Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018

PDF1 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2018 rok oraz .....pdf (13,76MB)
PDF2 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf (178,13KB)
PDF3 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (335,74KB)
PDF4 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do za.pdf (222,78KB)
PDF5 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2018.pdf (1,45MB)
PDF6 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2018.pdf (419,61KB)
PDF7 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2018 roku.pdf (885,39KB)
PDF8 w sprawie zasad finansowania w roku 2018 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdział.pdf (1,10MB)
PDF9 w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina K.pdf (18,99MB)
PDF10 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim.pdf (26,46MB)
PDF11 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf (220,90KB)
PDF12 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku.pdf (406,42KB)
PDF13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 338.2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 29.12.2017 roku w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych Umorzeniowych.pdf (1,82MB)
PDF14 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w roku 2018.pdf (2,33MB)
PDF15 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (188,08KB)
PDF16 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (203,68KB)
PDF17 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (217,50KB)
PDF18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (191,19KB)
PDF19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (163,21KB)
PDF20 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (451,19KB)
PDF21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,20MB)
PDF22 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.pdf (1,12MB)
PDF23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,36MB)
PDF24 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (857,38KB)
PDF25 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.pdf (1,26MB)
PDF26 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (311,25KB)
PDF27 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (639,73KB)
PDF28 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ....pdf (430,95KB)
PDF29 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (233,27KB)
PDF30 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (340,77KB)
PDF31 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych ....pdf (230,80KB)
PDF32 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów w gminie Korfantów.pdf (160,13KB)
PDF33 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (351,92KB)
PDF34 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (179,92KB)
PDF35 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,13MB)
PDF36 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji.pdf (779,88KB)
PDF37 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (157,82KB)
PDF38 w sprawie wprowadzenia zmiany do procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (239,29KB)
PDF39 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości budżetowej.pdf (202,08KB)
PDF40 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (427,00KB)
PDF41 w sprawie zmian w palnie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (298,28KB)
PDF42 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf (156,98KB)
PDF43 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok.pdf (179,59KB)
PDF44 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie , Miejsko-Gminnego.pdf (273,48KB)
PDF45 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (379,55KB)
PDF46 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (385,15KB)
PDF47 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Korfantów.pdf (239,73KB)
PDF48 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (169,92KB)
PDF49 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ....pdf (10,03MB)
PDF50 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (2,98MB)
PDF51 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ....pdf (569,61KB)
PDF52 w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Korfantów.pdf (925,42KB)
PDF53 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.pdf (203,38KB)
PDF54 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ....pdf (152,19KB)
PDF55 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie.pdf (19,53MB)
PDF56 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (161,44KB)
PDF57 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (206,80KB)
PDF58 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (283,83KB)
PDF59 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,50MB)
PDF60 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (818,80KB)
PDF61 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy na czas okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora.pdf (289,83KB)
PDF62 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (115,84KB)
PDF63 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie.pdf (176,92KB)
PDF64 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (273,26KB)
PDF65 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (146,66KB)
PDF66 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszyn.pdf (1,04MB)
PDF67 zmieniające zarządzenie NR 36.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (138,95KB)
PDF68 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf (140,29KB)
PDF69 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (186,34KB)
PDF70 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (384,84KB)
PDF71 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,29MB)
PDF72 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony ......pdf (801,14KB)
PDF73 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (177,52KB)
PDF74 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (161,09KB)
PDF75 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie ......pdf (11,64MB)
PDF76 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (346,82KB)
PDF77 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacynych na 2018 rok.pdf (497,66KB)
PDF78 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korfantów.pdf (207,39KB)
PDF79 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Korfantów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.pdf (354,57KB)
PDF80 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (189,79KB)
PDF81 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pojazdów i powołania komisji przetargowej.pdf (580,07KB)
PDF82 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Korfantów do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Korfantowa.pdf (334,88KB)
PDF83 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (117,21KB)
PDF84 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (184,71KB)
PDF85 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (312,59KB)
PDF86 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (465,11KB)
PDF87 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (129,50KB)
PDF88 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie.pdf (153,68KB)
PDF89 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie .....pdf (175,85KB)
PDF90 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczch kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (550,26KB)
PDF91 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,38MB)
PDF92 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty .....pdf (711,86KB)
PDF93 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf (1,34MB)
PDF94 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom ....pdf (712,34KB)
