. Zachowuje się istniejące powiązania układu komunikacji drogowej na obszarze objętym planem z układem zewnętrznym poprzez:
1) powiatową drogę publiczną DP 1205 O, relacji DP 1526 O - Węża, oznaczoną symbolami od KDZ1 do KDZ3;
2) powiatową drogę publiczną DP 1531 O relacji Węża – Jasienica Dolna, oznaczoną symbolem KDZ4 i KDZ5;
3) gminną drogę publiczną DG 106611 O relacji Węża - Rynarcice, oznaczoną symbolem KDD1 i KDD2.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji drogowej:
1) planuje się rozbudowę drogi, o której mowa w ust. 1 pkt 1, poprzez:
a) niezbędne korekty pasa drogowego na odcinku oznaczonym symbolem KDZ2, zgodnie z rysunkiem planu,

b) poszerzenie pasa drogowego na odcinku oznaczonym symbolem KDZ3;


2) planuje się rozbudowę drogi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez:
a) niezbędne korekty pasa drogowego na odcinku oznaczonym symbolem KDZ4, zgodnie z rysunkiem planu,

b) poszerzenie pasa drogowego na odcinku oznaczonym symbolem KDZ5;


3) zachowuje się istniejący pas drogowy dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW2 i KDW5;
4) planuje się niezbędną rozbudowę dróg wewnętrznych KDW1, KDW3 i KDW4;
5) zmniejsza się szerokość pasa drogowego dróg rolnych, oznaczonych symbolem RD1 i RD2;
6) dopuszcza się niezbędne korekty pasa drogowego dróg rolnych, oznaczonych symbolem RD4 i RD5;
7) zachowuje się istniejący pas drogowy drogi rolnej, oznaczonej symbolem RD3 i RD6.

3. Parametry i zasady zagospodarowania dróg, o których mowa w ust. 2, określono w ustaleniach szczegółowych dla terenów.
4. Dla dróg, o których mowa w ust. 2, ustala się następujące nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
1) dopuszcza się etapową budowę nowych dróg oraz rozbudowę dróg istniejących;
2) dopuszcza się przebudowę i remont dróg w istniejących granicach pasa drogowego;
3) na terenie zabudowanym wsi nowe i modernizowane drogi publiczne i wewnętrzne należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych;
4) na zjazdach z dróg publicznych na drogi wewnętrzne oraz na połączeniach dróg wewnętrznych należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających o wymiarach min 5 m x 5 m i max 10 m x 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną wszystkich terenów na obszarze objętym planem przez drogi publiczne oznaczone symbolem od KDZ1 do KDZ3, od KDZ4 do KDZ5, KDD1 i KDD2 oraz drogi wewnętrzne od KDW1 do KDW6.
6. Na terenach oznaczonych symbolem UO/UK, U/MW, PS(U) i P(U), przy projektowaniu i realizacji zagospodarowania działek, należy zapewnić doprowadzenie dróg pożarowych do obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony pożarowej.

Rozdział 9.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy infrastruktury technicznej
§ 35. Ustala się następujące zasady rozwoju wodociągowej sieci uzbrojenia i zaopatrzenia w wodę:
1) sieci wodociągowe należy rozbudować o nowe odcinki sieci rozdzielczej, zapewniające zaopatrzenie w wodę zabudowie planowanej na terenach MNp i PM1;
2) dopuszcza się sytuowanie urządzeń na sieciach na zasadach określonych w § 41;
3) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przemysłowych – z komunalnej sieci wodociągowej;
4) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych z indywidualnych ujęć wody sytuowanych na działce budowlanej, z zastrzeżeniem § 31;
5) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych , w ilości i na zasadach określonych przepisami odrębnymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, oraz uzupełniająco lub alternatywnie należy wykorzystać czyste wody opadowe gromadzone w zbiornikach retencyjnych.
§ 36. Ustala się następujące zasady rozwoju kanalizacyjnych sieci uzbrojenia oraz odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków:
1) dopuszcza się budowę sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych do lokalnej oczyszczalni ścieków lub do komunalnej oczyszczalni ścieków, usytuowanej poza obszarem objętym planem;
2) na terenach nieskanalizowanych ścieki bytowe i komunalne, o składzie zbliżonym do ścieków bytowych, należy przejściowo gromadzić w zbiornikach bezodpływowych oraz odprowadzić na lokalną lub komunalną oczyszczalnię ścieków lub oczyścić w wysokosprawnej, przydomowej oczyszczalni ścieków, o właściwie dobranej do warunków terenowych i środowiskowych technologii, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi;
3) ścieki przemysłowe należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, a przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem na lokalną lub komunalną oczyszczalnię ścieków, należy podczyścić w urządzeniach zakładowych, w przypadkach zanieczyszczenia przekraczającego dopuszczalne wskaźniki;
4) dopuszcza się sytuowanie urządzeń na sieciach na zasadach określonych w § 41;
5) sieć kanalizacji deszczowej należy rozbudować w zakresie co najmniej zapewniającym odpływ wód opadowych i roztopowych z ulic KDZ2, KDZ4, KDW1 i KDW2 oraz z utwardzonych nawierzchni na terenach oznaczonych symbolem P(U), PS(U) i KS;
6) wody opadowe i roztopowe:
a) z powierzchni zanieczyszczonych należy oczyścić, w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej oraz do wód lub do ziemi,

b) z powierzchni niezanieczyszczonych można odprowadzić do wód lub do ziemi bez oczyszczenia, poprzez powierzchniowe lub podziemne obiekty bioretencji wód,

c) czyste można retencjonować na obszarze objętym planem oraz wykorzystywać je do nawadniania terenów zieleni towarzyszącej.


