Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019

PDF1.2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów ....pdf
PDF2.2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2019.pdf
PDF3.2019 w sprawie zasad finansowania w roku 2019 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ....pdf
PDF4.2019 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów na 2019 rok.pdf
PDF5.2019 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf
PDF6.2019 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym....pdf
PDF7.2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF8.2019 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf
PDF9.2019 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.pdf
PDF10.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF11.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa ....pdf
PDF12.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania roadiofonicznej drużyny alarmowania formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF13.2019 w sprawie postepowania podziałowego.pdf
PDF14.2019 w sprawie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf
PDF15.2019 zmieniające zarz ądzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i ....pdf
PDF16.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF17.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF18.2019 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF19.2019 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2019 roku.pdf
PDF20.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF21.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadecję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf
PDF22.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do ....pdf
PDF23.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas....pdf
PDF24.2019 w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.pdf
PDF25.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF26.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF27.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczalni.pdf
PDF28.2019 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF29.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF30.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczalni.pdf
PDF31.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF32.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF33.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF34.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF35.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF36.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF37.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczani.pdf
PDF38.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF39.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF40.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF41.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF42.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF43.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF44.2019 w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej.pdf
PDF45.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF46.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf
PDF47.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Przechodzie nr 110.pdf
PDF48.2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie.pdf
PDF49.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf
PDF50.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF52.2019 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.pdf
PDF53.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF54.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF55.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF56.2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży ....pdf
PDF57.2019 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF58.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF59.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF60.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf
PDF61.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf
PDF62.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf
PDF63.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony.pdf
PDF64.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF65.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania.pdf
PDF66.2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku.pdf
PDF67.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF68.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF69.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF70.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF71.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF72.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF73.2019 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów ....pdf
PDF74.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf
PDF75.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF76.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony ....pdf
PDF77.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF78.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF79.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF80.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF81.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF82.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , na realizację zadania pn. Budowa ....pdf
PDF83.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF84.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF85.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF86.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF87.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF88.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF89.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie nauki,.pdf
PDF90.2019 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 rok.pdf
PDF91.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża.pdf
PDF92.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf
PDF93.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii.pdf
PDF94.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony.pdf
PDF95.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF96.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF97.2019 w sprawie zmian w planie dochodów iwydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF98.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF99.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF100.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF101.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF102.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF103.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF104.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF105.2019 w sprawie oddania nieruchomości do używania.pdf
PDF106.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz ....pdf
PDF107.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF108.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF109.2019 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF110.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich ....pdf
PDF111.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF112.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF113.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF114.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF115.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF116.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF117.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF118.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF119.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF120.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF121.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF122.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF123.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf
PDF124.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF125.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF126.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF127.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ....pdf
PDF128.2019 w sprawie powołania koordynatora miejskiego zespołu informatycznego.pdf
PDF129.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF130.2019 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF131.2019 w sprawie przekazania podległym jednostom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF132.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF133.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF134.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF135.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF136.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF137.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF138.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF139.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF140.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF141.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF142.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF143.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF144.2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów.pdf
PDF145.2019 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF146.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
PDF147.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF148.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF149.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF150.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF151.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF152.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF153.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF154 .2019 w sprawie udzielenia dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2019 roku.pdf
PDF155.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF156.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF157.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF158.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF159.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF160.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF161.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF162.2019 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.pdf
PDF163.2019 w sprawie opracowania Planu zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych.pdf
PDF164.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF165.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF166.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF167.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF168.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF169.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF170.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF171.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF172.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF173.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ....pdf
PDF174.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF175.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF176.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF177.2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
PDF178.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadnia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf
PDF179.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF180.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF181.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF182.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF183.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF184.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.pdf
PDF185.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf
PDF186.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF187.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF188.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF189.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego na najmu.pdf
PDF190.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf
PDF191.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF192.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF193.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF194.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF195.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF196.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF197.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF198.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF199.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF200.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF201.2019 w sprawie rezygnacji gminy z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF202.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF203.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF204. 2019 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.pdf
PDF205.2019 w sprawie unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności oceny i badania ofert w zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu ....pdf
PDF206.2019 w sprawie powołania komisji ds. wyceny i likwidacji materiałów.pdf
PDF207.2019 w sprawie sprzedaży porozbiórkowego kamienia granitowego i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF208.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego....pdf
PDF209.2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF210.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów.pdf
PDF211.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF212.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF213.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf
PDF214.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF215.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF216.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF217.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF218.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF219.2019 w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korfantów.pdf
PDF220.2019 w sprawie wprowadzenia legitymacji dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie.pdf
PDF221.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF222.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF223.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF224.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF225.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF226.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF227.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Plac Wolności 1A.pdf
