Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Korfantów, dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

 

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

zawiadamiam

 

 o podjęciu przez Radę Miejską w Korfantowie Uchwały Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 7 maja 2018 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Wnioski należy składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
  2. za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska w terminie do dnia 7 maja 2018 r.

 

Wnioski należy składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
  2. ustnie do protokołu w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w godzinach pracy urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, pok. nr 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu: 77 43 43 820, wew. 40, 44.

 

Burmistrz

     /-/ Janusz Wójcik