§ 37. Ustala się następujące zasady rozwoju elektroenergetycznych sieci uzbrojenia i energetyki opartej na urządzeniach OZE oraz zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) zachowuje się istniejące napowietrzne elektroenergetyczne sieci uzbrojenia średnich napięć, oznaczone symbolem E-SN, oraz dopuszcza ich przebudowę i wymianę w istniejącym przebiegu;
2) ustala się rozbudowę sieci niskich napięć (nn) w zakresie zapewniającym zaopatrzenie w energię elektryczną terenów planowanej zabudowy;
3) na terenie oznaczonym symbolem E, zachowuje się istniejącą stację transformatorową SN/nn oraz dopuszcza jej remont, przebudowę i rozbudowę w liniach rozgraniczających terenu;
4) dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowych SN/nn, na zasadach określonych w § 41;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci średnich i niskich napięć oraz stacji transformatorowych SN/nn (15/0,4kV), a alternatywnie lub uzupełniająco z urządzeń OZE;
6) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych;
7) na terenach istniejącej i planowanej zabudowy dopuszcza się sytuowanie urządzeń OZE.

§ 38. Ustala się następujące zasady rozwoju ciepłowniczych sieci uzbrojenia i zaopatrzenia w ciepło:
1) dopuszcza się budowę ciepłowniczych sieci uzbrojenia wyłącznie jako podziemnych;
2) zaopatrzenie w energię cieplną budynków ze źródeł indywidualnych lub lokalnych, z zastrzeżeniem wymogów §15 pkt 3, lub z urządzeń OZE;
3) dopuszcza się sytuowanie urządzeń na sieciach na zasadach określonych w § 41;
4) istniejące indywidualne i lokalne systemy zaopatrzenia w ciepło, zasilane paliwami stałymi, należy unowocześnić.

§ 39. Ustala się następujące zasady rozwoju gazowych sieci uzbrojenia i zaopatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych, grzewczych i technologicznych ze zbiorników stacjonarnych;
2) dopuszcza się budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia przyłączonej do biogazowni rolniczej, usytuowanej na obszarze objętym planem;
3) dopuszcza się sytuowanie urządzeń na sieciach na zasadach określonych w § 41;
4) sieci gazowe niskiego ciśnienia należy realizować jako podziemne.

§ 40. Ustala się następujące zasady rozwoju teletechnicznych sieci uzbrojenia i dostępu do usług telekomunikacyjnych:
1) zachowuje się istniejącą napowietrzną linię telekomunikacyjną, oznaczoną symbolem T-N, oraz dopuszcza jej przebudowę i wymianę w istniejącym przebiegu;
2) ustala się rozbudowę sieci teletechnicznych w zakresie zapewniającym pełną obsługę terenów istniejącej i planowanej zabudowy;
3) dopuszcza się sytuowanie urządzeń na sieciach na zasadach określonych w § 41.

§ 41. Ustala się następujące zasady sytuowania sieci uzbrojenia oraz wolno stojących masztów i wież antenowych:
1) na terenach istniejącej i planowanej zabudowy nowe odcinki sieci uzbrojenia należy sytuować w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) poza terenem istniejącej i planowanej zabudowy, wzdłuż dróg oznaczonych symbolami KDZ1, KDZ3, KDZ5, KDD2 i KDW3 oraz od RD1do RD6 sieci uzbrojenia należy sytuować w odległościach wymaganych przepisami odrębnymi w zakresie dróg publicznych, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) w przypadkach uzasadnionych problemami technicznymi dopuszcza się sytuowanie sieci uzbrojenia wzdłuż linii rozgraniczających terenów i wzdłuż granic działek budowlanych lub dziełek gruntu;
4) stacje transformatorowe SN/nn należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy działki;
5) na obszarze objętym planem dopuszcza się sytuowanie wolno stojących masztów i wież antenowych wyłącznie na gruntach IV-VI klasy bonitacyjnej i nieużytkach, z zastrzeżeniem § 28;
6) w granicach ochrony kompozycji układu ruralistycznego, o którym mowa w § 11 , oraz w strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji widoku, o której mowa w § 28, nowe sieci uzbrojenia należy realizować jako podziemne; 7) odcinki sieci uzbrojenia kolidujące z istniejącą i planowaną zabudową należy przebudować;
8) dopuszcza się sytuowanie urządzeń sieci uzbrojenia na wszystkich terenach, z wyjątkiem:
a) terenów oznaczonych symbolem ZLp,

b) gruntów rolnych klasy I-III położonych na terenach użytkowanych rolniczo, oznaczonych symbolem RR, RZ, RO i RM;


9) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia sieci uzbrojenia oraz wolno stojące maszty i wieże antenowe;
10) do wydzielonej działki lokalizacji urządzeń sieci uzbrojenia i wolno stojących masztów i wież antenowych należy zapewnić stały dojazd.

DZIAŁ II.USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓWRozdział 1.Tereny zabudowy mieszkaniowej
§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN1 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupełniające – usługi bytowe, usługi drobne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) budynki podstawowe należy sytuować jako wolno stojące lub bliźniacze,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) przeznaczenie uzupełniające należy sytuować w lokalu użytkowym budynku mieszkalnego;


3) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd do działki – bezpośrednio z drogi KDW2 lub KDW4,

b) w przypadkach koniecznych należy zapewnić dostęp do gruntów rolnych położonych na terenie RR7;


4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami §13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany lub garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy obowiązująca – 10 m od drogi KDW2,

b) linia zabudowy nieprzekraczalna – 10m od drogi KDW2, 5 m od drogi KDW4,

c) intensywność zabudowy – min 0,15 / max 0,30,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 20%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych – od 12 m do 16 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków podstawowych - od 3,5 m do 4,8 m,

d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków pomocniczych – do 3,5 m,

e) wysokość zabudowy - do 10 m, z zastrzeżeniem lit. f,

f) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

g) geometria dachów budynków podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy, sytuowany połaciowo do drogi KDW2,

h) geometria dachów budynków pozostałych – dach symetryczny niski lub wysoki;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 800 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki budowlanej – min 22 m / max 36 m,

b) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 800 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 80 o do 100 o .

§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN2 ustala się: 1) przeznaczenie
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupełniające – usługi bytowe, usługi drobne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków pomocniczych na potrzeby przeznaczenia uzupełniającego lub jego usytuowanie w lokalu użytkowym budynku mieszkalnego,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) dopuszcza się sytuowanie budynków pomocniczych w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki oraz przy granicy działki,

d) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 26;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDW2 lub KDW4;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – historyczna, określona elewacjami frontowymi budynków podstawowych lub 5 m od drogi KDW2 oraz 5 m od drogi KDW4, zgodnie z rysunkiem planu,

b) intensywność zabudowy – min 0,10 / max 0,50,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 35%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - od 3,8 m do 6,0 m,

c) wysokość zabudowy – do 11 m, z zastrzeżeniem lit. d,

d) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

e) geometria dachów budynków podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDW2,

f) geometria dachów budynków pozostałych – dach symetryczny wysoki lub niski;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 800 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 30 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 800 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 80 o do 100 o .

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN3 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupełniające - usługi bytowe, usługi drobne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków pomocniczych na potrzeby przeznaczenia uzupełniającego lub jego usytuowanie w lokalu użytkowym budynku mieszkalnego,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) dopuszcza się sytuowanie budynków pomocniczych w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2, KDW2 lub KDW3;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu – określona elewacjami frontowymi budynków podstawowych lub 5 m od drogi KDW2 oraz 10 m od drogi KDW3, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków podstawowych w odległości nie większej niż 5 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) intensywność zabudowy – min 0,10 / max 0,40,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 25%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych – od 7 m do 11 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków – od 3,8 m do 6,2 m,

d) wysokość zabudowy - do 10 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6,2 m,

f) geometria dachów budynków podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDZ2, KDW2 i KDW3, zgodnie z rysunkiem planu,

g) geometria dachów budynków pozostałych – dach symetryczny wysoki lub niski;


9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 900 m 2 ; 10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 20 m / max 35 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 1000 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 80 o do 120 o .

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN4 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupełniające - usługi bytowe, usługi drobne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się sytuowanie przeznaczenia uzupełniającego w nowych budynkach, zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków pomocniczych na potrzeby przeznaczenia uzupełniającego lub jego usytuowanie w lokalu użytkowym budynku mieszkalnego,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) dopuszcza się sytuowanie budynków pomocniczych w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki,

d) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 11;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDW5;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu – 5 m od drogi KDZ2 i KDW5,

b) intensywność zabudowy – min 0,10 / max 0,35,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 30%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych:
- od 7 m do 10 m – dla budynków sytuowanych szczytem do drogi KDZ2,

- od 10 m do 18 m – dla budynków sytuowanych połaciowo do drogi KDW5;c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków – do 5,0 m,

d) wysokość zabudowy - do 10 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6,0 m,

f) geometria dachów budynków podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDZ2 i połaciowo do drogi KDW5,

g) geometria dachów budynków pozostałych – dach symetryczny wysoki lub niski;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 900 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 20 m / max 30 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 600 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi KDW5 – 90 o .

§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN5 i MN6 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupełniające – usługi bytowe, usługi drobne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków pomocniczych na potrzeby przeznaczenia uzupełniającego lub jego usytuowanie w lokalu użytkowym budynku mieszkalnego,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) dopuszcza się sytuowanie budynków pomocniczych w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki,

d) od linii brzegowej cieków wodnych należy zachować odległości określone w § 33 planu;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki z drogi KDD1 lub KDW6 lub dojazd własny;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu – 5 m od drogi KDD1,

b) intensywność zabudowy – min 0,10 / max 0,40,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy – 35%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - do 5,0 m,

c) wysokość zabudowy - do 10 m, z zastrzeżeniem lit. d,

d) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6,0 m,

e) geometria dachów budynków podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDD1 lub KDW6,

f) geometria dachów budynków pozostałych – dach symetryczny wysoki lub niski;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 900 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 35 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 900 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 80 o do 120 o .

§ 47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNp ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) budynki podstawowe należy sytuować jako wolno stojące,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków pomocniczych w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDW3;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 10 m od drogi KDW3 i RD4,

b) intensywność zabudowy – min 0,10 / max 0,40,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 20%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków – od 8 m do 11 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - od 3,8 m do 5,0 m,

d) wysokość zabudowy – do 10 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6,0 m,

f) geometria dachów budynków - dach symetryczny wysoki, wielospadowy;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1000 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 22 m / max 35 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 1000 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 80 o do 100 o .

§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem od MN(U)1 do MN(U)6 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupełniające – obiekty rekreacji i rozrywki, usługi bytowe, usługi drobne, obsługa zwierząt, produkcja drobna;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki,

c) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 11;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2 lub KDW1;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – od drogi KDZ2 i KDW1 historyczna, określona elewacjami frontowymi budynków podstawowych, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się sytuowanie nowych budynków podstawowych w odległości nie większej niż 5 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) intensywność zabudowy – min 0,20 / max 0,70,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 50%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 25%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków:
- podstawowych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- pomocniczych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym;b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych - od 7 m do 11 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków:
- podstawowych do 6,5 m,

- pomocniczych – do 5,5 m;d) wysokość zabudowy - do 11 m, z zastrzeżeniem lit. j,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 9,0 m,

f) geometria dachów budynków:
- podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDZ2 i KDW1,

- pomocniczych, sytuowanych w linii zabudowy charakterystycznej dla stodół – dach symetryczny, dwuspadowy , niski lub wysoki, sytuowany połaciowo do drogi KDZ2 i KDW1,

- pozostałych budynków pomocniczych – dach symetryczny, niski, wysoki lub dach płaski;7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1200 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 40 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 1500 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 70 o do 110 o .

§ 49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU1 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, biura, handel detaliczny, obiekty gastronomii, obiekty kultury, obiekty rekreacji i rozrywki, obiekty turystyki, poradnie medyczne, usługi kształcenia, urządzenia parkowania,

b) uzupełniające – usługi bytowe, usługi drobne, mieszkania funkcyjne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) usługi bytowe i usługi drobne dopuszcza się wyłącznie w parterze budynku przeznaczenia podstawowego,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) zakazuje się sytuowania nowych wolno stojących budynków pomocniczych,

d) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 11 i § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c,

e) maksymalna powierzchnia urządzeń parkowania – 25% powierzchni terenu,

f) dla budynków podstawowych obowiązują szczególne wymagania architektoniczne,

g) teren należy projektować i zagospodarować jako przestrzeń wymagającą specjalnego opracowania;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2 lub KDW1;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – historyczna, określona elewacją frontową budynków przeznaczenia podstawowego od drogi KDZ2, 4 m od drogi KDW1,

b) intensywność zabudowy – min 0,0 / max 0,8,

c) wielkość powierzchni zabudowy - max 45% powierzchni działki,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20 %;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków:
- podstawowych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- pomocniczych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym;b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych – od 12 m do 20 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków:
- podstawowych - od 3,5 m do 6,5 m,

- pomocniczych – do 4,0 m,d) wysokość zabudowy - do 12 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 3,5 m,

f) geometria dachów budynków podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy, sytuowany połaciowo do drogi KDZ2,

g) geometria dachów budynków pozostałych – dach symetryczny niski lub wysoki;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 900 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 40 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 900 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi KDZ2 – od 80 o do 100 o .

§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MU2 i MU3 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, biura, handel detaliczny, obiekty gastronomii, obiekty kultury, obiekty rekreacji i rozrywki, obiekty turystyki, poradnie medyczne, usługi kształcenia,

b) uzupełniające – usługi bytowe, usługi drobne, mieszkania funkcyjne, urządzenia parkowania;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) usługi bytowe i usługi drobne dopuszcza się wyłącznie w lokalu użytkowym, w parterze budynku mieszkalnego lub usługowego,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) urządzenia parkowania dopuszcza się wyłącznie na terenie MU3,

d) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 11 i § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki z drogi KDZ2, KDZ4 lub KDD1;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – historyczna, określona elewacją frontową budynków przeznaczenia podstawowego od drogi KDZ2, 6 m od drogi KDZ4, 5 m od drogi KDD1 oraz 12-15 m od drogi KDW6,

b) intensywność zabudowy – min 0,0 / max 0,8,

c) wielkość powierzchni zabudowy - max 45% powierzchni działki,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20 %;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków:
- podstawowych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- pomocniczych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym;b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych:
- od drogi KDZ2 – od 7 m do 11 m,

- od drogi KDZ4 i KDD1 – minimum 12 m;c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków:
- podstawowych - od 4,0 m do 6,5 m,

- pomocniczych – do 4,0 m,d) wysokość zabudowy - do 11 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 3,5 m,

f) geometria dachów budynków - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDZ2 i połaciowo do drogi KDZ4;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1200 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem §30:
a) szerokość frontu działki – min 30 m / max 40 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 1200 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 80 o do 100 o .

Rozdział 2.Tereny zabudowy usługowej
§ 51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe - biura, handel detaliczny, obiekty gastronomii, obiekty kultury, obiekty rekreacji i rozrywki, obiekty turystyki, poradnie medyczne, usługi bytowe, usługi drobne, usługi kształcenia, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) uzupełniające – mieszkania funkcyjne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) usługi należy sytuować minimum na parterze budynku,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) sieci uzbrojenia realizować wyłącznie jako podziemne,

d) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 11 i § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c,

e) teren należy projektować i zagospodarować jako przestrzeń wymagającą specjalnego opracowania,

f) zakazuje się sytuowania budynków pomocniczych;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2 lub KDW1;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 4 m od drogi KDW1 oraz historyczna, określona elewacją frontową budynku od drogi KDZ2,

b) intensywność zabudowy – min 0,60 / max 1,20,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 40%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynku podstawowego – od 15 m do 20 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku - od 6,0 m do 8,0 m,

d) wysokość zabudowy – do 15 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 3,5 m,

f) geometria dachów budynków - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy, sytuowany połaciowo do drogi KDZ2;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 600 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 35 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 600 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi KDZ2 – od 80 o do 100 o .

§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – obiekty kultu religijnego,

b) uzupełniające – cmentarz;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 11 i § 24,

b) należy zachować zewnętrzny oraz wewnętrzny wystrój architektoniczny kościoła w ukształtowanej historycznie formie wraz z zamkniętym cmentarzem przykościelnym,

c) zieleń towarzyszącą należy kształtować jako formowaną, zachowując kompozycję przestrzenną zamkniętego cmentarza,

d) sieci uzbrojenia realizować wyłącznie jako podziemne;

e) teren należy projektować i zagospodarować jako przestrzeń wymagającą specjalnego opracowania,

f) zakazuje się podejmowania wszelkich działań mogących obniżyć walory estetyczne i architektoniczne obiektu i terenu, w tym sytuowania konstrukcji, tablic oraz urządzeń technicznych nie związanych z przeznaczeniem podstawowym,

g) zakazuje się sytuowania budynków pomocniczych;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2 lub KDW1;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc postojowych do 50% liczby określonej na podstawie § 13 oraz ich sytuowanie na terenach MU1, KDZ2 i KDW1,

c) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, parking przyuliczny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 4 m od drogi KDW1,

b) intensywność zabudowy – min 0,15 / max 0,30,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 20%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) szerokość elewacji frontowej budynku – od 25 m do 30 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - do 9,0 m,

d) wysokość zabudowy - max 16 m, z wyłączeniem wieży kościoła i zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

f) geometria dachów budynków - dach symetryczny wysoki, sytuowany połaciowo do drogi KDZ2.


§ 53. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/UK ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – obiekty edukacji i wychowania, obiekty kultury,

b) uzupełniające – urządzenia sportu i rekreacji, mieszkania funkcyjne;


2) zasady zagospodarowania terenu - mieszkania funkcyjne należy sytuować jako wbudowane w budynek podstawowy;
3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDW6;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty,

c) dopuszcza się sytuowanie miejsc postojowych na terenie MU3;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – wyznaczona elewacją frontową budynku podstawowego tj. 6,0 – 12,0 m od drogi KDW6, zgodnie z rysunkiem planu,

b) intensywność zabudowy – min 0,15 / max 0,35,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 25%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych – do 40 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - do 6,0 m,

d) wysokość zabudowy - do 10 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 4 m,

f) geometria dachów budynków - dowolna;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1500 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) szerokość frontu działki – min 30 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 1200 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 70 o do 110 o .

§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – urządzenia sportu i rekreacji, obiekty sportu,

b) uzupełniające – zieleń parkowa;


2) zasady zagospodarowania terenu - zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 23;
3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu bezpośrednio z drogi KDZ4 i RD2 lub KDW6,
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 10m od drogi KDZ4, KDW6 i RD2,

b) intensywność zabudowy – min 0,00 / max 0,05,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 3%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych – do 40 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - do 7,0 m, z zastrzeżeniem lit. d,

d) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

e) wysokość zabudowy - do 10 m,

f) geometria dachów budynków - dowolna;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 5000 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) szerokość frontu działki – od 100 m do 150 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 4000 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70 o do 110 o .

Rozdział 3.Tereny użytkowane rolniczo
§ 55. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od RR1 do RR7 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe - uprawy rolne,

b) uzupełniające - użytki zielone, trasy rekreacyjne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania zabudowy,

b) sieci uzbrojenia należy sytuować zgodnie z wymogami §35-42,

c) dopuszcza się sytuowanie użytków zielonych wyłącznie na nieużytkach oraz gruntach zagrożonych erozją wodną w stopniu silnym,

d) trasy rekreacyjne należy prowadzić wyłącznie drogami rolnymi,

e) dopuszcza się zachowanie istniejących kapliczek i krzyży przydrożnych w rejonie skrzyżowań dróg rolnych,

f) zakazuje się likwidacji istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych.


§ 56. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od RZ1 do RZ3 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – użytki zielone,

b) uzupełniające – lasy, wody;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania zabudowy,

b) zakazuje się przekształcania trwałych użytków zielonych w grunty orne,

c) dopuszcza się sytuowanie stawów hodowlanych służących wyłącznie produkcji rolniczej,

d) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem wymogów §22,

e) zakazuje się likwidacji istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych.


§ 57. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od RO1 do RO6 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – ogrody, zabudowa zagrodowa,

b) uzupełniające – uprawy rolne, użytki zielone, agroturystyka;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) na terenie RO1 i RO2 zakazuje się sytuowania budynków inwentarskich,

b) dopuszcza się sytuowanie agroturystyki wyłącznie w istniejącej zabudowie zagrodowej,

c) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń §26;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - z drogi KDZ2, KDZ4, KDW4 oraz drogami rolnymi RD4 i RD5;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 5 m od drogi KDZ2, 6 m od drogi KDZ4, 5 m i 10 m od drogi KDW4 oraz 10 m od drogi RD4 i RD5, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków podstawowych w odległości nie większej niż 5 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy, w głąb działki;

c) intensywność zabudowy – min 0,00 / max 0,30,

d) wielkość powierzchni zabudowy - max 20%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – min 50%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych – od 12 m do 18 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków podstawowych - od 3,8 m do 5,0 m,

d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków pomocniczych – do 5,0 m,

e) wysokość zabudowy - do 10 m, z zastrzeżeniem lit. f,

f) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 9 m,

g) geometria dachów budynków podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy, sytuowany połaciowo do drogi RD4 i RD5 oraz drogi KDW4,

h) geometria dachów budynków pozostałych – dach symetryczny niski lub wysoki;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 3000 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 50 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 3000 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 60 o do 120 o .

§ 58. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM1 i RM2 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa zagrodowa,

b) uzupełniające – agroturystyka;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania budynków podstawowych w drugiej linii zabudowy,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki,

c) zagospodarowanie terenu RM1 należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń §11;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2, KDD1 i KDW2;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 5 m od drogi KDZ2 i KDD1 oraz 10 m od drogi KDW2, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem pkt b,

b) dopuszcza się sytuowanie nowych budynków podstawowych w odległości nie większej niż 5 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy, w głąb działki,

c) intensywność zabudowy – min 0,20 / max 0,80,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 50%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków:
- podstawowych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- pomocniczych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym;b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych - od 7 m do 11 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków:
- podstawowych do 6,5 m,

- pomocniczych – do 5,5 m;d) wysokość zabudowy - do 11 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 9 m,

f) geometria dachów budynków:
- podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDZ2 i KDD1 oraz połaciowo do drogi KDW2,

- pomocniczych, sytuowanych w linii zabudowy charakterystycznej dla stodół – dach symetryczny, dwuspadowy, niski lub wysoki, sytuowany połaciowo do drogi KDZ2 i KDW2,

- pozostałych budynków pomocniczych – dach symetryczny, niski lub wysoki, lub dach płaski;7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 3000 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 40 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 3000 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 70 o do 110 o .

