Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze- unieważnienie w całości uchwały Nr VIII.67.2019.pdf (3,12MB)
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice, Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. 1. Stwierdza, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów" przyjętego uchwałą Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 r.
2. Uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Nr 1 o nazwie „Rysunek planu” będący załącznikiem graficznym w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały;
2) Nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”;
3) Nr 3 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

4. Na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
6) strefa „OW” – obserwacji archeologicznej.

5. Na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały określa się stanowisko archeologiczne, które obowiązuje na podstawie przepisów odrębnych.
6. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.
7. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:
1) oznaczenie cyfrowe na początku symbolu określającego rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu – numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze tego samego rodzaju przeznaczenia terenu w ramach obszaru objętego planem;
2) oznaczenia literowe – symbol rodzaju przeznaczenia podstawowego terenu.

8. Niniejsza uchwała obejmująca obszar o powierzchni 124,40 ha w zakresie obszaru objętego planem jest zgodna z uchwałą Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

§ 2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego oraz dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak takich obiektów na obszarze objętym planem;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak takich przestrzeni na obszarze objętym planem;
3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak takich obszarów na obszarze objętym planem;
4) obszarów i terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ze względu na brak takich obszarów i terenów na obszarze objętym planem;
5) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ciekach wodnych – należy przez to rozumieć cieki naturalne, kanały i rowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest mniejszy niż 12°;
3) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest nie mniejszy niż 20°;
4) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej;
5) elewacji frontowej obiektu - należy przez to rozumieć tę część obiektu, która zwrócona jest w kierunku ulicy lub dojścia do obiektu, z którego jest najbardziej eksponowany;
6) gabarycie obiektu - należy przez to rozumieć maksymalne wymiary zewnętrzne bryły obiektu, które w niniejszym planie, poza wysokością i geometrią dachu, wyrażone są poprzez maksymalną powierzchnię zabudowy obiektu i maksymalną szerokość elewacji frontowej;
7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
8) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku lub wolnostojący budynek, w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego terenu;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym nie dotyczy ona:
a) elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji,

b) elementów takich jak: zadaszenia, fragmenty dachu, gzymsy, dekoracje, które mogą wystawać poza tę linię nie więcej niż 1,0 m;


10) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek lub część budynku istniejącego, którego realizacja może nastąpić w oparciu o ustalenia niniejszego planu, przy czym rozbudowę budynku należy rozumieć jako rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego budynku;
11) nowym obiekcie – należy przez to rozumieć obiekt lub część obiektu istniejącego, którego realizacja może nastąpić w oparciu o ustalenia niniejszego planu, przy czym rozbudowę obiektu należy rozumieć jako rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego obiektu;
12) obiektach obsługi pojazdów samochodowych – należy przez to rozumieć budynki i obiekty myjni samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, napraw blacharskich, lakierniczych pojazdów mechanicznych, a także obsługi serwisowej, diagnostycznej i napraw mechanicznych samochodów;
13) pierzei - należy przez to rozumieć ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych po jednej stronie ulicy, w pierwszej linii zabudowy;
14) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;
15) powierzchni zabudowy obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć powierzchnię w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi obiektu budowlanego na powierzchnię terenu;
16) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
17) przeznaczeniu podstawowym – z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
18) przeznaczeniu uzupełniającym – z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, uzupełniający rodzaj przeznaczenia terenów dopuszczany w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
19) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:1000;
20) samochodach ciężarowych – należy przez to rozumieć pojazdy samochodowe o masie własnej przekraczającej 3,5 t;
21) strefie technicznej – należy przez to rozumieć pas terenu 7,5 m po obu stronach sieci umożliwiający operatorowi dostęp w celu naprawy i remontu sieci;
22) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz opisany symbolem rodzaju przeznaczenia w planie;
23) tradycyjnych materiałach budowlanych – należy przez to rozumieć materiały budowlane takie jak: dachówki ceramiczne, drewno, kamień, cegła, szkło;
24) usługach lub zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć usługi, w tym usługi publiczne, polegające na działalności nieprodukcyjnej z zakresu:
a) handlu,

b) gastronomii,

c) oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej i odnowy biologicznej,

d) działalności biurowej, administracji, zarządzania i łączności,

e) hotelarstwa,

f) wypoczynku, sportu i rekreacji,

g) kultury i kultu religijnego,

h) rzemiosła;


25) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie;
26) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej, na której ta zabudowa jest zlokalizowana, wyrażony liczbowo;
27) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki, wyrażony, jako wskaźnik %;
28) zabudowie agroturystycznej – należy przez to rozumieć zabudowę w gospodarstwie rolnym o powierzchni minimum 1,0 ha w jednym kompleksie stanowiącym całość gospodarczą, w którym prowadzi się również działalność w zakresie usług turystyki;
29) zabudowie sportowo-rekreacyjnej – należy przez to rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników;

§ 4. 1. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej działki budowlanej położonej w jego granicach.
2. Na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału 5 dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z parametrami i wskaźnikami zabudowy i zagospodarowania terenów, bądź przy nieprzekroczeniu parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania stanu istniejącego w dniu uchwalenia planu.
3. Powierzchnię całkowitą budynków dla wyliczenia wskaźników intensywności zabudowy w Rozdziale 10 należy przyjmować, jako sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków mierzonej po ich zewnętrznym obrysie.

Rozdział 2.Przeznaczenia terenów
§ 5. Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń terenów opisanych następującymi symbolami:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 3) U – teren zabudowy usługowej; 4) US – tereny sportu i rekreacji; 5) RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich; 6) R – tereny rolnicze; 7) ZR – tereny zalesień; 8) ZL – tereny lasów; 9) ZN – tereny zieleni w dolinach potoków; 10) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 11) KDZ – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”; 12) KDD – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”; 13) KDW – tereny dróg wewnętrznych; 14) ITE – teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
Rozdział 3.Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem
§ 6. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) nakazuje się:
a) z zastrzeżeniem ust. 2 zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu, przy czym:
- dla terenów o symbolach MN , RM , RU , US linia zabudowy od terenów o symbolach 1KDZ , 1KDD - 3KDD i 1KDW , ustalona została w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających te tereny,
- dla terenów o symbolach R linia zabudowy od terenów o symbolach 1KDZ , 1KDD , 2KDD i 2KDW ustalona została w odległości 15,0 m od linii rozgraniczających te tereny,


b) z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału 13 dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, konieczność kształtowania pierzei zabudowy wzdłuż ulic publicznych z uwzględnieniem wysokości budynków istniejących na działkach sąsiednich, co wymaga dostosowania tego parametru do nowych budynków lokalizowanych w tych pierzejach z tolerancją 3,0 m,

c) realizację inwestycji, w tym nowych budynków i obiektów w zgodności z kryterium ładu przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d) zachowanie minimalnych odległości nowych budynków od granic terenów lasów o symbolach 1ZL i 2ZL zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, w zależności od rodzaju zabudowy;

2) zakazuje się realizacji pokryć dachowych w kolorach fioletowych, żółtych, zielonych, niebieskich i ich odcieni;
3) dopuszcza się:
a) możliwość lokalizacji budynków w granicy działki oraz w odległości 1,5 m od granicy, za wyjątkiem granic przylegających do dróg publicznych,

b) na terenach o symbolach MN, RM , US i RU lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW za wyjątkiem instalacji o mocy przekraczającej 40 kW uzyskujących energię z wiatru.

2. W przypadku budynków lub ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie, dopuszcza się możliwość ich rozbudowy, pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków lub ich części od linii rozgraniczających dróg, od których wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.
3. W przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub ich części zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą dróg a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie, dopuszcza się możliwość odtworzenia na zasadzie odbudowy tych obiektów w miejscu pierwotnego posadowienia.

Rozdział 4.Zasady ochrony środowiska, przyrody ikrajobrazu
§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,

b) zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.


2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie w celach grzewczych technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3. Nakazuje się gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się zabezpieczenie przed przenikaniem do gruntu i spływu do wód powierzchniowych zanieczyszczeń z dróg i parkingów zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przy czym:
1) tereny o symbolach MN należy traktować, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) tereny o symbolach RM należy traktować, jako tereny zabudowy zagrodowej; 3) tereny o symbolach US należy traktować, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Rozdział 5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
1) kaplica p.w. św. Trójcy;
2) karczma ob. dom 1;
3) straż Pożarna;
4) dom 1a;
5) dom 3a;
6) dom 7;
7) dom – wycug 7;
8) dom 11;
9) dom 14;
10) dom 18;
11) dom 22;
12) dom 24;
13) dom 26;
14) dom 33;
15) dom 34;
16) dom 43;
17) dom 44;
18) stodoła 33;
19) młyn wodny;
20) dom w zespole młyńskim;
21) dom w zespole młyńskim 31a;
22) stodoła w zespole młyńskim 31a.

2. Dla obiektów wymienionych w ust. 1 poza ustaleniami planu dotyczącymi przeznaczenia terenów oraz parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów na których występują te obiekty obowiązują następujące ustalenia i zasady ich przekształceń:
1) nakaz:
a) zachowania geometrii i spadku dachu, detali architektonicznych elewacji, o ile występują,

b) konserwacji rewaloryzacji obiektów zabytkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) utrzymania dachów dwuspadowych, symetrycznych ze spadkiem od 35° do 45° pokrytych dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni, brązu lub grafitu,

d) stosowania elewacji:
- tynkowanych w odcieniach beży, szarości i złamanych bieli,

- tynkowanych z elementami ceglanymi,

- ceglanych;2) zakaz:
a) nadbudowy istniejących obiektów,

b) sytuowania masztów;


3) z zastrzeżeniem pkt 2 dopuszcza się przebudowę i remont budynków, o których mowa w ust. 1 pod warunkiem zastosowania tradycyjnych materiałów budowlanych oraz dopuszcza się wymianę okien na plastikowe z zachowaniem podziałów okiennych;
4) dopuszcza się możliwość wprowadzania nowej zabudowy w sąsiedztwie obiektów wymienionych w ust. 1 wyłącznie na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do istniejących obiektów i charakteru regionu, przy utrzymaniu gabarytu wysokościowego od 1 do 1,5 kondygnacji naziemnej i zastosowaniu tradycyjnych materiałów budowlanych.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem występuje stanowisko archeologiczne oznaczone na rysunku planu:

Nr stanowiska w miejscowości Nr stanowiska na obszarze Typ stanowiska Chronologia
2 34/94-34 punkt osadniczy pradzieje
    osada VIII - IX wiek
    punkt osadniczy okres średniowieczny

 

2. Wokół stanowiska archeologicznego wskazanego w ust. 1 wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” - obserwacji archeologicznej o promieniu 50,0 m od środka stanowiska. Sposób ochrony obiektów oraz zakres i rodzaj prowadzenia badań archeologicznych wynika z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz z przepisów prawa budowlanego, a roboty ziemnie mogą podlegać ograniczeniom, związanym z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków archeologicznych.
§ 10. Na obszarze objętym planem występuje stanowisko archeologiczne archiwalne, o nieokreślonej lokalizacji:

 

Nr stanowiska w miejscowości Nr stanowiska na obszarze Typ stanowiska Chronologia
3 35/94-34 ślad osadnictwa neolit

 

 

Rozdział 6.Zasady iwarunki scalania ipodziału nieruchomości
§ 11. 1. Określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do tej procedury na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1) minimalna powierzchnia działek:
a) na terenach o symbolach MN - 600,0 m 2 ,
b) na terenach o symbolach U - 800,0 m 2 ,
c) na terenach o symbolach US - 1000,0 m 2 ,
d) na terenach o symbolach RM i RU - 3000,0 m 2 ,
e) na pozostałych terenach w granicach obszaru objętego planem, na których zgodnie z przepisami odrębnymi dopuszcza się procedurę scalania i podziału nieruchomości - 100,0 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontu działek:
a) na terenach o symbolach MN - 18,0 m,
b) na terenach o symbolach U i US - 20,0 m,
c) na terenach o symbolach RM i RU - 30,0 m,
d) na pozostałych terenach w granicach obszaru objętego planem, na których zgodnie z przepisami odrębnymi dopuszcza się procedurę scalania i podziału nieruchomości - 6,0 m;


3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego należy kształtować w przedziale od 85° do 95°, przy czym w przypadku części obszaru wskazanego do scalenia i podziału, charakteryzującego się skomplikowanym układem działek w stosunku do pasa drogowego, dla jednego z dwóch skrajnych odcinków składających się na granicę działki dopuszcza się kąt w przedziale od 60° do 120°.

