Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na „STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”

Burmistrz Korfantowa

Rynek 4

48-317 Korfantów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORFANTOWIE:

„STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”.

I. Wymagania niezbędne:

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania

a) obywatelstwo polskie

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

oświadczenie

d) wykształcenie wyższe:  finanse i rachunkowość, ekonomia

kserokopia dyplomu ukończenia studiów

e) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna –orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

kserokopia orzeczenia

 

II. Wymagania dodatkowe:

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera, samodzielność,
 2. dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność,
 3. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług,
 4. doświadczenie w księgowości budżetowej,
 5. potwierdzona certyfikatem (zaświadczeniem) umiejętność posługiwania się językiem migowym.

 

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych.
 2. Sporządzanie wypłat rachunków gotówkowych oraz poleceń przelewów.
 3. Obsługa programu do ewidencji zaangażowania i uzgadnianie z ewidencją księgową.
 4. Pomoc w rozliczaniu inwentaryzacji sporządzanej drogą spisu z natury.
 5. Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Prowadzenie zastępstwa na stanowisku ds. inwentaryzacji mienia gminy.

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom ukończenia studiów);
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru);
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 8. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Reymonta 4 – I piętro, (budynek 2 piętrowy, przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy).
 2. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 3. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

VII. Sposób naboru:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie Rynek 4 (sekretariat Urzędu pok. Nr 8) z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ” w terminie do 14 dni od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Z każdym z kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
 4. Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oceniać będzie posiadaną przez kandydatów wiedzę z zakresu: informacji ogólnych o samorządzie gminnym,  o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług.
 5. Procedura naboru i ocena wiedzy kandydatów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Zarządzeniu Nr 62/09 Burmistrza Korfantowa z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim w Korfantowie zmienionego Zarządzeniem Nr 4 Burmistrza Korfantowa z dnia 02 stycznia 2013 roku i Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 07 lutego 2018 roku.
 6. Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.korfantow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Rynek 4, 48-317 Korfantów.
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Korfantowa, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty aplikacyjne, niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw obywatelskich (pok. 14) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o których mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

            Jednocześnie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 154/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 14.05.2018 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie informuję, że

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Burmistrz Korfantowa z siedzibą w Korfantowie, Rynek 4 48-317 Korfantów,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami).

 

Korfantów,  25.01.2019 roku.

Burmistrz Korfantowa

                                                                                                          /-/

     Janusz Wójcik