Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.)w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60.), Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr VI/53/2019Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów, zwanego dalej planem, dla obszaru ograniczonego od północy i zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy.
2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów.pdf (833,19KB)

PDFZalacznik1 VI/53/2019.pdf (652,95KB)