PDF228.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 6.6d w Korfantowie.pdf
PDF229.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 6.pdf
PDF230.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF231.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie.pdf
PDF232.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF233.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF234.2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf
PDF235.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF236.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF237.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. Udzielenie kredytu ....pdf
PDF238.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 21.4.pdf
PDF239.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF240.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF241.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF242.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok..pdf
PDF243.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF244.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228.2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 9 lipca 2019 roku.pdf
PDF245.2019 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 229.2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 9 lipca 2019 roku.pdf
PDF246.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF247.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF248.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF249.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF250.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF251.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF252.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 6.pdf
PDF253.2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia skutków i szacowania strat powstałych na terenie Gminy Korfantów w wyniku ulewnych opadów deszczu w dniu 30.07.2019r.pdf
PDF254.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF255.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 10.7.pdf
PDF256.2019 zmieniające Zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF257.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF258.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF259.2019 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych....pdf
PDF260.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf
PDF261.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF262.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf
PDF263.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF264.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF265.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF266.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu.pdf
PDF267.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF268.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF269.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF270.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora żłobka w Korfantowie.pdf
PDF271.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF272.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF273.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu.pdf
PDF274.2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy do samorządowej instytucji kultury.pdf
PDF275.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF276.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF277.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF278.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF279.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF280.2019 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.pdf
PDF281.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF282.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF283.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF284.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf
PDF285.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF286.2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
PDF287.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF287.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF288.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF289.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF290.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF291.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF292.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF293.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF294.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF295.2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Korfantowa do spraw wyborów oraz Zespołu ds. przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wyborów powszechnych ....pdf
PDF296.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF297.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF298.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF299.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF300.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf
PDF301.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF302.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF303.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF304.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf
PDF305.2019 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami ....pdf
PDF306.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF307.2019w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 ro.pdf
PDF308.2019 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF309.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF310.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF311.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF312.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF313.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF314.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF315.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi ....pdf
PDF316.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF317.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF318.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF319.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ....pdf
PDF320.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF321.2019 w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.pdf
PDF322.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ....pdf
PDF323.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu.pdf
PDF324.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 6.pdf
PDF325.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF326.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF327.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Rzymkowice.pdf
PDF328.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF329.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF330.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF331.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa Centrum ....pdf
PDF332.2019 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie.pdf
PDF333.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF334.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF335.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacynych na 2019 rok.pdf
PDF336.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Rzymkowice.pdf
PDF337.2019 w sprawie przekaznia pozostałego środka trwałego.pdf
PDF338.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF339.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF340.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF341.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF342.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ....pdf
PDF343.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ....pdf
PDF344.2019 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF345.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przeatrgowej.pdf
PDF346.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF347.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF348.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF349.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF350.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF351.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF352.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF353.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF354.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF355.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF356.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostetecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF357.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF358.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF359.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF360.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy.pdf
PDF361.2019 w sprawie przekazania w adminiostrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul.Działkowej.pdf
PDF362.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gmnie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF363.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF364.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF365.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF366.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF367.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetragu i powołania komsji przetargowej.pdf
PDF368.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF369.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF370.2019 w sprawie przekaznia w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Korfantowie przy ul. Kwiatowej ....pdf
PDF371.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF372.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF373.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF374.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF375.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF376.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF377.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF378.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF379.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF380.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF381.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. Budowa centrum Integracji ....pdf
PDF382.2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego za odpracowaniem.pdf
PDF383.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF384.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF385.2019 w sprawie prezkazania w administrowanie wybudowanej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kablowym nn w Korfantowie ul. Stawowa 2.pdf
PDF386.2019 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF387.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF388.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF389.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF390.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF391.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF392.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.pdf
PDF393.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF394.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF395.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF396.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF397.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF398.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF399.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF400.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF401.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF402.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 20.3.pdf
PDF403.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF404.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF405.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF406.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF407.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF408.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF409.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF410.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF411.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF412.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF413.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF414.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF415.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF416.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF417.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnychn na 2019 rok.pdf
PDF418.2019 w sprawie przekaznia przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF419.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF420.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF421.2019 w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2020 roku.pdf
PDF422.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf
PDF423.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów.pdf
PDF424.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF425.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.pdf
PDF426.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf
PDF427.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf
PDF428.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków obcych.pdf
PDF429.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF430.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF431.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf
PDF432.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF433.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF434.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF435.2019 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych.pdf
PDF436.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF437.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF438.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF439.2019 w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie zatrudnionych na podstawie powołania.pdf
PDF440.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF441.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF442.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF443.2019 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf