Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Burmistrz Korfantowa

Rynek 4

48-317 Korfantów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORFANTOWIE:

„STANOWISKO DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”.

I. Wymagania niezbędne:

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania

a) obywatelstwo polskie

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

oświadczenie

d) wykształcenie wyższe – bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja

kserokopia dyplomu ukończenia studiów

e) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna –orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

kserokopia orzeczenia

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera, samodzielność;
 2. dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
 3. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 2. Prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
 3. Przygotowywanie i realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Gminy.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej celu zapewnienia gotowości bojowej i wyposażenia jednostek OSP na terenie Gminy.
 5. Planowanie, koordynacja i realizacja zadań obronnych w Gminie.
 6. Organizowanie spotkań Burmistrza z mieszkańcami i organizacjami.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów);
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg załączonego wzoru);
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie – parter, (budynek 2 piętrowy, przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy). Wymagane będą  wyjazdy w teren.
 2. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 3. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VII. Sposób naboru:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Korfantowie Rynek 4 (sekretariat Urzędu pok. Nr 8) „ DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO” w terminie do 14 dni od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  w Korfantowie.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Z każdym z kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
 4. Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oceniać będzie posiadaną przez kandydatów wiedzę z zakresu: informacji ogólnych o samorządzie gminnym, ustawy
  o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 5. Procedura naboru i ocena wiedzy kandydatów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Zarządzeniu Nr 62/09 Burmistrza Korfantowa z dnia 21 kwietnia 2009 roku
  w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim
  w Korfantowie zmienionego Zarządzeniem Nr 4 Burmistrza Korfantowa z dnia
  02 stycznia 2013 roku i Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 07 lutego 2018 roku.
 6. Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.korfantow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Rynek 4, 48-317 Korfantów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Korfantowa, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw obywatelskich (pok. 14)
w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o których mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

            Jednocześnie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 154/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 14.05.2018 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Korfantowie informuję, iż

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Burmistrz Korfantowa z siedzibą w Korfantowie, Rynek 4 48-317 Korfantów,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1260 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 511 z późniejszymi zmianami).

 

Korfantów, dnia 16 sierpnia 2018 roku.

Burmistrz Korfantowa

  Janusz Wójcik