Rozdział 7.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemów komunikacji
§ 12. 1. Dla układu komunikacji drogowej ustala się:
1) powiązanie układu wewnętrznego z układem zewnętrznym poprzez drogi o symbolach 1KDZ, 1KDD, 2KDD i 2KDW ; 2) układ komunikacji drogowej zapewniający podstawową obsługę poszczególnych terenów poprzez:
a) drogę powiatową wydzieloną na rysunku planu na terenie o symbolu 1KDZ ,
b) drogi gminne wydzielone na rysunku planu na terenach o symbolach 1KDD i 2KDD ;

3) dopuszcza się modernizację i realizację dróg wymienionych w pkt 2 zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi komunikacji drogowej;
4) w ramach terenów przeznaczonych w planie do zabudowy dopuszcza się możliwość realizacji dojazdów pod warunkiem, że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 5,0 m.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące wskaźniki służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:
1) budynki mieszkalne - 1 miejsce na 1 mieszkanie;
2) obiekty i pomieszczenia handlowe i usługowe – 30 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej; 3) restauracje, kawiarnie – 20 miejsc na 100 miejsc konsumenckich;
4) biura, banki, poczta i urzędy – 20 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej; 5) obiekty sakralne – 1 miejsce na 10 miejsc siedzących;
6) obiekty sportowo-rekreacyjne – 20 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej; 7) hotele, zabudowa agroturystyczna – 30 miejsc na 100 łóżek;
8) budynki produkcyjne – 25 miejsc na 100 zatrudnionych;
9) obiekty obsługi w gospodarstwach rolnych - 20 miejsc na 100 zatrudnionych.

3. W zakresie powierzchni parkingów wyliczonych zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w ust. 2 konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 12 miejsc parkingu.

Rozdział 8.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemów infrastruktury technicznej
§ 13. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez przebudowę lub budowę nowej sieci o średnicach odpowiadających potrzebom;
2) w przypadkach planowania prac związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej należy zachować strefy techniczne od pozostałych sieci i elementów uzbrojenia, budynków, budowli i elementów zagospodarowania, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) pokrycie zapotrzebowania z gminnej sieci wodociągowej z ujęć zlokalizowanych poza terenem planu;
2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym wyposażenia sieci w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszcza się pobór wody ze studni i ujęć lokalnych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się w granicach planu możliwość oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, gromadzenie ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych w szczelnych osadnikach z okresowym ich wywozem lub stosowanie innych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska.
4. Ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
1) z terenów utwardzonych do szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej, osadników, studni chłonnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) z terenów innych do wód lub do ziemi;
3) dopuszcza się zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie gospodarowania odpadami:
1) ustala się zbieranie i transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie gminy;
2) zakazuje się składowania i utylizacji odpadów.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się możliwość zaopatrzenia w gaz płynny;
2) dopuszcza się pobór gazu z sieci rozdzielczej po jej budowie.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła:
1) z lokalnego źródła ciepła lub z sieci ciepłowniczej;
2) z indywidualnych instalacji, w tym niekonwencjonalnych, proekologicznych źródeł energii cieplnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia pozyskiwanej z sieci średniego napięcia poprzez stacje transformatorowe;
2) utrzymuje się lokalizację stacji transformatorowej z możliwością wymiany transformatora na jednostkę o większej mocy na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ITE ; 3) utrzymuje się przebiegi sieci napowietrznych średniego napięcia pokazane informacyjnie na rysunku planu;
4) dopuszcza się:
a) budowę stacji transformatorowych pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ich obsługi,

b) korzystanie z indywidualnych źródeł energii zgodnie z przepisami odrębnymi.


9. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego na obszarze objętym planem.

Rozdział 9.Stawki procentowe
§ 14. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) tereny o symbolach MN, RM, U, US i RU – 30 %; 2) dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt 1 – 5 %.

Rozdział 10.Szczegółowe ustalenia oraz parametry iwskaźniki kształtowania zabudowyoraz zagospodarowania terenów
§ 15. 1. Wyznacza się tereny o symbolach MN , dla których ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:
a) zabudowa usługowa,

b) zieleń urządzona, obiekty małej architektury,

c) garaże, budynki gospodarcze,

d) parkingi, dojazdy, chodniki,

e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.


2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się zakaz lokalizacji:
a) wszelkiego rodzaju obiektów o funkcji magazynowo-składowej,

b) placów składowych i złomowisk;


2) dopuszcza się:
a) możliwość lokalizacji obiektów obsługi pojazdów samochodowych, jeżeli uciążliwość związana z ich funkcjonowaniem nie będzie wykraczała poza granice nieruchomości na której będą zlokalizowane,

b) możliwość lokalizacji wolnostojących budynków usługowych,

c) możliwość przebudowy, rozbudowy i zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy z funkcji gospodarczej na mieszkaniową;


3) z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 800,0 m 2 ,
b) minimalna szerokość nowo wydzielonych działek budowlanych - 20,0 m,

c) nakazuje się stosowanie symetrycznych dachów spadzistych dla budynków mieszkalnych,

d) dopuszcza się możliwość realizacji dachów płaskich dla garaży i budynków gospodarczych lokalizowanych w drugiej linii zabudowy,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30 %,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60 %,

g) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

i) maksymalna wysokość zabudowy:
- budynki - 10,5 m,

- budowle – 15,0 m,

- obiekty małej architektury – 6,0 m,j) gabaryty obiektów:
- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu – 250,0 m 2 ,
- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 30,0 m.§ 16. 1. Wyznacza się tereny o symbolach 1RM - 6RM, 8RM dla których ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
2) uzupełniające:
a) zabudowa agroturystyczna,

b) zabudowa usługowa,

c) garaże, budynki gospodarcze,

d) dojazdy, place, miejsca parkingowe,

e) ogrody, obiekty małej architektury,

f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.


2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych niezwiązanych z rolnictwem oraz lokalizacji baz transportowych i złomowisk;
2) dopuszcza się możliwość:
a) lokalizacji obiektów obsługi pojazdów samochodowych, jeżeli uciążliwość związana z ich funkcjonowaniem nie będzie wykraczała poza granice nieruchomości na której będą zlokalizowane,

b) lokalizacji wolnostojących budynków usługowych,

c) przebudowy, rozbudowy i zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy z funkcji gospodarczej na mieszkaniową,

d) realizacji obiektów inwentarskich, chlewni, stajni, pod warunkiem zachowania przepisów ochrony środowiska dotyczących uciążliwości i oddziaływania na środowisko, o obsadzie nie większej niż:
- 25 DJP na terenie o symbolu 1RM ,
- 60 DJP na terenach o symbolach 2RM - 6RM , 8RM ;


3) z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 800,0 m 2 ,
b) minimalna szerokość nowo wydzielonych działek budowlanych - 18,0 m,

c) nakazuje się stosowanie dachów spadzistych dla budynków mieszkalnych,

d) dopuszcza się możliwość realizacji dachów płaskich dla garaży, budynków gospodarczych i inwentarskich lokalizowanych w drugiej linii zabudowy,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 65 %,

f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,

g) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

i) maksymalna wysokość zabudowy:
- budynki – 10,5 m,

- budowle – 15,0 m,

- obiekty małej architektury – 6,0 m.j) gabaryty obiektów:
- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu – 2400,0 m 2 ,
- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 60,0 m.3.3. Dla terenu o symbolu 7RM , dla którego ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
2) uzupełniające:
a) garaże, budynki gospodarcze,

b) dojazdy, place, miejsca parkingowe,

c) ogrody, obiekty małej architektury,

d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.


