Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża

Korfantów, dnia 13 czerwca 2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części gruntów wsi Węża.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 czerwca do 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pok. nr 6 (I piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek od 8.00 do 13.00. W wyżej wymienionym terminie projekt planu miejscowego zostanie także udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Węża (Węża nr 28a) o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Korfantowa, na adres Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r.

Uwagi i wnioski należy składać:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
 2. ustnie do protokołu w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w godzinach pracy urzędu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Korfantowa.

 

                                             Burmistrz

                                                  /-/ Janusz Wójcik

 

 

Do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:


   
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
 • tekst planu:

   
 • rysunek planu: