Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

 

26 czerwca  2019 r. o godz.1400

 

obrady IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.

                                                                                                                  

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. debata radnych nad raportem Gminy Korfantów za 2018 rok;
  3. debata mieszkańców gminy nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok
  4. głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Korfantowa wotum zaufania.
 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok;
  3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok;
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2018 rok;
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  1. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa;
  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  5. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok;
  6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 10. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                          Przewodniczący 

                                                                                                                           /-/Ryszard Duś
 

Korfantów, 12.06.2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2019
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  12-06-2019 13:36
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  12-06-2019 13:36
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 759
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl