Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych

Załącznik nr 2

do Regulaminu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORFANTOWIE

48-318 KORFANTÓW, UL.  REYMONTA  4

REFERENT ds. świadczeń wychowawczych

(nazwa stanowiska pracy)

 

                                  Wymiar czasu pracy:   1/1 etat

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

1. WykształcenieWYŻSZE

2.  Preferowany kierunek: EKONOMIA

3. Obligatoryjne uprawnienia:

obywatelstwo polskie,  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie wyższe, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowana opinią,

4. Informacja o warunkach pracy:

*  praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korfantowie,

*  praca w wymiarze 1 etat, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna,

* praca wymagająca współpracy z innymi pracownikami, urzędami i instytucjami,

* obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych,

* wynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulaminem wynagradzania OPS w Korfantowie

5. Umiejętności zawodowe:

* umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- ustawa z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

* umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji (m.in. MS Word, EXEL, ePuap, Empatia, system SYGNITY do obsługi świadczeń)

* odpowiedzialność, terminowość, rzetelność,

* aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,

 * komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, uprzejmość i życzliwość,

* umiejętność pracy pod presją czasu i terminów,

* własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy

 

6. Zakres głównych obowiązków:

- przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego,

- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,

- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawie uprawnień do świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych,

- współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami z zakresu pozyskania i sprawdzenia dokumentacji niezbędnej do przyznania prawa do świadczeń,

- przygotowanie decyzji ustalającej prawo do świadczeń wychowawczych,

- prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń

- sporządzanie zapotrzebowań oraz sprawozdań dotyczących świadczeń wychowawczych.

7.Zakres innych obowiązków osoby zatrudnionej na danym stanowisku

- przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych,

- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,

- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych,.

8. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys - curriculum vitae,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata pod odpowiedzialnością karną o:

*  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe,

* oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

* cieszeniu się nieposzlakowaną opinią

-  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa

  pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia),

- kwestionariusz osobowy.

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

   „Nabór na stanowisko:

„STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT ds. świadczenia wychowawczego

 w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORFANTOWIE”

należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie, ul. Reymonta 4 (w godz. 7.30 – 15.30) lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data wpływu do Ośrodka) w terminie do dnia 30.10.2017 roku

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1458 z póź. zm).