§ 59. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od RM3 do RM10 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa zagrodowa,

b) uzupełniające – agroturystyka;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania budynków podstawowych w drugiej linii zabudowy,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki,

c) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń §11;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2, KDW1, KDW5 lub RD5;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna:
- od drogi KDZ2 i KDW1 - historyczna, określona elewacjami frontowymi budynków podstawowych lub 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b,

- 5 m od drogi KDZ2 oraz 10 m od drogi RD5;b) dopuszcza się sytuowanie nowych budynków podstawowych w odległości nie większej niż 5 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) intensywność zabudowy – min 0,20 / max 0,80,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 50%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków:
- podstawowych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- pomocniczych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym;b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych - od 7 m do 11 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków:
- podstawowych do 6,5 m,

- pomocniczych – do 5,5 m;d) wysokość zabudowy - do 11 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 11 m,

f) geometria dachów budynków:
- podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDZ2 i KDW1 oraz połaciowo do drogi RD5,

- pomocniczych, sytuowanych w linii zabudowy charakterystycznej dla stodół – dach symetryczny, dwuspadowy, niski lub wysoki, sytuowany połaciowo do drogi KDZ2 i KDW1,

- pozostałych budynków pomocniczych – dach symetryczny, niski lub wysoki, lub dach płaski;7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 3000 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem §30:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 40 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 3000 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi – od 70 o do 110 o .

§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM11 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa zagrodowa,

b) uzupełniające – agroturystyka;


2) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDW2 lub KDW3;
3) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


4) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy obowiązująca – 10 m od drogi KDW2,

b) linia zabudowy nieprzekraczalna – 6 m od drogi KDW3 i RD6,

c) intensywność zabudowy – min 0,20 / max 0,40,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 40%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%;


5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków podstawowych - od 12 m do 18 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków:
- podstawowych - od 3,8 m do 5,0 m,

- pomocniczych – do 4,5 m;d) wysokość zabudowy - do 9 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

f) geometria dachów budynków:
- podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy, sytuowany połaciowo do drogi KDW2,

- pomocniczych - dach symetryczny, dwuspadowy, niski lub wysoki;6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 3000 m 2 ; 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 70 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 3000 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi KDW2 – od 80 o do 100 o .

§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RD1 i RD2 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe - droga rolna,

b) uzupełniające – trasy rekreacyjne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego - 8,0 m,

b) dopuszcza się budowę trwałej nawierzchni wraz z urządzeniami do powierzchniowego odwadniania drogi.


§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RD3 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe - droga rolna,

b) uzupełniające – trasy rekreacyjne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – 8,0 m,

b) należy wykonać przydrożny szpaler drzew, o gatunkach zgodnych z siedliskiem,

c) dopuszcza się budowę trwałych nawierzchni wraz z urządzeniami do powierzchniowego odwadniania drogi.


§ 63. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem od RD4 do RD5 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe - droga rolna,

b) uzupełniające – trasy rekreacyjne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego - 6,0 m.

b) dopuszcza się budowę trwałych nawierzchni wraz z urządzeniami do powierzchniowego odwadniania drogi.


§ 64. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RD6 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - droga rolna;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – istniejąca tzn. od 5,0 m do 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się budowę trwałych nawierzchni wraz z urządzeniami do powierzchniowego odwadniania drogi.


Rozdział 4.Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej
§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PM1 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – produkcja drobna, obsługa pojazdów, obsługa zwierząt,

b) uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkania funkcyjne, handel detaliczny;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i mieszkania funkcyjnego bez obiektów przeznaczenia podstawowego,

b) dopuszcza się sytuowanie handlu detalicznego wyłącznie związanego z przeznaczeniem podstawowym,

c) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c , § 14 i §31;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2, KDW2 lub KDW4;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy obowiązująca dla budynków mieszkalnych – 5 m do drogi KDZ2,

b) linia zabudowy nieprzekraczalna – 5 m od drogi KDW2 i 10 m od drogi KDW4,

c) intensywność zabudowy – min 0,20 / max 0,50,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 40%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych – od 12 m do 16 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - od 3,8 m do 5,0 m,

d) wysokość zabudowy – do 10 m,

e) geometria dachów budynków podstawowych - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany połaciowo do drogi KDZ2,

f) geometria dachów budynków pozostałych - dowolna;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1500 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) szerokość frontu działki – min 35 m / max 70 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 1500 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90 o .

§ 66. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PM2 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – produkcja drobna, obsługa pojazdów, obsługa zwierząt,

b) uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkania funkcyjne, handel detaliczny;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się sytuowanie handlu detalicznego wyłącznie związanego z przeznaczeniem podstawowym,

b) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 14;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2 lub KDW5;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – od 5 m do 9 m od drogi KDZ2, zgodnie z rysunkiem planu,

b) linia zabudowy obowiązująca dla budynków mieszkalnych - 5 m od drogi KDW5,

c) intensywność zabudowy – min 0,15 / max 0,50,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy – 40%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków – do 5,0 m,

c) wysokość zabudowy – do 10 m, z zastrzeżeniem lit. d,

d) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

e) geometria dachów budynków mieszkalnych – dach symetryczny, wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do drogi KDZ2 i połaciowo do drogi KDW5,

f) geometria dachów budynków pozostałych – dowolna;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1200 m 2 . 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem § 30:
a) szerokość frontu działki – min 25 m / max 50 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 1200 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 50 o do 140 o .

§ 67. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PS(U) ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – produkcja, produkcja drobna, magazyny i handel hurtowy, bazy i obsługa pojazdów,

b) uzupełniające – mieszkania funkcyjne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się sytuowanie mieszkań funkcyjnych i wolno stojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego wyłącznie związanego z przeznaczeniem podstawowym,

b) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń §11 i § 14;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośredni z drogi KDZ2 lub dojazd własny;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami §13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – od 9 m do 13 m, jednak zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się sytuowanie nowych budynków mieszkalnych w odległości nie większej niż 5 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) intensywność zabudowy – min 0,20 / max 0,70,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 40%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków przyulicznych – od 7 m do 11 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - do 6,0 m,

d) wysokość zabudowy - do 10 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

f) geometria dachów budynków przyulicznych, sytuowanych nie dalej niż 5m od nieprzekraczalnej linii zabudowy - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy, sytuowany szczytem do frontu działki,

g) geometria dachów budynków pozostałych – dach symetryczny wysoki, niski lub płaski;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1500 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) szerokość frontu działki – min 18 m / max 28 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 1500 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70 o do 110 o .

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P(U) ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – magazyny i handel hurtowy, produkcja, produkcja drobna,

b) uzupełniające – mieszkania funkcyjne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, handel detaliczny;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i mieszkania funkcyjnego bez obiektów przeznaczenia podstawowego,

b) dopuszcza się sytuowanie handlu detalicznego wyłącznie związanego z przeznaczeniem podstawowym,

c) od strony terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN2, należy sytuować pas zieleni izolacyjnej o szerokości min 3 m,

d) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem ustaleń § 14;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDW2 lub KDW4;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty, garaż wbudowany, garaż samodzielny;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 10 m od drogi KDW4 i 5 m od drogi KDW2,

b) intensywność zabudowy – min 0,20 / max 0,50,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 40%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 15%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - do 6,0 m,

c) wysokość zabudowy – do 9 m, z zastrzeżeniem lit. d,

d) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

e) geometria dachu budynku mieszkalnego – dach symetryczny, wysoki, dwuspadowy o kalenicy sytuowanej szczytem do drogi KDW2,

f) geometria dachu pozostałych budynków - dachy symetryczne niskie, wysokie lub dachy płaskie;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 2500 m 2 .
Rozdział 5.Tereny zieleni iwód
§ 69. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLp1 i ZLp2 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – zalesienia;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania zabudowy,

b) zalesienia należy wykonać gatunkami drzew zgodnymi z siedliskiem i roślinnością potencjalną.


§ 70. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP(U) ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zieleń parkowa,

b) uzupełniające – handel detaliczny, obiekty bezpieczeństwa publicznego, obiekty turystyki, obiekty gastronomii, obiekty kultury, obiekty rekreacji i rozrywki, usługi bytowe;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się sytuowanie przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w istniejącym budynku,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c) dopuszcza się sytuowanie pomników, posągów, rzeźb, figur, obelisków, fontann, tablic pamiątkowych, podnoszących walory kulturowe i estetyczne terenu,

d) budynek dysharmonijny, wskazany na rysunku planu, do przebudowy lub wymiany,

e) dla budynku obowiązują szczególne wymagania architektoniczne,

f) zakazuje się sytuowania budynków pomocniczych,

g) zagospodarowanie terenu należy kształtować jako przestrzeń wymagającą specjalnego opracowania,

h) sieci uzbrojenia realizować wyłącznie jako podziemne,

i) należy zapewnić dostęp ogólny do terenu;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDZ2 i KDW1;
4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty,

c) dopuszcza się sytuowanie niezbędnych miejsc postojowych dla terenu jako parkingi przyuliczne drogi KDZ2;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 6,0 m od drogi KDZ2 i 4,0 m od drogi KDW1, zgodnie z rysunkiem planu,

b) intensywność zabudowy – min 0,00 / max 0,35,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 20%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków – od 15 m do 20 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków - od 4,0 m do 5,0 m,

d) wysokość zabudowy - do 9 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6 m,

f) geometria dachów budynków - dach symetryczny wysoki lub niski, dwuspadowy lub wielospadowy, sytuowany połaciowo do drogi 2KDZ;


7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 900 m 2 ; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) szerokość frontu działki – od 30 m do 40 m,

b) minimalna powierzchnia działki – 900 m 2 ,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do drogi KDZ2 – 90 o .

§ 71. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz,
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zieleń towarzyszącą należy kształtować jako komponowaną, podkreślającą układ przestrzenny założenia cmentarnego,

b) dla budynków obowiązują szczególne wymagania architektoniczne,

c) należy zapewnić powiązanie komunikacyjne piesze z terenem KS;


3) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd do terenu – bezpośrednio z drogi KDZ3,

b) dopuszcza się dojazd z drogi KDW4,

c) dopuszcza się lokalizację głównego wejścia na cmentarz od strony terenu oznaczonego symbolem KS;


4) zasady parkowania samochodów:
a) minimalna liczba miejsc postojowych – zgodnie z wymogami § 13,

b) miejsca postojowe należy sytuować na terenie KS;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodne z §12 ust. 1 pkt 4,

b) intensywność zabudowy – min 0,00 / max 0,1,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy – 5%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) gabaryty budynków - max 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

b) szerokość elewacji frontowej budynków – od 10 m do 25 m,

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynków podstawowych - od 5,0 m do 7,0 m,

d) wysokość zabudowy - do 10 m, z zastrzeżeniem lit. e,

e) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 4 m,

f) geometria dachu budynku - dach symetryczny wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy .


§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI1 i ZI2 ustala się: 1) przeznaczenie:
a) podstawowe – zieleń izolacyjna,

b) uzupełniające – uprawy rolne;


2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania zabudowy,

b) uprawy rolnie nie mogą zajmować więcej niż 50% powierzchni terenu,

c) do zadrzewień i zakrzewień należy wykorzystać gatunki drzew zgodne z siedliskiem i roślinnością potencjalną.


§ 73. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS1 i WS2 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – wody;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania zabudowy, z wyjątkiem urządzeń wodnych,

b) należy zachować i wzmocnić obudowę biologiczną strefy przybrzeżnej wód gatunkami roślin zgodnych z siedliskiem,

c) dopuszcza się skanalizowanie cieków wodnych wyłącznie na odcinkach przejazdów zapewniających dostęp do gruntów rolnych.


Rozdział 6.Tereny komunikacji iinfrastruktury technicznej
§ 74. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – urządzenia parkowania;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się sytuowania zabudowy, z wyjątkiem sieci uzbrojenia służących obsłudze terenów na obszarze objętym planem,

b) należy zapewnić dostęp ogólny do terenu,

c) teren należy powiązać ciągiem pieszym z terenem ZC i estetycznie zagospodarować jego przestrzeń przedwejściową;


3) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działki bezpośrednio z drogi KDW4;
4) zasady parkowania samochodów:
a) należy sytuować miejsca postojowe niezbędne dla obsługi terenu ZC,

b) forma miejsc postojowych dla samochodów - parking otwarty;


5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy – 0%,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%.


§ 75. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem od KDZ1 do KDZ3 , ustala się: 1) przeznaczenie: podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej (Z);
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – od 9 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) na odcinku oznaczonym symbolem KDZ1 i KDZ3 droga o przekroju drogowym 2 x 1,

c) na odcinku oznaczonym symbolem KDZ2 droga o przekroju ulicznym 2 x 1,

d) na odcinkach drogi KDZ2 i KDZ3, wskazanych na rysunku planu, należy wykonać przydrożny szpaler drzew o gatunkach zgodnych z siedliskiem,

e) na odcinku drogi KDZ2 dopuszcza się sytuowanie parkingów przyulicznych zapewniających obsługę usług usytuowanych na terenie ZP(U), U/MW, UK i MU1,

f) dopuszcza się sytuowanie trasy rowerowej.


§ 76. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ4 i KDZ5, ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej (Z);
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – od 10 m do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) na odcinku oznaczonym symbolem KDZ5 droga o przekroju drogowym 2 x 1;

c) na odcinku oznaczonym symbolem KDZ4 droga o przekroju ulicznym 2 x 1;

d) dopuszcza się sytuowanie trasy rowerowej.


§ 77. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD1 i KDD2 ustala się: 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy dojazdowej (D);
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – istniejąca, od 5,0 m do 11,0 m,

b) na odcinku oznaczonym symbolem KDD1 droga o przekroju ulicznym 2 x 1,

c) na odcinku oznaczonym symbolem KDD2 droga o przekroju drogowym,

d) dla odcinka drogi o historycznej nawierzchni z bruku kamiennego, wskazanego na rysunku planu, obowiązują wymogi § 29 ust. 2 pkt 3.


§ 78. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW1 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – od 6,00 m do 12,00 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) droga o przekroju pieszo-jezdnym, zapewniająca dojście i dojazd do budynków, spełniająca wymogi drogi pożarowej,

c) drogę należy projektować i realizować jako przestrzeń wymagającą specjalnego opracowania, w szczególności nawierzchnię drogi należy wykonać z materiałów naturalnych lub szlachetnych, odpowiednich do walorów kulturowych otoczenia,

d) w miejscach wskazanych na rysunku planu należy nasadzić zieleń wysoką, o gatunkach drzew liściastych dekoracyjnie kwitnących jak np. głóg, robinia, wiśnia piłkowana, magnolia lub zieleń formowaną.


§ 79. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW2 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – istniejąca, od 9,0 m do 13,0 m,

b) na całym odcinku droga o przekroju ulicznym 2 x 1,

c) dla odcinka drogi o historycznej nawierzchni z bruku kamiennego, wskazanego na rysunku planu, obowiązują wymogi § 29 ust. 2 pkt 3,

d) dopuszcza się sytuowanie trasy rowerowej.


§ 80. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW3 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – 8,0 m,

b) na całym odcinku droga o przekroju pieszo-jezdnym, zapewniająca dojście i dojazd do budynków, spełniająca wymogi drogi pożarowej,

c) drogę nie zapewniającą przejazdu bez zawracania, należy zakończyć placem manewrowym o wymiarach zgodnych z przepisami odrębnymi w zakresie dróg pożarowych,

d) dopuszcza się sytuowanie zieleni towarzyszącej.


§ 81. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW4 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) droga o przekroju pieszo-jezdnym, zapewniająca dojście i dojazd do budynków, spełniająca wymogi drogi pożarowej,

c) zakazuje się sytuowania zieleni towarzyszącej.


§ 82. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW5 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna,
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – istniejąca, od 6,0 m do 9,5 m,

b) droga o przekroju pieszo-jezdnym, zapewniająca dojście i dojazd do budynków, spełniająca wymogi drogi pożarowej,

c) zakazuje się sytuowania zieleni towarzyszącej.


§ 83. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW6, ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego – istniejąca, od 8,0 m do 10,0 m,

b) droga o przekroju pieszo-jezdnym, zapewniająca dojście i dojazd do budynków, spełniająca wymogi drogi pożarowej,

c) zakazuje się sytuowania zieleni towarzyszącej.


§ 84. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – obiekty elektroenergetyczne;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) stacje można realizować jako słupowe, kontenerowe lub murowane,

b) budynek stacji transformatorowej należy sytuować min 1,5 m od granicy działki,

c) teren należy zagospodarować zielenią niską;


3) zasady obsługi komunikacyjnej – dojazd własny z drogi rolnej RD4;
4) zasady parkowania samochodów – minimalna liczba miejsc postojowych 0 m.p.;
5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki:
a) intensywność zabudowy – min 0,0 / max 0,8,

b) wielkość powierzchni zabudowy – max 80%,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 5%;


6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wysokość obiektu budowlanego – max 6 m,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 2 m 2 .

DZIAŁ III.PRZEPISY KOŃCOWE§ 85. W granicach obszaru objętego planem traci moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalony uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 1 marca 2004 r., poz. 239.
§ 86. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 87. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
§ 88. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA.pdf (1,65MB)

PDFZalacznik1 XLV/392/2018.pdf (1,18MB)