Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018

PDF1 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2018 rok oraz .....pdf
PDF2 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf
PDF3 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF4 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do za.pdf
PDF5 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2018.pdf
PDF6 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2018.pdf
PDF7 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2018 roku.pdf
PDF8 w sprawie zasad finansowania w roku 2018 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdział.pdf
PDF9 w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina K.pdf
PDF10 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF11 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf
PDF12 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku.pdf
PDF13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 338.2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 29.12.2017 roku w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych Umorzeniowych.pdf
PDF14 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w roku 2018.pdf
PDF15 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF16 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF17 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF20 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF22 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.pdf
PDF23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF24 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF25 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.pdf
PDF26 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF27 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF28 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ....pdf
PDF29 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF30 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF31 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych ....pdf
PDF32 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów w gminie Korfantów.pdf
PDF33 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF34 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF35 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF36 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji.pdf
PDF37 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF38 w sprawie wprowadzenia zmiany do procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF39 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości budżetowej.pdf
PDF40 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF41 w sprawie zmian w palnie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF42 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf
PDF43 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok.pdf
PDF44 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie , Miejsko-Gminnego.pdf
PDF45 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF46 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF47 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Korfantów.pdf
PDF48 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF49 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ....pdf
PDF50 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF51 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ....pdf
PDF52 w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Korfantów.pdf
PDF53 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.pdf
PDF54 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ....pdf
PDF55 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie.pdf
PDF56 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF57 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF58 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF59 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF60 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF61 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy na czas okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora.pdf
PDF62 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF63 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie.pdf
PDF64 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF65 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF66 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszyn.pdf
PDF67 zmieniające zarządzenie NR 36.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF68 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf
PDF69 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF70 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF71 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF72 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony ......pdf
PDF73 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF74 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF75 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie ......pdf
PDF76 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF77 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacynych na 2018 rok.pdf
PDF78 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korfantów.pdf
PDF79 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Korfantów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.pdf
PDF80 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF81 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pojazdów i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF82 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Korfantów do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Korfantowa.pdf
PDF83 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF84 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF85 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF86 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF87 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF88 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie.pdf
PDF89 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie .....pdf
PDF90 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczch kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF91 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF92 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty .....pdf
PDF93 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
PDF94 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom ....pdf
PDF95 w sprawie zatweirdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ......pdf
PDF96 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF97 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF98 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Korfantowa.pdf
PDF99 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF100 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF101 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF102 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF103 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska wraz ....pdf
PDF104 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF105 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF106 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF107 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostek OSP.pdf
PDF108 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska ....pdf
PDF109 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF110 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF111 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32.2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 30.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów w gminie Korfantów.pdf
PDF112 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF113 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF114 w sprawie zmian w planie finansowym.pdf
PDF115 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF116 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic Szkola-Kilińskiego-Piastowska ....pdf
PDF117 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostek OSP.pdf
PDF118 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF119 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF120 w sprawie nadania lokalowi socjalnemu statusu lokalu komunalnego.pdf
PDF121 w sprawie przydziału lokalu połozonego we Włostowie ....pdf
PDF122 w sprawie zatwiedzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie ....pdf
PDF123 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym ....pdf
PDF124 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF125 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF126 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF127 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF128 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF129 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF130 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF131 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF132 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie Rynek 13a.1.pdf
PDF133 w przydziału lokalu położonego w Korfantowie Rynek 6.3.pdf
PDF134 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF135 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF136 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF137 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF138 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Kuźnicy Ligockiej.pdf
PDF139 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF140 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF141 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pojazdów i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF142 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF143 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF144 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF145 w sprawie ogłoszenia niruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF146 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF147 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF148 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyżego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF149 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska.....pdf
PDF150 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja instalacji c.o. w obiekcie Zespołu Szkolno.....pdf
PDF151 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.pdf
PDF152 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika Inspektora ochrony danych.pdf
PDF153 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
Zarządzenie nr 154/2018 w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie (informacja nieudostępniona zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)
PDF155 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF156 w sprawie przygotowania Systemu Kierownia Bezpieczeństwem Narodowym oraz.....pdf