PDF95 w sprawie zatweirdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ......pdf (200,94KB)
PDF96 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (181,12KB)
PDF97 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (231,53KB)
PDF98 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Korfantowa.pdf (3,40MB)
PDF99 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (874,52KB)
PDF100 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (832,36KB)
PDF101 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (692,92KB)
PDF102 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,22MB)
PDF103 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska wraz ....pdf (11,60MB)
PDF104 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (701,46KB)
PDF105 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (692,52KB)
PDF106 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (146,92KB)
PDF107 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostek OSP.pdf (183,34KB)
PDF108 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska ....pdf (244,00KB)
PDF109 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (165,09KB)
PDF110 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,04MB)
PDF111 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32.2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 30.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów w gminie Korfantów.pdf (164,53KB)
PDF112 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (430,54KB)
PDF113 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (499,40KB)
PDF114 w sprawie zmian w planie finansowym.pdf (390,46KB)
PDF115 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (164,46KB)
PDF116 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic Szkola-Kilińskiego-Piastowska ....pdf (229,56KB)
PDF117 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostek OSP.pdf (155,69KB)
PDF118 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (229,59KB)
PDF119 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (191,27KB)
PDF120 w sprawie nadania lokalowi socjalnemu statusu lokalu komunalnego.pdf (164,35KB)
PDF121 w sprawie przydziału lokalu połozonego we Włostowie ....pdf (181,10KB)
PDF122 w sprawie zatwiedzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie ....pdf (185,95KB)
PDF123 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym ....pdf (154,57KB)
PDF124 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (196,80KB)
PDF125 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (203,41KB)
PDF126 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (195,88KB)
PDF127 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (388,65KB)
PDF128 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (586,57KB)
PDF129 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (219,53KB)
PDF130 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (155,66KB)
PDF131 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (155,73KB)
PDF132 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie Rynek 13a.1.pdf (194,75KB)
PDF133 w przydziału lokalu położonego w Korfantowie Rynek 6.3.pdf (175,27KB)
PDF134 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (347,29KB)
PDF135 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,08MB)
PDF136 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (149,40KB)
PDF137 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (674,37KB)
PDF138 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Kuźnicy Ligockiej.pdf (176,67KB)
PDF139 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (465,57KB)
PDF140 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (213,10KB)
PDF141 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pojazdów i powołania komisji przetargowej.pdf (1 002,15KB)
PDF142 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (233,95KB)
PDF143 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (352,34KB)
PDF144 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (377,12KB)
PDF145 w sprawie ogłoszenia niruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (772,64KB)
PDF146 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (342,87KB)
PDF147 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (326,13KB)
PDF148 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyżego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (175,89KB)
PDF149 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska.....pdf (216,03KB)
PDF150 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja instalacji c.o. w obiekcie Zespołu Szkolno.....pdf (216,12KB)
PDF151 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.pdf (677,81KB)
PDF152 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika Inspektora ochrony danych.pdf (366,87KB)
PDF153 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (170,82KB)
Zarządzenie nr 154/2018 w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie (informacja nieudostępniona zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)
PDF155 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (172,09KB)
PDF156 w sprawie przygotowania Systemu Kierownia Bezpieczeństwem Narodowym oraz.....pdf (3,24MB)
PDF157 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255 2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014 r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe ....pdf (138,66KB)
PDF158 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (138,96KB)
PDF159 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,26MB)
PDF160 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (681,26KB)
PDF161 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (135,69KB)
PDF162 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (136,87KB)
PDF163 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (136,26KB)
PDF164 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (182,04KB)
PDF165 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (213,14KB)
PDF166 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok..pdf (308,96KB)
PDF167 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno....pdf (217,95KB)
PDF168 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf (1,15MB)
PDF169 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja....pdf (373,61KB)
PDF170 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Rzymkowicach.pdf (174,95KB)
PDF171 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Włostowie.pdf (174,35KB)
PDF172 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP we Włodarach.pdf (173,81KB)
PDF173 w sprawie zatwierdzenia przeprowadznia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ....pdf (213,43KB)
PDF174 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryźów.pdf (230,62KB)
PDF175 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (378,89KB)
PDF176 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (323,66KB)
PDF177 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (378,23KB)
PDF178 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (206,34KB)
PDF179 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pojazdów i powołania komisji przetargowej.pdf (554,03KB)
PDF180 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (415,71KB)
PDF181 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (321,56KB)
PDF182 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (151,85KB)
PDF183 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego....pdf (9,93MB)
PDF184 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (175,66KB)
PDF185 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł.pdf (211,18KB)
PDF186 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (332,05KB)
PDF187 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf (219,79KB)
