Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019

PDF1.2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów ....pdf (14,86MB)
PDF2.2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2019.pdf (1,72MB)
PDF3.2019 w sprawie zasad finansowania w roku 2019 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ....pdf (1,12MB)
PDF4.2019 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów na 2019 rok.pdf (902,61KB)
PDF5.2019 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf (178,43KB)
PDF6.2019 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym....pdf (235,68KB)
PDF7.2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (357,72KB)
PDF8.2019 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf (206,77KB)
PDF9.2019 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.pdf (414,78KB)
PDF10.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (178,44KB)
PDF11.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa ....pdf (5,06MB)
PDF12.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania roadiofonicznej drużyny alarmowania formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (716,91KB)
PDF13.2019 w sprawie postepowania podziałowego.pdf (164,08KB)
PDF14.2019 w sprawie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf (2,07MB)
PDF15.2019 zmieniające zarz ądzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i ....pdf (559,56KB)
PDF16.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (367,79KB)
PDF17.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (358,87KB)
PDF18.2019 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (158,80KB)
PDF19.2019 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2019 roku.pdf (2,28MB)
PDF20.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (695,90KB)
PDF21.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadecję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf (469,99KB)
PDF22.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do ....pdf (419,15KB)
PDF23.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas....pdf (414,83KB)
PDF24.2019 w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.pdf (499,88KB)
PDF25.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (222,75KB)
PDF26.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (311,08KB)
PDF27.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczalni.pdf (2,58MB)
PDF28.2019 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (200,86KB)
PDF29.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (175,95KB)
PDF30.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczalni.pdf (6,43MB)
PDF31.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (171,70KB)
PDF32.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,30MB)
PDF33.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (185,16KB)
PDF34.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (362,60KB)
PDF35.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (195,56KB)
PDF36.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (326,57KB)
PDF37.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczani.pdf (5,47MB)
PDF38.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF39.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,24MB)
PDF40.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (228,60KB)
PDF41.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (488,29KB)
PDF42.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (364,16KB)
PDF43.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,13MB)
PDF44.2019 w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej.pdf (154,27KB)
PDF45.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (354,71KB)
PDF46.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf (799,57KB)
PDF47.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Przechodzie nr 110.pdf (170,52KB)
PDF48.2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie.pdf (206,95KB)
PDF49.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (357,02KB)
PDF50.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,16MB)
PDF52.2019 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.pdf (1,13MB)
PDF53.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (361,30KB)
PDF54.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (222,71KB)
PDF55.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (361,09KB)
PDF56.2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży ....pdf (204,34KB)
PDF57.2019 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (157,18KB)
PDF58.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (220,88KB)
PDF59.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (225,11KB)
PDF60.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf (166,66KB)
PDF61.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf (811,75KB)
PDF62.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf (817,84KB)
PDF63.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony.pdf (1,53MB)
PDF64.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,48MB)
PDF65.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania.pdf (155,64KB)
PDF66.2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku.pdf (379,95KB)
PDF67.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (334,70KB)
PDF68.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (135,06KB)
PDF69.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (649,95KB)
PDF70.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (194,87KB)
PDF71.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF72.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (163,53KB)
PDF73.2019 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów ....pdf (311,67KB)
PDF74.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf (218,36KB)
PDF75.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (171,66KB)
PDF76.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony ....pdf (195,04KB)
PDF77.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (190,97KB)
PDF78.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,10MB)
PDF79.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (372,04KB)
PDF80.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (228,48KB)
PDF81.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (172,71KB)
PDF82.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , na realizację zadania pn. Budowa ....pdf (158,04KB)
PDF83.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (695,06KB)
PDF84.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (196,69KB)
PDF85.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (175,22KB)
PDF86.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (213,43KB)
PDF87.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (287,85KB)
PDF88.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,45MB)
PDF89.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie nauki,.pdf (796,35KB)
PDF90.2019 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 rok.pdf (179,40KB)
PDF91.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża.pdf (540,28KB)
PDF92.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf (201,11KB)
PDF93.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii.pdf (159,88KB)
PDF94.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony.pdf (141,63KB)
PDF95.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (133,76KB)
PDF96.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (466,33KB)
PDF97.2019 w sprawie zmian w planie dochodów iwydatków budżetu na 2019 rok.pdf (351,98KB)
PDF98.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (200,50KB)
PDF99.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (292,94KB)
PDF100.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,37MB)
PDF101.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (162,45KB)
PDF102.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,10MB)
PDF103.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (339,98KB)
PDF104.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (336,74KB)
PDF105.2019 w sprawie oddania nieruchomości do używania.pdf (159,93KB)
PDF106.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz ....pdf (1,46MB)
PDF107.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (341,54KB)
PDF108.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (193,20KB)
PDF109.2019 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (218,06KB)
PDF110.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich ....pdf (210,78KB)
PDF111.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (151,09KB)
PDF112.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (135,81KB)
PDF113.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (161,86KB)
PDF114.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (392,16KB)
PDF115.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (478,87KB)
PDF116.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (784,49KB)
PDF117.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (173,25KB)
PDF118.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (193,16KB)
PDF119.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (417,54KB)
PDF120.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (225,63KB)
PDF121.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (366,08KB)
PDF122.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (137,85KB)
PDF123.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf (13,38MB)
PDF124.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (469,03KB)
PDF125.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (236,09KB)
PDF126.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (398,58KB)
PDF127.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ....pdf (12,67MB)
PDF128.2019 w sprawie powołania koordynatora miejskiego zespołu informatycznego.pdf (601,17KB)
PDF129.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (170,61KB)
PDF130.2019 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (234,08KB)
PDF131.2019 w sprawie przekazania podległym jednostom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (435,61KB)
PDF132.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (506,08KB)
PDF133.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf (444,07KB)
PDF134.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (210,70KB)
PDF135.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (309,54KB)
PDF136.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (266,77KB)
PDF137.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (937,31KB)
PDF138.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (462,08KB)
PDF139.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (229,81KB)
PDF140.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (322,00KB)
PDF141.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (292,08KB)
PDF142.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,09MB)
PDF143.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (213,19KB)
PDF144.2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów.pdf (1,52MB)
PDF145.2019 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (140,83KB)
PDF146.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf (1,46MB)
PDF147.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (342,47KB)
PDF148.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (190,42KB)
PDF149.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (210,82KB)
PDF150.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (183,67KB)
PDF151.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf (455,64KB)
PDF152.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (224,84KB)
PDF153.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (222,43KB)
PDF154 .2019 w sprawie udzielenia dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2019 roku.pdf (2,77MB)
PDF155.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (305,96KB)
PDF156.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (206,18KB)
PDF157.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (193,16KB)
PDF158.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (139,76KB)
PDF159.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (340,39KB)
PDF160.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (322,96KB)
PDF161.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (348,55KB)
PDF162.2019 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.pdf (1,02MB)
PDF163.2019 w sprawie opracowania Planu zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych.pdf (226,19KB)
PDF164.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (338,77KB)
PDF165.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (235,79KB)
PDF166.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (445,77KB)
PDF167.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf (443,52KB)
PDF168.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (202,35KB)
PDF169.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (225,45KB)
PDF170.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (168,25KB)
PDF171.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (239,16KB)
PDF172.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (322,02KB)
PDF173.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ....pdf (163,49KB)
PDF174.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (763,33KB)
PDF175.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (334,03KB)
PDF176.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (178,03KB)
PDF177.2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf (172,77KB)
PDF178.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadnia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf (167,85KB)
PDF179.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (410,24KB)
PDF180.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (316,36KB)
PDF181.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (569,34KB)
PDF182.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (200,09KB)