4. Dla terenu wymienionego w ust. 3:
1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych niezwiązanych z rolnictwem oraz lokalizacji baz transportowych i stacji obsługi pojazdów;
2) z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nakazuje się stosowanie dachów spadzistych dla budynków mieszkalnych,

b) dopuszcza się możliwość realizacji dachów płaskich dla garaży, budynków gospodarczych i inwentarskich lokalizowanych w drugiej linii zabudowy,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 65 %,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,

e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,

f) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

g) maksymalna wysokość zabudowy:
- budynki – 10,5 m,

- budowle – 15,0 m,

- obiekty małej architektury – 6,0 m.h) gabaryty obiektów:
- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu – 400,0 m 2 ,
- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 20,0 m.§ 17. 1. Wyznacza się teren o symbolu U, dla którego ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – zabudowa usługowa - obiekty kultu religijnego;
2) uzupełniające:
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) zieleń,

c) dojazdy, place i chodniki,

d) obiekty małej architektury.


2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:
1) ustala się zakaz lokalizacji:
a) nowych budynków,

b) lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych;


2) z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) nakazuje się stosowanie symetrycznych dachów spadzistych,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70 %,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 15 %,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2,

e) minimalna intensywność zabudowy: - 0,1,

f) maksymalna wysokość zabudowy:
- budynki, budowle - 30,0 m

- obiekty małej architektury – 6,0 m.§ 18. 1. Wyznacza się tereny o symbolach US, dla których ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – tereny sportu i rekreacji;
2) uzupełniające:
a) usługi handlu, gastronomii i kultury,

b) usługi administracji związane z prowadzoną działalnością sportowo-rekreacyjną,

c) parkingi, dojazdy, chodniki,

d) obiekty małej architektury,

e) zieleń urządzona.

f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.


2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji zabudowy produkcyjnej i o wyłącznej funkcji mieszkaniowej;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację mieszkań funkcyjnych w budynkach podstawowego przeznaczenia terenów pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie będzie większa niż 30 % powierzchni użytkowej budynku, w którym są zlokalizowane,

b) lokalizację obiektów tymczasowych w czasie organizacji imprez sportowych i imprez masowych,

c) możliwość realizacji stawów jako obiektów rekreacyjnych oraz hodowlanych;


3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) geometria dachów:
- dachy spadziste,

- dachy płaskie,b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10 %,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 70 %,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 0,2,

e) minimalna intensywność zabudowy - 0,01,

f) maksymalna wysokość:
- budynków i budowli – 15,0 m,

- obiektów małej architektury – 6,0 m;g) gabaryty obiektów:
- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu – 800,0 m 2 ,
- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 25,0 m.§ 19. 1. Wyznacza się tereny o symbolach RU, dla których ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich;
2) uzupełniające:
a) mieszkania funkcyjne,

b) bazy i garaże dla sprzętu rolniczego,

c) magazyny i składy artykułów rolnych i do produkcji rolnej, mieszalnie pasz i komponentów paszowych,

d) budynki i budowle służące produkcji i obsłudze produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, obiekty inwentarskie, chlewnie, stajnie, pod warunkiem zachowania przepisów ochrony środowiska dotyczących uciążliwości i oddziaływania na środowisko) o obsadzie od 40 DJP do 150 DJP,

e) stawy hodowlane,

f) dojazdy, dojścia, place, miejsca parkingowe,

g) ogrody, obiekty małej architektury,

h) obiekty i urządzenia alternatywnych źródeł energii - biogazownie,

i) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

j) elektrownie solarne o mocy nie przekraczającej 100 kW.


2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie będzie większa niż 20 % powierzchni użytkowej budynków podstawowego przeznaczenia terenów;
2) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) geometria dachów:
- dachy spadziste,

- dachy płaskie,b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 70 %,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15 %,

d) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
- maksymalna – 0,8,

- minimalna – 0,1,e) maksymalna wysokość zabudowy - budynki i budowle – 12,0 m,

f) gabaryty obiektów:
- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu – 2000,0 m 2 ,
- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 40,0 m.§ 20. 1. Wyznacza się tereny o symbolach R , dla których ustala się przeznaczenie: 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;
2) uzupełniające:
a) magazyny na płody rolne, maszyny i urządzenia rolnicze,

b) łąki, pastwiska,

c) istniejące dojazdy,

d) drogi dojazdowe do gruntów rolnych,

e) zadrzewienia śródpolne oraz aleje wzdłuż dróg transportu rolniczego.