PDF188 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (346,30KB)
PDF189 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (766,73KB)
PDF190 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jenostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (155,21KB)
PDF191 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Korfantów prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (178,82KB)
PDF192 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,41MB)
PDF193 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ....pdf (163,04KB)
PDF194 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia ....pdf (1,09MB)
PDF195 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (699,79KB)
PDF196 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (695,11KB)
PDF197 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (708,24KB)
PDF198 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (235,23KB)
PDF199 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (287,46KB)
PDF200 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (179,36KB)
PDF201 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.pdf (412,12KB)
PDF202 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (684,12KB)
PDF203 w sprawie zatwierdzenia wybników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Termomodernizacja ....pdf (159,25KB)
PDF204 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (176,85KB)
PDF205 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Udzielenie kredytu....pdf (156,44KB)
PDF206 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pojazdów i powołania komisji przetargowej.pdf (608,56KB)
PDF207 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja instalacji c.o. ....pdf (175,85KB)
PDF208 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (750,52KB)
PDF209 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Węży.pdf (172,66KB)
PDF210 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Przechodzie.pdf (174,07KB)
PDF211 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (192,25KB)
PDF212 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (221,84KB)
PDF213 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (332,81KB)
PDF214 zmieniające zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (208,86KB)
PDF215 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów.pdf (159,86KB)
PDF216 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,78MB)
PDF217 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora żłobka w Korfantowie.pdf (1,63MB)
PDF218 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (197,66KB)
PDF219 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (296,23KB)
PDF220 w sprawie unieważnienia przetargu.pdf (171,65KB)
PDF221 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (232,02KB)
PDF222 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (305,38KB)
PDF223 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (164,96KB)
PDF224 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (164,53KB)
PDF225 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (165,94KB)
PDF226 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (780,41KB)
PDF227 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (327,48KB)
PDF228 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydaków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (168,50KB)
PDF229 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (226,59KB)
PDF230 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (189,11KB)
PDF231 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf (208,17KB)
PDF232 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (483,87KB)
PDF233 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (215,86KB)
PDF234 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (375,84KB)
PDF235 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (326,29KB)
PDF236 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (195,74KB)
PDF237 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (345,51KB)
PDF238 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarghu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja....pdf (12,89MB)
PDF239 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ....pdf (1,49MB)
PDF240 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie ekologii ....pdf (971,94KB)
PDF241 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (168,13KB)
PDF242 w sprawie powirzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy Korfantów.pdf (217,99KB)
PDF243 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (436,19KB)
PDF244 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (216,31KB)
PDF245 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (324,01KB)
PDF246 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów.pdf (366,30KB)
PDF247 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodsrkę finansową.pdf (1,22MB)
PDF248 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych ....pdf (1,19MB)
PDF249 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (159,86KB)
PDF250 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (198,74KB)
PDF251 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków ....pdf (961,13KB)
PDF252 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (209,14KB)
PDF253 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (284,73KB)
PDF254 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja....pdf (563,37KB)
PDF255 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP Korfantów.pdf (175,56KB)
PDF256 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Ścinawie Małej.pdf (177,88KB)
PDF257 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf (201,26KB)
PDF258 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (488,36KB)
PDF259 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (143,02KB)
PDF260 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (143,10KB)
PDF261 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (142,38KB)
PDF262 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (204,11KB)
PDF263 w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące sie w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (750,85KB)
PDF264 w sprawie unieważnienia postępowania.pdf (163,60KB)
PDF265 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf (12,97MB)
PDF266 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (163,95KB)
PDF267 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (187,41KB)
PDF268 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych ....pdf (337,97KB)
PDF269 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (375,87KB)
PDF270 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (321,99KB)
PDF271 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf (218,79KB)
PDF272 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok.pdf (472,00KB)
PDF273 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek administracyjnych.pdf (225,20KB)
PDF274 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (403,53KB)
PDF275 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (216,71KB)
PDF276 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (446,97KB)
PDF277 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (150,17KB)
PDF278 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz pomieszcznia garażowego przeznaczonych do najmu.pdf (520,92KB)
PDF279 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (294,18KB)
PDF280 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (923,87KB)
PDF281 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (656,60KB)
PDF282 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf (233,40KB)
PDF283 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (382,12KB)
PDF284 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (659,38KB)
