Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej

 

 

Burmistrz Korfantowa

Rynek 4

48-317 Korfantów

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORFANTOWIE:

„STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”.

 

I. Wymagania niezbędne:

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania

a) obywatelstwo polskie

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

oświadczenie

d) wykształcenie wyższe:  finanse i rachunkowość, ekonomia

kserokopia dyplomu ukończenia studiów

e) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna –orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

kserokopia orzeczenia

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, samodzielność,
 • dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych,
  o rachunkowości, o podatku od towarów i usług.

 

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie oraz Żłobka w Korfantowie zgodnie z ustawą o rachunkowości
  w następującym zakresie:
 • prowadzenia ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
 • bieżącej ewidencji należności i zobowiązań ze szczegółowością wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • uzgadniania sald,
 • inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz potwierdzania sald zgodnie z ustawą
  o rachunkowości,
 • sporządzania wypłat gotówkowych oraz poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów,
 • prowadzenia ewidencji analitycznej materiałów w magazynie,
 • bieżącej ewidencji zadań związanych z gospodarką żywieniową.
 1. Współudział przy opracowywaniu projektów planów finansowych w/w jednostek.
 2. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych: Rb-27S, Rb-28S,
  Rb-N, Rb-Z, Rb-50, sprawozdań finansowych oraz innych wynikających
  z obowiązujących przepisów.
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla jednostek oświaty.
 4. Obsługa programu do ewidencji zaangażowania środków budżetowych z zakresu planów finansowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie oraz Żłobka
  w Korfantowie, w tym uzgadnianie z ewidencją księgową.

 

 

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom ukończenia studiów);
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 • Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Reymonta 4 – I piętro, (budynek 2 piętrowy, przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy).
 • Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 • Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

VII. Sposób naboru:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Korfantowie Rynek 4 (sekretariat Urzędu pok. Nr 8) z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ” w terminie do 14 dni od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Z każdym z kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
 • Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oceniać będzie posiadaną przez kandydatów wiedzę z zakresu: informacji ogólnych o samorządzie gminnym,  o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług,
 • Procedura naboru i ocena wiedzy kandydatów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Zarządzeniu Nr 62/09 Burmistrza Korfantowa z dnia 21 kwietnia 2009 roku
  w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim
  w Korfantowie zmienionego Zarządzeniem Nr 4 Burmistrza Korfantowa z dnia
  02 stycznia 2013 roku i Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 07 lutego 2018 roku.
 • Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.korfantow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Rynek 4, 48-317 Korfantów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Korfantowa, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw obywatelskich (pok. 14)
w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o których mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

            Jednocześnie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 154/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 14.05.2018 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Korfantowie informuję, iż

 

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Burmistrz Korfantowa z siedzibą w Korfantowie, Rynek 4 48-317 Korfantów,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1260 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 511 z późniejszymi zmianami).

 

Korfantów, dnia 11 lipca 2018 roku.

 

 

Burmistrz Korfantowa

                                                                                                            /-/              

     Janusz Wójcik