2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) zakazuje się:
a) lokalizacji nowych budynków innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a,

b) zalesienia gruntów;


2) dopuszcza się możliwość realizacji stawów i sadów jako użytkowania rolnicze terenów,
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla terenów o symbolach R : a) geometria dachów:
- dachy płaskie,

- dachy spadziste,b) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10 %,

c) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 80 %,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,05,

e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,

f) maksymalna wysokość zabudowy - 7,0 m,

g) gabaryty obiektów:
- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu – 250,0 m 2 ,
- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 12,0 m.§ 21. 1. Wyznacza się tereny o symbolach ZR , dla których ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – zalesienia;
2) uzupełniające:
a) dojazdy, place, chodniki,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń niska nieurządzona.


2. Dla terenów wymienionych w ust.1 zakazuje się lokalizacji budynków.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny o symbolach ZL , dla których ustala się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia, jako tereny lasów. 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów dopuszczonych w ustawie o lasach, przy zachowaniu warunku nie przekraczania ich wysokości 5,0 m i powierzchni zabudowy 60,0 m 2 ; 2) dopuszcza się możliwość wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów leśnych dla ścieżek spacerowych i rowerowych;
3) utrzymuje się istniejące sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny o symbolach ZN , dla których ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – tereny zieleni w dolinach potoków;
2) uzupełniające:
a) dojazdy, place, chodniki,

b) ścieżki spacerowe i rowerowe,

c) wiaty turystyczne,

d) cieki wodne,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.


2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji budynków;
2) dopuszcza się możliwość zadrzewienia pojedynczymi drzewami przy zachowaniu przewagi zieleni niskiej terenu wydzielonego na rysunku planu.

§ 24. 1. Wyznacza się tereny o symbolach WS , dla których ustala się przeznaczenie - wody powierzchniowe śródlądowe. 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) nakazuje się:
a) utrzymanie ukształtowania terenu,

b) zachowanie spływu wód powierzchniowych;


2) zakazuje się lokalizacji budynków;
3) dopuszcza się urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 25. 1. Wyznacza się tereny o symbolach KDZ, KDD, KDW , dla których ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe - komunikacja drogowa;
2) uzupełniające:
a) chodniki,

b) sieci infrastruktury technicznej.


2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
1) dopuszcza się wyznaczenie ścieżek rowerowych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach terenów o symbolach KDD i KDW ; 2) dopuszcza się następujące parametry szerokości istniejących dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu w granicach obszaru objętego planem:
a) droga o symbolu 1KDZ w przedziale od 13,0 m do 23,5 m,
b) droga o symbolu 1KDD w przedziale od 9,6 m do 21,7 m,
c) droga o symbolu 2KDD w przedziale od 7,3 m do 10,7 m,
d) droga o symbolu 1KDW w przedziale od 4,1 m do 6,6 m;

3) dla drogi wewnętrznej o symbolu 2KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m.
§ 26. 1. Wyznacza się teren o symbolu ITE , dla którego ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona,

b) chodniki, dojazdy, parkingi.


2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:
1) nakazuje się zachowanie przeznaczenia istniejących obiektów i urządzeń;
2) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z infrastrukturą techniczną;
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji nowych budynków i urządzeń oraz rozbudowy istniejących;
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu o symbolu ITE : a) geometria dachów:
- dachy spadziste,

- dachy płaskie,b) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 80 %;

c) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 20 %;

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,5;

e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01;

f) maksymalna wysokość zabudowy:
- budynki – 6,0 m,

- budowle – 30,0 m;g) gabaryty obiektów:
- maksymalna powierzchnia zabudowy nowego obiektu – 40,0 m 2 ,
- maksymalna szerokość elewacji frontowej nowego obiektu – 6,0 m.Rozdział 11.Przepisy końcowe
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 28. W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalonego uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 13, poz. 239 z dnia 1 marca 2004 r.
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

 

PDF   Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.pdf (13,27MB)

PDFZalacznik1 VIII/67/2019.pdf (12,87MB)