PDF285 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (650,89KB)
PDF286 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (169,74KB)
PDF287 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (205,30KB)
PDF288 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (203,32KB)
PDF289 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadnia pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf (192,07KB)
PDF290 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (169,94KB)
PDF291 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskimw Korfantowie.pdf (541,87KB)
PDF292 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (359,40KB)
PDF293 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (317,80KB)
PDF294 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 263.2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 06.08.2018 roku ....pdf (181,56KB)
PDF295 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 291.2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 29.08.2018roku ....pdf (162,36KB)
PDF296 w sprawie zatrudnienia dyrektora Żłobka w Korfantowie.pdf (143,15KB)
PDF297 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (139,39KB)
PDF298 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf (310,99KB)
PDF299 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadnia pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf (149,15KB)
PDF300 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (317,27KB)
PDF301 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (209,59KB)
PDF302 w sprawie zmian w planie wydatków budzetu na 2018 rok.pdf (214,96KB)
PDF303 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (304,55KB)
PDF304 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostek budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf (191,47KB)
PDF305 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (211,90KB)
PDF306 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (181,01KB)
PDF307 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (785,25KB)
PDF308 w sprawie unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul.Reymonta 4.pdf (156,08KB)
PDF309 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (409,12KB)
PDF310 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (219,98KB)
PDF311 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wyadtków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (355,85KB)
PDF312 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (249,84KB)
PDF313 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (304,90KB)
PDF314 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 263.2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 06.08.2018 r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe ....pdf (138,56KB)
PDF315 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (208,47KB)
PDF316 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (234,78KB)
PDF317 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (461,96KB)
PDF318 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (455,90KB)
PDF319 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (464,68KB)
PDF320 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (158,94KB)
PDF321 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (1,47MB)
PDF322 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf (841,31KB)
PDF323 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (340,43KB)
PDF324 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (533,10KB)
PDF325 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (606,90KB)
PDF326 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ....pdf (431,19KB)
PDF327 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (262,91KB)
PDF328 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (727,33KB)
PDF329 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (354,25KB)
PDF330 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (299,61KB)
PDF331 w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego Gminy Korfantów.pdf (2,78MB)
PDF332 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (367,98KB)
PDF333 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (383,74KB)
PDF334 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (416,28KB)
PDF335 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (221,84KB)
PDF336 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (303,89KB)
PDF337 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,21MB)
PDF338 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 8 w Korfantowie.pdf (1,42MB)
PDF339 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf (495,20KB)
PDF340 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (195,93KB)
PDF341 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (381,87KB)
PDF342 w sprawie zmian w planie finasowym.pdf (346,33KB)
PDF343 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul.Ulianówka.pdf (185,31KB)
PDF344 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (433,93KB)
PDF345 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (346,54KB)
PDF346 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (685,19KB)
PDF347 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (215,74KB)
PDF348 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej.pdf (213,19KB)
PDF349 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (344,21KB)
PDF350 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (344,60KB)
PDF351 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (843,71KB)
PDF352 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (168,61KB)
PDF353 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (176,53KB)
PDF354 w sprawie przekazania w administrowanie samochodu specjalnego marki Mercedes-Benz Typ L613 D35.pdf (162,55KB)
PDF355 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (158,30KB)
PDF356 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (170,62KB)
PDF357 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (463,92KB)
PDF358 w sprawie zmian w planie dochodów.pdf (344,55KB)
PDF359 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (428,59KB)
PDF360 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (559,03KB)
PDF361 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (221,34KB)
PDF362 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (318,67KB)
PDF363 w sprawie zmian w planie dochdoów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (375,49KB)
PDF364 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjncyh na 2018 rok.pdf (185,33KB)
PDF365 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (821,30KB)
PDF366 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (139,88KB)
PDF367 zmieniajace zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (236,33KB)
PDF368 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (387,34KB)
PDF369 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (228,91KB)
PDF370 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych ....pdf (273,13KB)
PDF371 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków.pdf (165,88KB)
PDF372 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf (26,95MB)
PDF373 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (625,91KB)
PDF374 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (314,79KB)
PDF375 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (197,37KB)
PDF376 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej.pdf (187,73KB)
PDF377 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (327,79KB)
PDF378 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (314,49KB)
PDF379 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.pdf (538,88KB)
PDF380 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (368,67KB)
PDF381 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (357,09KB)
PDF382 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ....pdf (154,21KB)
PDF383 w sprawie ustalenia dnia wolnego za odpracowaniem.pdf (136,84KB)
PDF384 w sprawie przekazania materiałów budowlanych na altanę ogrodową zakupionych w ramach programu Odnowa wsi.pdf (150,07KB)
PDF385 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (204,63KB)
PDF386 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (193,49KB)
PDF387 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (252,28KB)
PDF388 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (331,15KB)
PDF389 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (311,43KB)
PDF390 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (953,08KB)
PDF391 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja....pdf (252,46KB)
PDF392 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (774,60KB)
PDF393 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (735,70KB)
PDF394 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (344,35KB)
PDF395 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (692,80KB)
PDF396 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (243,87KB)
PDF397 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (668,66KB)
PDF398 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (357,04KB)
PDF399 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (461,88KB)
PDF400 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (340,98KB)
PDF401 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (212,65KB)
PDF402 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (211,53KB)
PDF403 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (314,75KB)
PDF404 w sprawie szczegółowości projektów planów finansowych gminnych jednostek budżetowych.pdf (141,56KB)
PDF405 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Korfantowie.pdf (181,81KB)
PDF406 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (968,89KB)
PDF407 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (364,54KB)
PDF408 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf (166,59KB)


Kadencja 2018 - 2023

PDF1.2018.N w sprawie nadania lokalowi statusu lokalu socjalnego.pdf (166,13KB)
PDF2.2018.N w sprawie przydziału lokalu połozonego w Przechodzie nr 239.5.pdf (399,27KB)
PDF3.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (417,18KB)
PDF4.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (397,00KB)
PDF5.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (233,19KB)
PDF6.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (325,41KB)
PDF7.2018.N w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i Zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.pdf (246,09KB)
PDF8.2018.N w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (578,21KB)
PDF9.2018.N w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (566,19KB)
PDF10.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (395,46KB)
PDF11.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (370,64KB)
PDF12.2018.N w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Termomodernizacja....pdf (167,81KB)
PDF13.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (380,07KB)
PDF14.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (366,45KB)
PDF15.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (600,80KB)
PDF16.2018.N w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (152,97KB)
PDF18.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (246,33KB)
PDF19.2018.N w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (196,13KB)
PDF20.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (334,02KB)
PDF21.2018.N w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (220,37KB)
PDF22.2018.N w sprawie przepisówm wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (142,64KB)
PDF23.2018.N w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (1,84MB)
PDF24.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,25MB)
PDF26.2018.N w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (242,78KB)
PDF27.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (688,89KB)
PDF28.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (346,72KB)
PDF29.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (843,37KB)
PDF30.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (683,44KB)
PDF31.2018.N w sprawie określenia liczby zastępców oraz powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Korfantowa.pdf (151,72KB)
PDF32.2018.N w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Korfantowa prowadzenia spraw Gminy Korfantów.pdf (213,50KB)
PDF33.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (511,47KB)
PDF34.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (653,10KB)
PDF35.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (389,42KB)
PDF36.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (374,88KB)
PDF37.2018.N zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (741,59KB)
PDF38.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald niektórych aktywów i pasywów.pdf (381,08KB)
PDF39.2018.N w sprawie ustalenia regulaminu przetargu.pdf (747,89KB)
PDF40.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (1,07MB)
PDF41.2018.N w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (193,37KB)
PDF42.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (446,83KB)
PDF43.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (425,84KB)
PDF44.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu.pdf (211,64KB)
PDF45.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (354,37KB)
PDF46.2018.N w sprawie ogłoszenia przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (185,59KB)
PDF47.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (355,74KB)
PDF48.2018.N w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów.pdf (232,35KB)
PDF49.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (335,08KB)
PDF50.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (209,23KB)
PDF51.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (386,30KB)
PDF52.2018.N w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.pdf (1,14MB)
PDF53.2018.N w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetagu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ....pdf (44,76MB)
PDF54.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów.pdf (158,85KB)
PDF55.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf (159,50KB)
PDF56.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (301,50KB)
PDF57.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (168,34KB)
PDF58.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim.pdf (167,42KB)
PDF59.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (188,25KB)
PDF60.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.pdf (185,27KB)
PDF61.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf (154,78KB)
PDF62.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf (321,30KB)
PDF63.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków obcych.pdf (177,92KB)
PDF64.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf (164,62KB)
PDF65.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (205,30KB)
PDF66.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (313,81KB)
PDF67.2018.N w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).pdf (1,69MB)
PDF68.2018.N w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (137,27KB)
PDF69.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf (440,76KB)
PDF70.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (399,07KB)
PDF71.2018.N w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,15MB)
PDF72.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (174,64KB)