PDF157 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255 2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014 r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe ....pdf
PDF158 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF159 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF160 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF161 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF162 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF163 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF164 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF165 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF166 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok..pdf
PDF167 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno....pdf
PDF168 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf
PDF169 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja....pdf
PDF170 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Rzymkowicach.pdf
PDF171 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Włostowie.pdf
PDF172 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP we Włodarach.pdf
PDF173 w sprawie zatwierdzenia przeprowadznia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ....pdf
PDF174 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryźów.pdf
PDF175 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF176 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF177 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF178 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF179 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pojazdów i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF180 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF181 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF182 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF183 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego....pdf
PDF184 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF185 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł.pdf
PDF186 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF187 w sprawie uruchomienia środków rezerwy ogólnej.pdf
PDF188 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF189 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF190 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jenostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF191 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Korfantów prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF192 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF193 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ....pdf
PDF194 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia ....pdf
PDF195 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF196 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF197 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF198 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF199 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF200 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF201 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.pdf
PDF202 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF203 w sprawie zatwierdzenia wybników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Termomodernizacja ....pdf
PDF204 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF205 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Udzielenie kredytu....pdf
PDF206 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pojazdów i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF207 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja instalacji c.o. ....pdf
PDF208 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf
PDF209 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Węży.pdf
PDF210 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Przechodzie.pdf
PDF211 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF212 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF213 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF214 zmieniające zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF215 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów.pdf
PDF216 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF217 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora żłobka w Korfantowie.pdf
PDF218 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF219 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF220 w sprawie unieważnienia przetargu.pdf
PDF221 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF222 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF223 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF224 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF225 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF226 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF227 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF228 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydaków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF229 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF230 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF231 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF232 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF233 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF234 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF235 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF236 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF237 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF238 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarghu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja....pdf
PDF239 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ....pdf
PDF240 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok na realizację zadania w zakresie ekologii ....pdf
PDF241 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF242 w sprawie powirzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy Korfantów.pdf
PDF243 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF244 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF245 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF246 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów.pdf
PDF247 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodsrkę finansową.pdf
PDF248 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych ....pdf
PDF249 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF250 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF251 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków ....pdf
PDF252 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF253 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF254 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja....pdf
PDF255 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP Korfantów.pdf
PDF256 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Ścinawie Małej.pdf
PDF257 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf
PDF258 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF259 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF260 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF261 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF262 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF263 w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące sie w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF264 w sprawie unieważnienia postępowania.pdf
PDF265 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf
PDF266 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF267 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF268 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych ....pdf
PDF269 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF270 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF271 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf
PDF272 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok.pdf
PDF273 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek administracyjnych.pdf
PDF274 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF275 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF276 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF277 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF278 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz pomieszcznia garażowego przeznaczonych do najmu.pdf
PDF279 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF280 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF281 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF282 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf
PDF283 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF284 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF285 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF286 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF287 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF288 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF289 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadnia pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf
PDF290 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF291 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskimw Korfantowie.pdf
PDF292 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF293 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF294 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 263.2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 06.08.2018 roku ....pdf
PDF295 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 291.2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 29.08.2018roku ....pdf
PDF296 w sprawie zatrudnienia dyrektora Żłobka w Korfantowie.pdf
PDF297 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF298 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF299 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadnia pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf
PDF300 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF301 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF302 w sprawie zmian w planie wydatków budzetu na 2018 rok.pdf
PDF303 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF304 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostek budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf
PDF305 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF306 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF307 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF308 w sprawie unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul.Reymonta 4.pdf
PDF309 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF310 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF311 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wyadtków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF312 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF313 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF314 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 263.2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 06.08.2018 r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe ....pdf
PDF315 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF316 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF317 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF318 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF319 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF320 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF321 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDF322 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
PDF323 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF324 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF325 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF326 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ....pdf
PDF327 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF328 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF329 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF330 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF331 w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego Gminy Korfantów.pdf
PDF332 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF333 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF334 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF335 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF336 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF337 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF338 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 8 w Korfantowie.pdf
PDF339 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF340 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF341 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF342 w sprawie zmian w planie finasowym.pdf
PDF343 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul.Ulianówka.pdf
PDF344 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF345 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF346 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF347 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF348 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej.pdf
PDF349 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF350 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF351 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF352 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF353 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF354 w sprawie przekazania w administrowanie samochodu specjalnego marki Mercedes-Benz Typ L613 D35.pdf
PDF355 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF356 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF357 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF358 w sprawie zmian w planie dochodów.pdf
PDF359 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF360 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF361 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF362 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF363 w sprawie zmian w planie dochdoów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF364 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjncyh na 2018 rok.pdf
PDF365 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF366 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF367 zmieniajace zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF368 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF369 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF370 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych ....pdf
PDF371 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków.pdf
PDF372 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu ....pdf
PDF373 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF374 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF375 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF376 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej.pdf
PDF377 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF378 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF379 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.pdf
PDF380 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF381 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF382 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ....pdf
PDF383 w sprawie ustalenia dnia wolnego za odpracowaniem.pdf
PDF384 w sprawie przekazania materiałów budowlanych na altanę ogrodową zakupionych w ramach programu Odnowa wsi.pdf
PDF385 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF386 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF387 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF388 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF389 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF390 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF391 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja....pdf
PDF392 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF393 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF394 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF395 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF396 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF397 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF398 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF399 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF400 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF401 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF402 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF403 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF404 w sprawie szczegółowości projektów planów finansowych gminnych jednostek budżetowych.pdf
PDF405 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Korfantowie.pdf
PDF406 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF407 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF408 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf


Kadencja 2018 - 2023

PDF1.2018.N w sprawie nadania lokalowi statusu lokalu socjalnego.pdf
PDF2.2018.N w sprawie przydziału lokalu połozonego w Przechodzie nr 239.5.pdf
PDF3.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF4.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF5.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF6.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF7.2018.N w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i Zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.pdf
PDF8.2018.N w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF9.2018.N w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF10.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF11.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF12.2018.N w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Termomodernizacja....pdf
PDF13.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF14.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF15.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF16.2018.N w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF18.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF19.2018.N w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF20.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF21.2018.N w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF22.2018.N w sprawie przepisówm wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF23.2018.N w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF24.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF26.2018.N w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF27.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF28.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF29.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF30.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF31.2018.N w sprawie określenia liczby zastępców oraz powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Korfantowa.pdf
PDF32.2018.N w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Korfantowa prowadzenia spraw Gminy Korfantów.pdf
PDF33.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF34.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF35.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF36.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF37.2018.N zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF38.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald niektórych aktywów i pasywów.pdf
PDF39.2018.N w sprawie ustalenia regulaminu przetargu.pdf
PDF40.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf
PDF41.2018.N w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF42.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF43.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF44.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu.pdf
PDF45.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF46.2018.N w sprawie ogłoszenia przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF47.2018.N w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF48.2018.N w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów.pdf
PDF49.2018.N w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF50.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF51.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF52.2018.N w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.pdf
PDF53.2018.N w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetagu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ....pdf
PDF54.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg i rowów.pdf
PDF55.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf
PDF56.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF57.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF58.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF59.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF60.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.pdf
PDF61.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf
PDF62.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf
PDF63.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków obcych.pdf
PDF64.2018.N w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf
PDF65.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF66.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF67.2018.N w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).pdf
PDF68.2018.N w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF69.2018.N w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok.pdf
PDF70.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf
PDF71.2018.N w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF72.2018.N w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf