Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Uchwała Nr II/7/2018Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz uchwały nr XVII/128/16 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice zmienionej uchwałą nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Korfantowie stwierdza i uchwala co następuje:

DZIAŁ I.Przepisy ogólne§ 1. 1. Stwierdza się, że uchwalany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów” przyjętego uchwałąNr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 roku.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice , w granicach określonych na załączniku nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią uchwały;
2) załącznika nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Pojęcia użyte w niniejszym planie oznaczają:
1) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem literowym i wyróżnikiem liczbowym; 2) zabudowa – jeden budynek lub zespół budynków wraz z budowlami pełniącymi funkcję budynków; 3) budowla pełniąca funkcję budynku – wiata lub zasiek zadaszony o funkcjach użytkowych dopuszczonych na terenie; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia określającą odległość, w jakiej może znajdować się zabudowa, mierzona od krawędzi jezdni drogi przyległej do działki lub od linii rozgraniczającej teren i drogę; 5) linia 110 kV – napowietrzna lub kablowa linia elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV relacji GPZ Hajduki – GPZ Tułowice; 6) pas technologiczny linii 110 kV – należy przez to rozumieć pas niezbędny do posadowienia, przebudowy, prawidłowej eksploatacji i konserwacji tej linii; 7) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie dominujące na terenie; 8) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych w planie; 9) sieci infrastruktury technicznej – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, linie przesyłowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania. 9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzenia Wojewody, uchwały Sejmiku Województwa oraz uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbol literowy określający podstawowe przeznaczenie rozgraniczanego terenu i numer wyróżniający go spośród innych terenów;
4) wymiarowanie;
5) pas technologiczny linii 110 kV.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne umieszczone na rysunku planu należy traktować jako informacyjne.

§ 4. W planie nie określa się:
1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią ze względu na brak takich terenów;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych ze względu na brak takich terenów;
3) obszarów krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ze względu na brak takich obszarów.

§ 5. 1. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się:
1) przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
a) R – tereny rolnicze;

b) E - tereny infrastruktury technicznej linii 110 kV;

c) ZL – tereny lasów;

d) ZLp – tereny rolnicze przeznaczone pod zalesienie.


2) lokalizację inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2004 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmujących:
a) infrastrukturę techniczną linii 110 kV w granicach jej pasa technologicznego;

b) infrastrukturę techniczną innych sieci zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.


2. Na terenach, o których mowa w ustępie 1 punkt 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne określone w ustaleniach działu III.

DZIAŁ II.Przepisy szczegółowe dla obszaru planu§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, które zostały zawarte w ustaleniach planu w Rozdziale 3 oraz :
1) ustala się, dla konstrukcji wsporczych linii 110 kV, wysokość do 40 m;
2) ustala się, dla innych napowietrznych linii infrastruktury technicznej, wysokość do 16 m przy zachowaniu przepisów odrębnych skrzyżowań z linią 110 kV.

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrodyi krajobrazu kulturowego :
1) nakazuje się, dla terenów w obrębie Subzbiornika Paczków-Niemodlin (GWZP nr 338), zachowanie wymogów przepisów szczególnych ustanowionych dla tego zbiornika w tym:
a) zakazuje się działań mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnychi powierzchniowych, w szczególności lokalizacji obiektów i urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia tych wód;

b) powierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do wód lub do ziemi, nakazuje się uszczelnić, zabezpieczyć przed spływem zanieczyszczeń na tereny przyległe oraz wyposażyć w urządzenia oczyszczającei zabezpieczające przed przedostaniem się tych substancji do wód i ziemi, w szczególności należy zabezpieczyć wody i powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych w trakcie budowy oraz wyciekami z maszyn i urządzeń;

c) na terenach położonych wzdłuż koryt cieków i zbiorników wodnych nakazuje się zachować oraz uzupełnić obudowę biologiczną cieków, wspomagającą procesy samooczyszczania się wód, roślinnością rodzimą, zgodną z siedliskiem;


2) przy wszelkich działaniach związanych z budową, przebudową, eksploatacją i likwidacją linii 110 kV oraz innych obiektów budowlanych dopuszczonych niniejszym planem, ustala się:
a) zakaz eksploatacji urządzeń i obiektów w sposób, który będzie powodował przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

b) ograniczenie, w przypadku prowadzenia robót ziemnych powierzchni robót do niezbędnego zakresu, służącego realizacji inwestycji;

c) dopuszczenie wyłączeń terenów z produkcji rolnej lub leśnej z ograniczeniem do powierzchni zajętych pod budowle linii (konstrukcje wsporcze - słupy);

d) nakaz lokalizacji budowli (w tym słupów linii 110 kV) w sposób zapewniających swobodny przejazd i prowadzenie prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych;

e) konieczność zapewnienia dostępu do wody przez właścicieli nieruchomości przyległych do
powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne;f) prawo wycinki drzew i krzewów uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych związanych z realizacją ustaleń planu z obowiązkiem realizacji nasadzeń kompensacyjnych;


3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów, za wyjątkiem linii elektroenergetycznej 110 kV.

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu:
- nakazuje się wybór ukształtowania konstrukcji wsporczych poprzedzić analizą ich wpływu na krajobraz z kierunku linii kolejowej Opole-Nysa wybierając rozwiązanie mniej inwazyjne.


§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowegoi zabytków oraz dóbr kultury współczesnej :
- nakazuje się prowadzenie budowlanych robót ziemnych z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony konserwatorskiej w tym archeologicznej;


§ 10. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakazuje się lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w liniach rozgraniczających dróg publicznych określonych planem;
2) dopuszcza się lokalizowanie tras turystyczno - krajobrazowych i ścieżek naukowych w liniach rozgraniczających terenów określonych symbolami R, ZL, E wykorzystując ich drogi wewnętrzne oraz wzdłuż dróg publicznych;
3) na obszarze planu dopuszcza się lokalizacje zadań służących realizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi.

§ 11. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych :
1) tereny planu są objęte granicami Głównego Zbiornika Wód 338 Paczków Niemodlin;
2) ustala się pas technologiczny linii elektroenergetycznej 110 kV, obejmujący teren E1 w jego liniach rozgraniczających, w obrębie którego:
a) zabrania się lokalizowania zabudowy;

b) dopuszcza się lokalizowanie budowli związanych z funkcją terenu ustalonego niniejszym planem;

c) ustala się obowiązek zachowania bezpiecznych, określonych w przepisach odrębnych, odległości od przewodów roboczych linii 110 kV w przypadku rozbudowy, przebudowy istniejących oraz budowy nowych obiektów budowlanych dopuszczonych niniejszym planem;

d) zakazuje się lokalizacji masztów, hałd i nasypów;

e) zakazuje się sadzenia i utrzymania drzew i krzewów, których wysokość przekracza 3m.


§ 12. Obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych niniejszym planem:
1) Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) dopuszcza się przeprowadzenie scaleń gruntów rolnych wynikających z scaleń gruntów rolnych przyległych do granic planu;
3) dopuszcza się podział działek dla wydzielenia działek pod lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 110 kV z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 13. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
1) nakazuje się, na terenie E, wyłączenie z klasyfikacji rolnej i leśnej obszaru przeznaczonego pod fundamentowanie konstrukcji wsporczej linii 110 kV z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;
2) zakazuje się lokalizacji zabudowy w pasach technologicznych linii elektroenergetycznej 110 kV.

§ 14. 1. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury komunikacyjnej :
1) obsługę terenów R1, R2, E1, ZL1 i Zlp1 przyjmuje się z drogi powiatowej poprzez zjazdy bezpośrednie lub zjazdy wewnętrznych dróg transportu rolnego;
2) obsługę terenu ZL2 przyjmuje się poprzez wewnętrzne drogi transportu rolnego;
3) dopuszcza się lokalizację tras rowerowych na wewnętrznych drogach transportu rolnego wg przepisów odrębnych;

2. Nakazuje się przyjęcie miejsc parkingowych samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż:
a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny budynku mieszkalnego jednorodzinnego w budownictwie zagrodowym ( teren R);

b) miejsc postojowych na terenach E, ZL i ZLp nie określa się;


2. Drogi wewnętrzne transportu rolnego powinny spełniać wymogi stawiane drogom pożarowym zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. 1. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej :
1) przewody głównych ciągów sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem przedmiotowej linii 110 kV, należy lokalizować wzdłuż lini rozgraniczających dróg;
2) w przypadku kiedy względy techniczne uniemożliwiają prowadzenie sieci jak wyżej dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci infrastruktury technicznej na terenach planuz uwzględnieniem wymogów ekonomicznego użytkowania terenu;
3) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i rozbudowę oraz likwidację istniejących odcinków sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) utrzymuje się trasę linii elektroenergetycznej 110 kV określoną na rysunku planuz dopuszczeniem korekt jej przebiegu w granicach planu;
5) do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej należy zapewnić możliwość dojazdu w celu przeprowadzenia przebudowy, prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii;
6) obiekty wymagające zaopatrzenia w wodę należy zasilać z sieci wodociągowej;
7) ustala się zorganizowany sposób odprowadzania ścieków sanitarnych na obszarach zabudowanych w granicach objętych planem;
8) powierzchnie utwardzone mogące podlegać zanieczyszczeniom szkodliwym dla środowiska należy odwadniać, poprzez urządzenia odwadniające zaopatrzone w separatory, do kanalizacji deszczowej lub do rowów przydrożnych;
9) gospodarkę odpadami należy prowadzić w oparciu o przepisy dotyczące odpadów oraz obowiązujące w tym zakresie gminne przepisy odrębne.

§ 16. Na całym obszarze objętym planem nie występują tereny dla których jest potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 17. Ustala się wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1% dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem.

DZIAŁ III.Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R1 i R2 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się zabudowę rolniczą na terenie R2

b) zakazuje się lokalizacji zabudowy na terenie R1,

c) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych w tym dróg transportu rolnego i budowli melioracyjnych z zachowaniem przepisów odrębnych,

d) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.


3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna w odległości 20 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową;

b) sposób usytuowania obiektów budowlanych: wg przepisów odrębnych;

c) wskaźniki zagospodarowania (w odniesieniu do powierzchni terenu):
- intensywność zabudowy od 0,01 do 0,05 włącznie,

- powierzchnia zabudowy do 3%,

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 85%;d) gabaryty obiektów zabudowy:
- maksymalna wysokość budowli 8 m,

- pochylenie połaci dachów 25º-40º;§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E1 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej linii 110 kV na gruntach rolnych;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizowania zabudowy;

b) dopuszcza się lokalizację dróg transportu rolnego i budowli melioracyjnych;

c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym linii 110 kV, z zachowaniem warunków § 10 oraz przepisów odrębnych.


§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL1 , ZL2 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) nakazuje się prowadzenie gospodarki w oparciu o plany urządzenia lasu;

b) zakazuje się lokalizowania zabudowy;

c) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich modernizacji;

d) tereny położone w pasie technologicznym linii 110 kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10 pkt. 3 oraz przepisami szczególnymi.

e) dopuszcza się wykorzystanie lasów na cele rekreacyjne, w uzgodnieniu ze służbami leśnymi, poprzez wydzielenie szlaków turystycznych, ciągów pieszych i rowerowych, ciągów dydaktycznych.


§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZLp1 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) nakazuje się zalesienie terenu i prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urządzenia lasu;

b) zakazuje się lokalizowania zabudowy;

c) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich modernizacji;

d) tereny położone w pasie technologicznym linii 110 kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10 pkt. 3 oraz przepisami szczególnymi.

e) dopuszcza się wykorzystanie lasów na cele rekreacyjne, w uzgodnieniu ze służbami leśnymi, poprzez wydzielenie szlaków turystycznych, ciągów pieszych i rowerowych, ciągów dydaktycznych.


DZIAŁ IV.Przepisy końcowe§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 23. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i publikacji na stronie internetowej Gminy Korfantów.
§ 24. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice.pdf (1,11MB)

PDFZalacznik1 II/7/2018.pdf (1 010,12KB)