PDF183.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (190,59KB)
PDF184.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.pdf (533,90KB)
PDF185.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf (219,84KB)
PDF186.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (194,86KB)
PDF187.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (432,92KB)
PDF188.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf (446,60KB)
PDF189.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego na najmu.pdf (437,95KB)
PDF190.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf (205,34KB)
PDF191.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (201,44KB)
PDF192.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (334,35KB)
PDF193.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim.pdf (136,61KB)
PDF194.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (363,74KB)
PDF195.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (314,21KB)
PDF196.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (182,27KB)
PDF197.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (808,56KB)
PDF198.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (194,37KB)
PDF199.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (194,83KB)
PDF200.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (510,68KB)
PDF201.2019 w sprawie rezygnacji gminy z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (180,35KB)
PDF202.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (417,29KB)
PDF203.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (227,67KB)
PDF204. 2019 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.pdf (149,59KB)
PDF205.2019 w sprawie unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności oceny i badania ofert w zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu ....pdf (235,96KB)
PDF206.2019 w sprawie powołania komisji ds. wyceny i likwidacji materiałów.pdf (714,55KB)
PDF207.2019 w sprawie sprzedaży porozbiórkowego kamienia granitowego i powołania komisji przetargowej.pdf (161,53KB)
PDF208.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego....pdf (203,10KB)
PDF209.2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (507,93KB)
PDF210.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów.pdf (755,61KB)
PDF211.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (368,38KB)
PDF212.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (182,42KB)
PDF213.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf (166,61KB)
PDF214.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,11MB)
PDF215.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (199,46KB)
PDF216.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (300,17KB)
PDF217.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf (679,25KB)
PDF218.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (165,04KB)
PDF219.2019 w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korfantów.pdf (2,26MB)
PDF220.2019 w sprawie wprowadzenia legitymacji dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie.pdf (566,58KB)
PDF221.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (252,64KB)
PDF222.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (192,15KB)
PDF223.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (319,06KB)
PDF224.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (291,63KB)
PDF225.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (228,48KB)
PDF226.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (617,18KB)
PDF227.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Plac Wolności 1A.pdf (1,49MB)
PDF228.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 6.6d w Korfantowie.pdf (1,21MB)
PDF229.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 6.pdf (1,02MB)
PDF230.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (183,29KB)
PDF231.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie.pdf (178,08KB)
PDF232.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (579,90KB)
PDF233.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (232,55KB)
PDF234.2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf (196,07KB)
PDF235.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (245,27KB)
PDF236.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (683,96KB)
PDF237.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. Udzielenie kredytu ....pdf (152,98KB)
PDF238.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 21.4.pdf (174,30KB)
PDF239.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (346,56KB)
PDF240.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (181,13KB)
PDF241.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (192,93KB)
PDF242.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok..pdf (399,53KB)
PDF243.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (628,36KB)
PDF244.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228.2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 9 lipca 2019 roku.pdf (202,15KB)
PDF245.2019 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 229.2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 9 lipca 2019 roku.pdf (200,39KB)
PDF246.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (205,04KB)
PDF247.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (459,50KB)
PDF248.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (397,51KB)
PDF249.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (469,89KB)
PDF250.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (190,25KB)
PDF251.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (555,19KB)
PDF252.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 6.pdf (1,19MB)
PDF253.2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia skutków i szacowania strat powstałych na terenie Gminy Korfantów w wyniku ulewnych opadów deszczu w dniu 30.07.2019r.pdf (298,27KB)
PDF254.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (137,85KB)
PDF255.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 10.7.pdf (167,17KB)
PDF256.2019 zmieniające Zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (224,64KB)
PDF257.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (202,39KB)
PDF258.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (174,53KB)
PDF259.2019 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych....pdf (299,71KB)
PDF260.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf (168,23KB)
PDF261.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim.pdf (137,01KB)
PDF262.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf (202,96KB)
PDF263.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (319,24KB)
PDF264.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (464,75KB)
PDF265.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (376,00KB)
PDF266.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu.pdf (309,45KB)
PDF267.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (457,33KB)
PDF268.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (420,88KB)
PDF269.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf (295,25KB)
PDF270.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora żłobka w Korfantowie.pdf (117,24KB)
PDF271.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (184,90KB)
PDF272.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (300,89KB)
PDF273.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu.pdf (1,32MB)
PDF274.2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy do samorządowej instytucji kultury.pdf (1,21MB)
PDF275.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (155,38KB)
PDF276.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (314,09KB)
PDF277.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (455,96KB)
PDF278.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (204,19KB)
PDF279.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (375,81KB)
PDF280.2019 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.pdf (175,56KB)
PDF281.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (313,76KB)
PDF282.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (375,82KB)
PDF283.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (342,83KB)
PDF284.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (282,29KB)
PDF285.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (376,24KB)
PDF286.2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (264,69KB)
PDF287.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (338,48KB)
PDF287.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (199,05KB)
PDF288.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (504,16KB)
PDF289.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (392,13KB)
PDF290.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (331,49KB)
PDF291.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (207,49KB)
PDF292.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (289,07KB)
PDF293.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (1,05MB)
PDF294.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (191,46KB)
PDF295.2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Korfantowa do spraw wyborów oraz Zespołu ds. przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wyborów powszechnych ....pdf (237,07KB)
PDF296.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (244,10KB)
PDF297.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (313,52KB)
PDF298.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (351,67KB)
PDF299.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (139,80KB)
PDF300.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf (192,31KB)
PDF301.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (489,51KB)
PDF302.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (561,19KB)
PDF303.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (136,44KB)
PDF304.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf (177,96KB)
PDF305.2019 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami ....pdf (652,44KB)
PDF306.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (442,37KB)
PDF307.2019w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 ro.pdf (305,73KB)
PDF308.2019 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (602,44KB)
PDF309.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (147,60KB)
PDF310.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1 007,07KB)
PDF311.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (336,77KB)
PDF312.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (240,30KB)
PDF313.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (377,22KB)
PDF314.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (823,35KB)
PDF315.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi ....pdf (209,96KB)
PDF316.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (336,31KB)
PDF317.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (178,49KB)
PDF318.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,06MB)
PDF319.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ....pdf (214,29KB)
PDF320.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf (487,62KB)
PDF321.2019 w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.pdf (187,10KB)
PDF322.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ....pdf (215,25KB)
PDF323.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu.pdf (303,22KB)
PDF324.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 6.pdf (1,21MB)
PDF325.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (916,21KB)
PDF326.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (428,05KB)
PDF327.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Rzymkowice.pdf (186,20KB)
PDF328.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (485,53KB)
PDF329.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (501,64KB)
PDF330.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (572,26KB)
PDF331.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa Centrum ....pdf (209,37KB)
PDF332.2019 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie.pdf (181,63KB)
PDF333.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (333,45KB)
PDF334.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (320,15KB)
PDF335.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacynych na 2019 rok.pdf (411,75KB)
PDF336.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Rzymkowice.pdf (167,06KB)
PDF337.2019 w sprawie przekaznia pozostałego środka trwałego.pdf (140,20KB)
PDF338.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (446,60KB)
PDF339.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (206,06KB)
PDF340.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (231,65KB)
PDF341.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (587,08KB)
PDF342.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ....pdf (153,38KB)
PDF343.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ....pdf (157,14KB)
PDF344.2019 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (138,81KB)
PDF345.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przeatrgowej.pdf (1,18MB)
PDF346.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (441,71KB)
PDF347.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (298,81KB)
PDF348.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (919,07KB)
PDF349.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (204,04KB)
PDF350.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (385,16KB)
PDF351.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (571,66KB)
PDF352.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (513,28KB)
PDF353.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (164,68KB)
PDF354.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (318,80KB)
PDF355.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (376,26KB)
