Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

Korfantów, dnia 12 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Korfantowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice.

 

Na podstawie  art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j .Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w związku z uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice oraz Uchwałą Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XVII/128/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

zmian wprowadzonych do ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od  19 marca do 18 kwietnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie Rynek 4, 48-317  Korfantów,  pok.  nr 6 (I piętro),  w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek od 8.00 do 13.00.  W wyżej wymienionym terminie  projekt planu miejscowego zostanie także udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 25 marca 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,  Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10,  Duża Sala  (parter),  o godzinie  16oo.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w:

 1. art. 18 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945);
 2. art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Korfantowa, na adres Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja  2019 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 570):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Korfantowa.                  

     Burmistrz

/-/ Janusz Wójcik

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2019
  przez: Angelika Mistarz
 • opublikowano:
  13-03-2019 15:21
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  13-03-2019 15:25
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 984
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl