Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi Puszyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579), Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna, zwanego dalej planem, dla obszarów ograniczonych:
a) od północy granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi i gminną drogą publiczną Nr 106606 O, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i gminną drogą publiczną Nr 106603 O, od południa drogami rolnymi, gminną drogą publiczną Nr 106601 Oi granicami geodezyjnymi nieruchomości, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi;

b) od północy linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od wschodu granicą administracyjną gminy Korfantów, od południa drogą rolną i granicą administracyjną gminy Korfantów, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości.


2. Granice obszarów objętych planem przedstawiono na załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 do uchwały, stanowiących jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi Puszyna..pdf

PDFZalacznik1 XXVIII/224/2017.pdf

PDFZalacznik2 XXVIII/224/2017.pdf