PDF356.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostetecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (458,64KB)
PDF357.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (357,32KB)
PDF358.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (721,32KB)
PDF359.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (653,09KB)
PDF360.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy.pdf (612,47KB)
PDF361.2019 w sprawie przekazania w adminiostrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul.Działkowej.pdf (183,31KB)
PDF362.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gmnie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (189,83KB)
PDF363.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (746,05KB)
PDF364.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (210,68KB)
PDF365.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (714,53KB)
PDF366.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (800,64KB)
PDF367.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetragu i powołania komsji przetargowej.pdf (1,52MB)
PDF368.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (202,61KB)
PDF369.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (366,23KB)
PDF370.2019 w sprawie przekaznia w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Korfantowie przy ul. Kwiatowej ....pdf (186,33KB)
PDF371.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (580,04KB)
PDF372.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (165,24KB)
PDF373.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (1,30MB)
PDF374.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (215,03KB)
PDF375.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (617,27KB)
PDF376.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (185,17KB)
PDF377.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (330,96KB)
PDF378.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (207,51KB)
PDF379.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (269,87KB)
PDF380.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (375,02KB)
PDF381.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. Budowa centrum Integracji ....pdf (158,39KB)
PDF382.2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego za odpracowaniem.pdf (134,65KB)
PDF383.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (281,86KB)
PDF384.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (339,97KB)
PDF385.2019 w sprawie prezkazania w administrowanie wybudowanej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kablowym nn w Korfantowie ul. Stawowa 2.pdf (175,71KB)
PDF386.2019 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (212,08KB)
PDF387.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (244,96KB)
PDF388.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (200,88KB)
PDF389.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (385,41KB)
PDF390.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (303,46KB)
PDF391.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (648,86KB)
PDF392.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.pdf (601,14KB)
PDF393.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (224,82KB)
PDF394.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (222,81KB)
PDF395.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (190,50KB)
PDF396.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (203,14KB)
PDF397.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (465,79KB)
PDF398.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (421,25KB)
PDF399.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (206,77KB)
PDF400.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (178,31KB)
PDF401.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (173,11KB)
PDF402.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 20.3.pdf (633,22KB)
PDF403.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (357,38KB)
PDF404.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (196,79KB)
PDF405.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (132,48KB)
PDF406.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (328,68KB)
PDF407.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (205,78KB)
PDF408.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (294,68KB)
PDF409.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (161,31KB)
PDF410.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (332,43KB)
PDF411.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (384,80KB)
PDF412.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (383,96KB)
PDF413.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (204,44KB)
PDF414.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,30MB)
PDF415.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,07MB)
PDF416.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (195,34KB)
PDF417.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnychn na 2019 rok.pdf (297,20KB)
PDF418.2019 w sprawie przekaznia przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (403,64KB)
PDF419.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (378,32KB)
PDF420.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (197,93KB)
PDF421.2019 w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2020 roku.pdf (2,68MB)
PDF422.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf (154,65KB)
PDF423.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów.pdf (158,93KB)
PDF424.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (167,70KB)
PDF425.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.pdf (188,67KB)
PDF426.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf (167,08KB)
PDF427.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf (161,15KB)
PDF428.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków obcych.pdf (175,84KB)
PDF429.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (302,32KB)
PDF430.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (195,18KB)
PDF431.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf (320,54KB)
PDF432.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (177,56KB)
PDF433.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (337,49KB)
PDF434.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (321,03KB)
PDF435.2019 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych.pdf (1,69MB)
PDF436.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf (191,16KB)
PDF437.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (172,52KB)
PDF438.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,06MB)
PDF439.2019 w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie zatrudnionych na podstawie powołania.pdf (250,79KB)
PDF440.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (230,59KB)
PDF441.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (207,64KB)
PDF442.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (181,36KB)
PDF443.2019 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (677,15KB)